Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De onlangs aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen houdt een historische wijziging van het bouwrecht in. In deze module wordt deze wet uitgelegd en hoe de bouwsector zich op alle veranderingen dient voor te bereiden. Deze bouwwet raakt de gehele bouwkolom. De module behandelt de verzwaringen in de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van aannemers. Ook wordt ingegaan op de veranderingen in vergunningverlening en handhaving. Een private kwaliteitsborger controleert het gerealiseerde bouwwerk. Als het bouwwerk niet aan alle bouwtechnische eisen voldoet, mag het niet in gebruik worden genomen.

Onderwerpen

  • de verzwaring van de aansprakelijkheid van de aannemer
  • de gevolgen van zijn zwaardere waarschuwingsplicht
  • het belang van interne kwaliteitssystemen
  • het consumentendossier
  • de nieuwe wijze van vergunningverlening
  • de risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag
  • extra controles tijdens de bouw
  • de gevolgen voor de handhaving
  • het dossier bevoegd gezag en gereedmelding
  • bouwen onder de Omgevingswet

Leerdoelen

De cursist leert hoe zijn bedrijf zich het beste kan voorbereiden op de grote wijzigingen in de regelgeving. Bijzondere aandacht is er voor de nieuwe wijze om aan te tonen dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet. Na de cursus weet hij dat een goede interne kwaliteitscontrole zorgt voor minder bemoeienis van buitenaf en lagere kosten.

Lessen