Cursus Utrecht 10 september 2020
course-icon

Tijdens deze opleiding leer je om integraal vastgoedprojecten te realiseren en/of te verbeteren. De belangrijkste trends in vastgoed komen voorbij, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie.

Toon modules Meer informatie
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling

Kernmodule Business Case

Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

Vastgoedwaarde

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.

Vastgoedrekenen, opbrengsten en kosten

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Projectmanagement Prince2 BCVGO

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

Risicomanagement

Tijdens de opleiding Risicomanagement krijg je meer inzicht in de aspecten van risicomanagement en leer je risico’s beter te beheersen.

Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).

Conceptontwikkeling

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Publiek- en privaatrecht

In de cursus publiek- en privaatrecht leer je methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Herontwikkeling

Ondanks de grote vraag naar nieuwbouw, is herontwikkeling misschien wel dé sleutel om de ontwikkelingsopgave van de toekomst te ontgrendelen.

Communicatie

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.

Cursus Utrecht & Online 28 april 2020
course-icon

De opleiding Vastgoedmanagement biedt een helder, integraal denk- en werkmodel om op strategisch en tactisch niveau jouw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van het vastgoedmanagement waarmee je te maken krijgt, worden behandeld. Volledig online te volgen.

Toon modules Meer informatie
Introductieles Vastgoedmanagement

U start deze opleiding met een introductieles

Vastgoedmanagementconcept

De vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. We kijken tijdens deze cursus naar het nut van vastgoed (bruikbaarheid, verhuurbaarheid) en zetten deze af tegen de laagste kosten.

Juridische & Fiscale Aspecten

Naast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.

Besturingsproducten

De management control cyclus is sterk afhankelijk van besturingsproducten, zoals de Strategy Map en Balanced Scorecard. Deze helpen je om grip te houden op de bedrijfsvoering, en bij het ontwikkelen van plannen. Door deze module verkrijg je inzicht in deze besturingssystemen.

Vastgoedmarkt & Trends

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.

Smart Vastgoedmanagement, Big Data & IoT

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen?

Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze cursus ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.

Financiële Aspecten & Vastgoedrekenen

Kennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer je vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.

Exploitatiemanagement & Smart buildings

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.

Business Case Vastgoedontwikkeling

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Cursus Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem & online 22 april 2020
course-icon

De opleiding Vastgoedbeheer biedt jou een helder, integraal denk- en werkmodel om op tactisch en operationeel niveau vastgoed optimaal te exploiteren. De vele facetten van het vastgoedbeheer waarmee je te maken krijgt, worden behandeld. Volledig online te volgen.

Cursus Utrecht of Eindhoven 27 oktober 2020
course-icon

De enige geaccrediteerde VvE-beheer-opleiding in Nederland! Deze complete opleiding biedt jou een integrale systematische benadering van VvE-beheer. Onder andere komen juridische, financiële en bouwkundige aspecten aan bod. Ook gaat de opleiding in op communicatie, duurzaamheid, veiligheid en verzekeringen.

Toon modules Meer informatie
De VvE als juridische entiteit

In deze module ontleden we de VvE en kijken we welke bevoegdheden en aansprakelijkheden de VvE heeft. Ieder orgaan en bijbehorende functies worden bekeken en we kijken naar de interne rolverdeling en aansprakelijkheden.

Splitsing in appartementsrechten en Wet- & Regelgeving

De belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE komen in deze module ter sprake. Er wordt onder andere ingegaan op de splitsingsvergunning, de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de functie van het modelreglement.

Administratief en financieel VvE-beheer

In deze module gaan we in op de beste manieren om een VvE en haar administratie in te richten. We lopen stapsgewijs door het proces heen en bekijken hierbij handige tools zoals het VvE webdossier.

Technisch VvE-Beheer

In deze module draait het om het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Je wordt bewustgemaakt van het belang van technisch beheer binnen de VvE, en krijgt handvatten om dit zo gestructureerd mogelijk aan te pakken.

Communicatie in de VvE

In de module Communicatie in de VvE bekijken we het belang van communicatie en gaan we in op VvE-specifieke aspecten, zoals de vergadering van eigenaars, de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken.

Veiligheid in VvE-Beheer

De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Het doel van deze module is om jou handvatten te bieden hoe om te gaan met veiligheid binnen een VvE.

Verzekeringen voor de VvE

Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. De verplichtingen, aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen en risico's van onderverzekering komen aan bod.

