Juridische Aspecten Vastgoed

Alle genoemde startdata zijn reeds gegarandeerd!

De opleiding Juridische Aspecten Vastgoed biedt u een integrale en systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoed.

Waarom de opleiding Juridische Aspecten Vastgoed?

Het is onmogelijk om u in een paar maanden op te leiden tot jurist. Dat is ook niet de bedoeling van deze opleiding. Echter, verantwoord verbintenissen aangaan is een belangrijke zaak en voorkomt problemen in de toekomst. Het is daarom van belang dat eenieder die verbintenissen aangaat of hiermee in aanraking komt kennis heeft van de wet en deze op een juiste manier weet te interpreteren. Door deze opleiding weet u wanneer u moet opletten en leert u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen. Daarnaast leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen, maar vooral ook: hoe u uw 'juridische kruit' niet onbedoeld verschiet.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor vastgoedprofessionals (niet-juristen) die zich bezighouden met juridische aspecten, of tijdens werkzaamheden tegen juridische vraagstukken aanlopen. Deze cursus Juridische Aspecten Vastgoed biedt de juiste handvatten om mogelijke conflicten te vermijden. Hbo-denkniveau is vereist om deze opleiding succesvol af te ronden.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Juridische Aspecten Vastgoed

+

U start de opleiding Juridische Aspecten Vastgoed met een introductieles onder leiding van de cursusleider. Deze les vindt plaats van 14:00 – 15:00 voorafgaand aan uw eerste reguliere les.

NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur1 uur

Inleiding in het recht

+

Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebt u veel te maken. In deze module maakt u kennis met deze regels.

Doel

Met behulp van deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.

Inhoud

 • De totstandkoming van overeenkomsten
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Opschortingsrechten
 • Vastlegging van afspraken
 • (Gemengde) overeenkomsten
 • Vertegenwoordiging
 • Rechten van een schuldeiser
 • Zekerheden
 • Klachtplicht
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur2 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Aankoop en Verkoop van Vastgoed

+

In deze module zullen de juridische aspecten uitgebreid worden behandel die komen kijken bij de aan- en verkoop van vastgoed. Rechten en verplichtingen, vereisten en overeenkomsten zullen in deze module aan bod komen.

Doel

Na het volgen van deze module zal de cursist de juiste juridische kennis hebben van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen tijdens een aan- en verkoopproces.

Inhoud

 • Aanbod van vastgoed
 • Onderhandelen
 • Taxaties
 • Onderzoeksplicht versus informatieplicht
 • Koop- en aannemingsovereenkomst
 • Levering
 • Eigendom
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur2 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Omgevingsrecht

+

In deze module staat het omgevingsrecht centraal. Binnen het omgevingsrecht wordt gefocust op ruimtelijke ordening. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien, leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij kwam – in 2010 – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de regeling in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komt de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening ter sprake. Tot slot wordt een overzicht gegeven van het gemeentelijk ruimtelijke ordening instrumentarium, waarbij onder andere wordt ingegaan op vergunningen en plannen.

Doel

Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Inhoud

 • Uitvoering ruimtelijke ordening
 • Planologische maatregelen bij locatieontwikkeling
 • Vergunningverlening bij locatieontwikkeling
 • Bestemmingsplan(procedures)
 • Omgevingsplan
 • Omgevingswet
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur2 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Vergunningverlening, Handhaving en Stikstof

+

De manier waarop een vergunning voor een bouwproject wordt aangevraagd, heeft grote gevolgen voor de doorlooptijd van en de kans op verlening van de gewenste omgevingsvergunning. Een terugkerend probleem is hoe groot de risico’s zijn om te bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning. Eerst nadat de vergunning onherroepelijk is, kunt u zonder risico’s bouwen. Dat kan echter vele jaren duren. Ook is belangrijk om te weten hoe groot het risico is op handhaving als een bouwwerk (in aanbouw) niet aan de bouwregelgeving voldoet.