Duurzaamheid & overige aandachtspunten voor de VvE

Waar dien je nog meer op te letten bij het beheren van een VvE? De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie.

Examen Professioneel VvE-Beheer

Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer.

Cursus Utrecht 16 september 2020
course-icon

Leer hoe je problemen voorkomt én hoe je (helaas onvermijdelijke) incidentele juridische ongelukken zo goed mogelijk zelf kunt afhandelen.

Toon modules Meer informatie
Introductieles Juridische Aspecten Vastgoed

Inleiding in het recht

Je leert de basis van het burgerlijk recht en daarnaast krijg je inzicht in situaties waarop je extra op je hoede moet zijn en leer je ‘eerste hulp bij juridische ongelukken’ toepassen.

Aankoop en Verkoop van Vastgoed

Rechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten omtrent het aankopen en verkopen van vastgoed komen in deze module aan bod.

Omgevingsrecht

In de cursus Omgevingsrecht behandelen we de in 2010 geïntroduceerde Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de nieuwe Omgevingswet.

Vergunningverlening, Handhaving en Stikstof

Tijdens deze cursus leer je hoe je een vergunningsaanvraag zo slim mogelijk kunt insteken, en hoe je de kans op verkrijgen van een omgevingsvergunning maximaliseert. Je leert procedures ontwijken en krijgt de handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Leert hoe je jezelf en je organisatie kunt voorbereiden op en aanpassen aan de wijzigingen in de regelgeving. Hierbij ligt er een gezonde focus op het aantonen dat een gebouw voldoet aan de nieuwe eisen.

Bouwrecht

Op de civiele bouw is het bouwrecht van toepassing. In deze module gaan we in op één aspect daarvan: het privaatrechtelijk onderdeel.

Huurrecht Woonruimte

De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van woonruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Huurrecht Bedrijfsruimte

De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van bedrijfsruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Aanbestedingsrecht

Wat is een aanbesteding precies? En wanneer moet een organisatie wel of juist niet aanbesteden? Wat zijn de fases voor een aanbestedingstraject? In deze module Aanbestedingsrecht leer je de antwoorden op deze vragen.

Cursus Utrecht (5 november één dag in Rotterdam) 27 oktober 2020
course-icon

Tijdens deze opleiding leer je aan de hand van een conditiemeting een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen. Hierbij worden afgewogen beslissingen gemaakt op het gebied van duurzaamheid in combinatie met het plannen en begroten van onderhoudsmaatregelen.

Toon modules Meer informatie
De essentie van duurzaam denken bij een MJOP

In deze module krijgt u een introductie over het verduurzamen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Samen met u zal er gezocht worden naar mogelijke maatregelen en strategieën die kunnen bijdragen aan een duurzaam MJOP.

Actuele innovaties en ontwikkelingen

Om een bestaande MJOP, op basis van de conditiemeting conform NEN 2767, te verduurzamen is het implementeren van duurzame materialen en duurzame energie een mooie eerste stap. Er zal gekeken worden naar het huidige materiaalaanbod en welke invloed dit heeft op het energieverbruik binnen een vastgoedobject. Ook zal er gekeken worden naar de opbouw van een DMJOP.

Opstellen DMJOP en de invloed op de vastgoedexploitatie

Deze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van een MJOP op de vastgoedexploitatie. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten, zoals werksfeer verbetering, voor een effectief plan.

Duurzaamheid, een dynamisch begrip

Duurzaamheid is een dynamisch begrip. Binnen deze module zal er gekeken worden in welke vorm(en) dit begrip zich kan manifesteren binnen vastgoed. Ook zullen de huidige trends en actualiteiten omtrent duurzaamheid in de bouw worden besproken.

Taxaties en duurzaamheid

Deze module draait om de invloed van duurzaamheid op de waarde van vastgoed. Er zal gefocust worden op het leren lezen van een taxatierapport en de effecten van verduurzamingsmaatregelen op de vastgoedwaarde.

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIM

De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt bij een project en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur. Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing: een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (bouw)proces.

Cursus Utrecht
Cursus Utrecht Oktober 2019
course-icon

Tijdens deze opleiding leer je om vraagstukken omtrent gebiedsontwikkeling op een systematische wijze te benaderen, waardoor je doeltreffend en krachtig antwoord kunt geven binnen de thema’s Smart Cities en Smart Citizens.

Toon modules Meer informatie
Het wezen, het DNA van de stad

Een stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Daartoe onderzoeken we in deze module het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad.

Integraal denken, door schalen en sectoren heen

Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.

Laat zien waar je staat

Sturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van jezelf en van de ander kunt verplaatsen.

Profiteren van intellectueel kapitaal in de stad

In een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. Hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?

Samenwerken en vertrouwen

In deze module wordt het samenspel tussen overheid, professionals en burgers behandeld en worden handvatten geboden hoe effectief en constructief te handelen in dit samenspel.

Slimme en schone mobiliteit

We maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers die betrekking hebben tot het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit.

Innovatie van de buurt en wijk

Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

Nieuwe economie

De cursist wordt handvatten geboden in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving.

Gezondheid in de ruimtelijke omgeving

In deze module gaat het er om welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe kijk je naar en denk je over de omgeving vanuit het begrip gezondheid?

Cursus Amsterdam 7 april 2020
course-icon
Cursus Amsterdam 7 april 2020
Cursus Utrecht 15 september 2020
course-icon

Deze cursus biedt exact wat je nodig hebt om het maximale uit jezelf te halen als VvE-bestuurder óf opdrachtgever. Daarnaast komen ook de VvE-vergadering en de ledenvergadering uitgebreid aan bod.

Cursus Utrecht 11 maart 2021 18 maart 2020
Cursus Online 21 april 2020
course-icon

Wat moet je weten om de risico’s van het Coronavirus bij vastgoedexploitatie te kunnen beheersen? Vanwege de uitbraak van het Coronavirus heeft de overheid strenge maatregelen genomen om de gevolgen ervan zoveel mogelijk in te perken. Alle bijeenkomsten en evenementen zijn verboden en we moeten ons houden aan de RIVM-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet altijd […]

Losse modules

Losse module Rotterdam, Amsterdam, Utrecht & Arnhem 27 mei 2020
course-icon

In deze module kijken we naar de mogelijkheden om de initiële investeringen en vervolguitgaven van huisvesting over een langere periode weer terug te verdienen.

Toon module informatie Meer informatie
Vastgoed kost geld. De hoeveelheid geld die het onderhoud van vastgoed kost, loopt helaas niet lineair aan de opbrengt van datzelfde vastgoed.In deze cursus kijken we naar de mogelijkheden om de initiële investeringen en vervolguitgaven van huisvesting over een langere periode weer terug te verdienen.Zogeheten waardegestuurde ontwikkeling houdt in dat iedere investering beoordeeld wordt in relatie tot de (lange termijn) exploitatiekosten én opbrengsten.

Lesdelen

 • Financiële exploitatie

Leerdoelen

 • Leren hoe je door goed te investeren vervolguitgaven kunt beperken
 • Investeringen beoordelen ten opzichte van exploitatiekosten
 • Opbrengsten (n.a.v. investeringen) op de lange termijn leren bekijken.
Losse module Rotterdam, Amsterdam & Utrecht 3 maart 2021
course-icon

Je krijgt de handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Toon module informatie Meer informatie
De praktijkdag horende bij deze cursus gaat over huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte) De hoeveelheid aan vragen die een vastgoedbeheerder te verduren krijgt is overweldigend. Logisch, want je bent (in de ogen van de meeste huurders) aanspreekpunt voor bijna alles. Vragen over de glazenwasser, of verhalen over een vaag vermoeden dat de buurman hennep kweekt, zijn niet bijzonder.Hoewel niet álle vragen bij de beheerder aan het juiste adres zijn, moet je toch op veel zaken wel een antwoord hebben. Veel van die antwoorden vinden hun oorsprong in de jurisdictie.In deze cursus krijg je de handvatten aangereikt om (juridische) conflicten in het kader van huur en verhuur te voorkomen.

Leerdoelen Cursus Huurrecht & Aan- en Verkoop van Vastgoed

 • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur begrijpen
 • Vat krijgen op de juridische status van de beheerder
 • Contractvorming & valkuilen
 • Basisbegrip van huur en verhuur
 • Mogelijkheden met betrekking tot huurverhoging
 • De ins and outs van huurbeëindiging.
Losse module Rotterdam, Amsterdam & Utrecht 3 juni 2020
course-icon

Innovatie is het succesvol toepassen van nieuwe ideeën. In deze module behandelen we innovatie, conceptmatig denken en beoordelen we of een idee ook echt nut heeft.