Onderwerpen

 • de slimme mogelijkheden bij de vergunningaanvraag
 • tussentijdse wijzigingen van het bouwplan
 • bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning
 • verschillende soorten omgevingsvergunningen
 • het realiseren van voldoende parkeerplaatsen
 • redelijke eisen van welstand
 • de rol van het Bouwbesluit 2012
 • vergunningvrij bouwen
 • de voordelen van de onverplichte vergunningaanvraag
 • de nadelen van de tijdelijke omgevingsvergunning
 • gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 • bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning
 • handhavingsrisico’s tijdens de bouw
 • handhaving na gereedmelding
 • de impliciete vrijstelling en afwijking van het Bouwbesluit 2012
 • stikstof

Leerdoelen

De cursist leert de belangrijkste praktische mogelijkheden en slimmigheden bij de vergunningaanvraag. Ook weet hij de kans op de verkrijging van de omgevingsvergunning te vergroten en de kans op procedures te verkleinen. Ook krijgt de cursist handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft.

NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur2 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

+

De onlangs aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen houdt een historische wijziging van het bouwrecht in. In deze module wordt deze wet uitgelegd en hoe de bouwsector zich op alle veranderingen dient voor te bereiden. Deze bouwwet raakt de gehele bouwkolom. De module behandelt de verzwaringen in de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van aannemers. Ook wordt ingegaan op de veranderingen in vergunningverlening en handhaving. Een private kwaliteitsborger controleert het gerealiseerde bouwwerk. Als het bouwwerk niet aan alle bouwtechnische eisen voldoet, mag het niet in gebruik worden genomen.

Onderwerpen

 • de verzwaring van de aansprakelijkheid van de aannemer
 • de gevolgen van zijn zwaardere waarschuwingsplicht
 • het belang van interne kwaliteitssystemen
 • het consumentendossier
 • de nieuwe wijze van vergunningverlening
 • de risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag
 • extra controles tijdens de bouw
 • de gevolgen voor de handhaving
 • het dossier bevoegd gezag en gereedmelding
 • bouwen onder de Omgevingswet

Leerdoelen

De cursist leert hoe zijn bedrijf zich het beste kan voorbereiden op de grote wijzigingen in de regelgeving. Bijzondere aandacht is er voor de nieuwe wijze om aan te tonen dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet. Na de cursus weet hij dat een goede interne kwaliteitscontrole zorgt voor minder bemoeienis van buitenaf en lagere kosten.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpOrganisatie
BeleidsniveauOperationeel
Duur2 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Bouwrecht

+

Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. In deze module wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. In deze module worden ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten. De van toepassing zijnde jurisprudentie komt tevens ter sprake. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet gaan zoals alle betrokkenen hadden verwacht.

Doel

Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid.

Inhoud

 • Resultaat- en inspanningsverplichting
 • Aansprakelijkheid
 • Meningsverschillen
 • Geschillenbeslechting
 • Verhouding tussen betrokken partijen
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur2 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Huurrecht Woonruimte

+

Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie’. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst.

Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot woonruimte.

Doel

Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Inhoud

 • Huurrecht
 • Huurovereenkomsten
 • Onderhoud, bouw en verbouw
 • Actualiteiten
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden
Losse prijs€995,- excl. BTW

Huurrecht Bedrijfsruimte

+

Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie’. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst.

Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte.

Doel

Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Inhoud

 • Huurrecht en huurcontract
 • Gebouweisen, huur en verhuur
 • (Ver)huurconstructies en financiën
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden
Losse prijs€995,- excl. BTW

Aanbestedingsrecht

+

Of het nu gaat om de inkoop van meerjarige adviesdiensten of om de realisatie van een nieuw zwembad; veel organisaties zijn aanbestedingsplichtig. Wat is een aanbesteding, welke fases dient u te doorlopen en hoe weet u of u überhaubt moet aanbesteden? Dit soort vragen komen aan bod in deze laatste module.