Toon module informatie Meer informatie
Innoveren is in ieder vakgebied essentieel. “Stilstand is achteruitgang” wordt te pas en te onpas genoemd — met name omdat er een kern van waarheid in zit.Innovatie is het succesvol toepassen van nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën die ook echt iets toevoegen. In deze cursus behandelen we innovatie, conceptmatig denken en het beoordelen of een idee ook echt nut heeft.Ten slotte kijken we in deze cursus Innovatie & Design Thinking naar het verschil tussen een idee en een innovatie, waarbij een idee het vertrekpunt is, maar van innovatie pas gesproken kan worden na succesvolle implementatie.

Leerdoelen cursus Innovatie & Design Thinking

 • Het belang begrijpen van innovatie in de werkomgeving
 • Hoe draag je bij aan een innovatieve omgeving?
 • Leren ideeën te genereren die toegevoegde waarde hebben.
Losse module Rotterdam, Utrecht of Amsterdam 1 juni 2020
course-icon

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

Toon module informatie Meer informatie
De term integraal is bijna een dooddoener binnen het vastgoedbeheer. Maar niet zonder reden — de mogelijkheid om zaken integraal te benaderen maakt vaak het verschil.Door oog te hebben voor alle aspecten — huisvestingskwaliteit, gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiën, innovatie en juridische zaken — én daarbij altijd de risico’s in het achterhoofd te houden, kan het niveau van vastgoedbeheer echt naar een hoger niveau getild worden.

Leerdoelen

 • De aard van vastgoed beter leren begrijpen
 • De verschillende actoren binnen de vastgoedwereld leren kennen
 • De levenscyclus, verval en bloeimodel van vastgoed leren kennen
 • Leren welke factoren van invloed zijn op huisvestingskwaliteit
 • Bewustwording van de noodzaak om proactief te beheren
 • Risicomanagement beter begrijpen
 • Risicomanagement-methodieken leren kennen
 • De rode draad van risicomanagement-implementatie leren zien
Losse module Rotterdam, Utrecht & Amsterdam 22 april 2020
course-icon

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen. Verhoogde klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit levert altijd voordeel op.

Toon module informatie Meer informatie
Een hogere klanttevredenheid resulteert in beter rendement voor vastgoed. Dit is direct te danken aan minder klachten en een langere verhuurperiode.Te vaak stranden goede voornemens voor klanttevredenheid nog in de voorbereidende fase. De plannen zijn er, maar de uitvoer laat te wensen over. Het succesvol verhogen van de klanttevredenheid zit hem bij veel vastgoedbedrijven dan ook in de uitvoering.Naast klanttevredenheid staat huisvestingskwaliteit. Logischerwijs zijn deze nauw met elkaar verbonden. Een hogere huisvestingskwaliteit (meetbaar aan bloeddruk, hartslag, stress-symptomen maar ook gemoedstoestand en gedragsproblematiek van gebruikers) betekent over het algemeen ook een hogere klanttevredenheid.In deze cursus gaan we daarom aan de slag om deze twee zaken volledig te doorgronden. We leren over de verbanden, de ins and outs, en de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt ten opzichte van klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit.

Lesdelen

Deze cursus is opgedeeld in twee delen:
 1. Klanttevredenheid
 2. Huisvestingskwaliteit en gedrag

Leerdoelen cursus Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

 • Je raakt bekend met de belangrijkste factoren van huisvestingskwaliteit
 • Je leert over de invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving
 • Je begrijpt het belang van klanttevredenheid, en leert hoe je hierop kunt aansturen
 • Je leert de kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting bepalen
Losse module Rotterdam, Utrecht, Amsterdam 13 mei 2020
course-icon

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.

Toon module informatie Meer informatie
Vastgoed is, zoals alles in het leven, in continu verval. Dat klinkt deprimerender dan dat het is. Maar het betekent wel dat er vrijwel altijd (technisch) onderhoud nodig is, om ervoor te zorgen dat het vastgoed zo dicht mogelijk bij de gewenste staat (en bestemming) blijft.In de cursus Technisch Vastgoedbeheer kijken we naar tactische (meerjaren-) planning voor huisvesting en beheer. Ook behandelen we veelvoorkomende situaties waarin er meerdere wegen leiden naar een bepaald resultaat. Hoe maak je de juiste beslissing? Hoe zwaar wegen inhoud, tijd en kosten?Dit soort vragen vinden hun antwoord, en we gaan dieper in op inventarisatie en inspectie van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en de begroting van kosten en opbrengsten.