Onderwerpen

 • Introductie in aanbestedingsrecht
 • Wel of niet aanbesteden?
 • Fases:
  • Bekendmaking
  • Uitnodiging tot inschrijving
  • Inschrijving
  • Uitsluitingsgronden
  • Geschiktheidseisen
  • Gunningscriteria
  • Aanbesteding en opdracht

Leerdoelen

Na deze module weet u hoe u kunt nagaan of uw organisatie aanbestedingsplichtig is en zo ja; voor welke opdrachten. Ook kunt u slim omgaan met de aanbestedingsregels en bent u bekend met de diverse fases van een aanbesteding

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauTactisch
Duur2 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Diploma

De verschillende modules worden alle afgesloten met een eindopdracht. Indien u voor alle modules voldoende scoort, ontvangt u het diploma ‘Juridische Aspecten Vastgoed’.

Certificering

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Juridische Aspecten Vastgoed’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) en mogen achter hun naam een registervermelding (QSAM) vermelden.


Docenten

Nick van Steeden

Vastgoedadviseur, PVM

Nick is zowel afgestudeerd jurist als bouwkundig ingenieur. Bovendien is hij gediplomeerd RgdBOEI®-inspecteur en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) en adviseert opdrachtgevers inzake de exploitatie van hun vastgoed, met name inzake assetmanagement- en risicomanagementvraagstukken. Ook voert hij regelmatig gebouwinspecties uit en verzorgt hij diverse cursussen.

Jaap van der Valk

Advocaat Vastgoed, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Advocaat met meer dan advocatuurlijke competenties, verworven in Nederland en de Nederlandse Antillen, als advocaat, bedrijfsjurist, bestuurssecretaris, docent en journalist. Pragmatisch, oplossingsgericht en bedrijfskundig onderlegd.

Kirsten Prick

Kandidaat-notaris, Buren

Kirsten Prick is gespecialiseerd in het notariële vastgoedrecht en zij heeft ruime ervaring met het overdragen van onroerende zaken, splitsingen en het vestigen van zekerheden.

Krijn de Ruijter

Specialist omgevingsrecht, Arom

Krijn is een jurist ruimtelijke ordening & milieurecht met focus op kwaliteit in bestemmingsplannen. Zijn doel is een bijdrage te leveren aan een goede ruimtelijke ordening door in tijdelijke projecten gezamenlijk een blijvende waarde te creëren.

Peter de Haan

Expert publiek bouwrecht

Peter is op bouwrecht gepromoveerd. Vanwege zijn jarenlange werkervaring bij de bouwunit van de Raad van State en zijn technische achtergrond is hij goed in staat om complexe bouwregelgeving eenvoudig met voorbeelden uit te leggen. Hij is auteur en redacteur van het toonaangevende Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht.

Jos Bezemer

Advocaat Vastgoed, Bezemer Advocaten Kantoor

Jos is een advocaat met focus op bouwrecht, faillissementsrecht, ondernemersrecht, arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en verbintenissenrecht.

Piet van der Sanden

Redacteur, WR tijdschrift voor huurrecht

Piet is sinds 2015 redacteur van WR, Tijdschrift voor huurrecht en een ervaren bedrijfsjurist van Mozaïek Wonen. Daarnaast is hij docent huurrecht en geeft hij cursussen. Piet is de voorzitter van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland een onafhankelijke commissie waaraan huurders van woningen geschillen over het handelen of nalaten hun corporatie kunnen voorleggen.

Govert Kerpestein

Eigenaar, Advocatenkantoor Kerpestein

Govert is gespecialiseerd in het huurrecht. In 2005 is Govert aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op zijn dissertatie "huur en verhuur van bedrijfs ruimte". Hij is daarnaast o.a. lid en examinator van de Vereniging van Huurrecht Advocaten, voorzitter van de Geschillencommissie HPW, gastdocent huurrecht aan de Grotius Academie en Universiteit Leiden. Daarnaast verzorgt hij jaarlijks diverse in-house cursussen op het terrein van huurrecht.

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000