Leerdoelen & inhoud cursus Technisch Vastgoedbeheer

 • Het onderhoudsproces van vastgoed begrijpen
 • Eigenschappen en voor- en nadelen van contractvormen
 • Technische conditie van vastgoed bepalen
 • NEN 2767 en RVB BOEI®
 • MJOP leren opstellen en toepassen
 • Keuzes maken en afwegen voor onderhoud
Losse module Digitaal 1 januari 2030
course-icon

Het examen voor de cursus Vastgoedbeheer

Toon module informatie Meer informatie
In dit examen toetsen we alle onderwerpen die onderdeel zijn van de cursus Vastgoedbeheer. Dit examen is alleen af te nemen als onderdeel van die cursus bij Vastgoed Business School.
Losse module Utrecht 10 september 2020
course-icon

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.

Toon module informatie Meer informatie
De glazen bol is één van de meest gewilde, helaas nooit realiteit-geworden uitvinding ter wereld. Vooruitkijken zou zéker in de vastgoedwereld een prachtig iets zijn.We mogen blijven dromen. Maar tot de tijd dat de glazen bol er écht is, zullen we andere manieren moeten bedenken om zo goed mogelijk vooruit te kijken met betrekking tot ons vastgoed.Gebruiks-, belevings-, markt- en toekomstwaarde moeten allen geoptimaliseerd worden, en aanpassingen zijn per definitie prijzig en tijdrovend.Daarom kijken we in deze cursus Vastgoedwaarde naar strategie, en met name strategie die rekening houdt met de toekomst. Zo krijg je inzicht in de aspecten die (ook op de lange termijn) de waarde van vastgoed bepalen.

Doel van de cursus Vastgoedwaarde

Je raakt beter bekend met waardecreatie en vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen

 • Je leert welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
 • Je leert meer over de relatie tussen vastgoedkwaliteit, -kosten en waardecreatie
 • Je vergroot je basiskennis over vastgoed.

Toets

Opdracht: stel een omgevingsanalyse op voor een (zelf)gekozen casus.
Losse module Utrecht 11 februari 2021
course-icon

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Toon module informatie Meer informatie
Steeds vaker worden (vastgoed)projecten geïnitieerd vanuit een visie in plaats van een ontwerp. Vanuit een visie ontstaat er een concept dat draait om mensen, en dat verbinding legt tussen kijken, luisteren, voelen en waarnemen.Dit consumentgerichte handelen, en de vraag ernaar vanuit de markt, groeit in populariteit. Steeds meer opdrachtgevers willen een concept waarin samenspel tussen functie, dienst en branding van een product leidend zijn.

Doel van de opleiding Conceptontwikkeling

Je leert meer over conceptontwikkeling en je oefent met het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten.

Eindtermen

 • Je begrijpt het belang van conceptueel denken;
 • Je heb inzicht in de potentie van innovatie;
 • Je weet zelf concepten te ontwikkelen.

Toets

Opdracht: ontwikkel een concept dat jouw eigen casus verbetert.
Losse module Utrecht 14 januari 2021
course-icon

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

Toon module informatie Meer informatie
Binnen deze cursus Projectmanagement werken we met de PRINCE2 managementmethode. Deze helpt je om projecten op heldere, inzichtelijke wijze te structureren en maakt het besluitvormingsproces transparanter.Deze opleiding brengt je de basisprincipes bij van PRINCE2, en bereidt je voor op het Prince2Foundation-examen — dit examen is niet in begrepen bij de opleiding, maar kan tegen meerprijs worden afgelegd.

Doel van de cursus Projectmanagement

Je leert de belangrijkste basisprincipes van PRINCE2.

Eindtermen

Je bezit voldoende kennis van PRINCE2 om het Prince2Foundation-examen succesvol te doorlopen.
Losse module Utrecht 26 november 2020
course-icon

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).

Toon module informatie Meer informatie
Een bouwproces, van A tot Z, duurt lang. Het is daarom altijd een uitdaging om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken, ambities, visie en wensen niet verwateren.Het Programma van Wensen (PvW) zorgt ervoor dat dit soort dingen beter worden vastgelegd dan in het gebruikelijke programma van eisen. Hierdoor stelt het PvW de opdrachtgever in staat om (nog) beter te sturen op kwaliteit, budget en oplevering van het vastgoed.

Doel cursus Ontwerp- & Bouwproces en Kwaliteitsborging

Je leert tijdens deze cursus meer over de functie en het opzetten van verschillende sturingselementen zoals het Programma van Wensen, en je leert om de opdrachtgever te steunen met sturingselementen zoals het programma van eisen en een ambitiedocument.

Eindtermen

 • Je bent in staat om een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus;
 • Je bent in staat om sturingsinstrumenten in te zetten met als doel de ambities en kwaliteit te bewaken in een ontwerp- en bouwproces.

Toets

Opdracht: stel een ambitiedocument samen en vertaal dit naar specificaties voor een prestatiegericht programma van eisen.
Losse module Utrecht 4 juni 2020
course-icon

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.

Toon module informatie Meer informatie
Hoe ‘goed’ een gebouw is, hangt af van het gekozen perspectief. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van een gebouw met name bepaald door hoe goed het gebouw aansluit op de huidige gestelde eisen.Om dit te bereiken is niet alleen technische kennis nodig. Juist goede communicatie en duidelijke, effectieve gespreksvoering zijn hierbij van belang. Door altijd gericht te communiceren en hierbij het doel, de strategie en de aanpak in het achterhoofd te houden, kan er beter gestuurd worden op kwaliteit.

Doel van deze cursus Communicatie

 • Theoretische benadering van communicatie verkennen
 • Het thema ‘duidelijkheid’ verkennen — wat is duidelijk, en wat niet? Welk gedrag hoort hierbij? Wat is de rol van aannames en associaties en hoe kun je hier bewust(er) mee omgaan?
 • Leren omgaan met feedback ontvangen en feedback geven.

Eindtermen

 • Je kunt observeren en inschatten wanneer interventies nodig zijn
 • Je kunt interventies met overtuiging uitvoeren, en daarbij gebruik maken van verschillende communicatiestijlen
 • Je bent je bewust van je eigen houding en hoe dit de ander beïnvloedt
 • Je krijgt nieuwe inzichten in jezelf.

Toets

Huiswerkopdracht: je bepaalt zelf een opdracht die bij jouw leervraag past. Bijvoorbeeld ‘feedback vragen’, ‘interview afnemen’ of ‘brief uit de toekomst’.
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Ondanks de grote vraag naar nieuwbouw, is herontwikkeling misschien wel dé sleutel om de ontwikkelingsopgave van de toekomst te ontgrendelen.

Toon module informatie Meer informatie
Ondanks de grote vraag naar nieuwbouw, is herontwikkeling misschien wel dé sleutel om de ontwikkelingsopgave van de toekomst te ontgrendelen.Maar herontwikkeling is niet eenvoudig. Naast de grote technische en bouwkundige uitdagingen, heeft bestaand vastgoed vaak een vergaande geschiedenis met veel (emotionele) banden met het verleden.Succesvolle herontwikkeling houdt dan ook niet alleen verband met financiële en technische kwaliteit, maar ook met het in ere houden of herstellen van een gebouw of gebied.

Doel van de Cursus Herontwikkeling

Je leert tijdens deze cursus wat de specifieke uitdagingen van herontwikkeling zijn en hoe je hiermee om kunt gaan. Daarnaast kijken we naar een concrete casus om inzicht te krijgen in de potentie voor herontwikkeling.

Eindtermen

 • Je kunt de intrinsieke waarde van een gebouw inzichtelijk maken
 • Je kunt een haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een gebouw.

Toets

Je krijgt opdracht om de herontwikkelingspotentie van een gebouw van jouw casus te onderzoeken.

Samenhang met de beroepswereld

Na deze cursus ben je in staat om de potentie voor herontwikkeling in kaart te brengen en heb je beter zicht op de eisen die aan nieuwbouw worden gesteld om toekomstige herontwikkeling mogelijk te maken.
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

In de cursus publiek- en privaatrecht leer je methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Toon module informatie Meer informatie
Niets gebeurt in isolement. Zeker (vastgoed)ontwikkelingsprojecten niet. Wanneer je te maken hebt met belanghebbenden, heb je ook te maken met hoe de overheid die belangen beschermt.Dit heet publiek recht, en is enorm belangrijk om jezelf bekend mee te maken. Maar ook het privaatrecht (waarin onderlinge verhoudingen tussen personen wordt beschreven) is vrijwel altijd relevant.In deze cursus Publiek- en privaatrecht kijken we naar de relevante juridische aspecten en hoe deze invloed hebben op vastgoedontwikkeling. Daarnaast kijken we naar het samenspel tussen publiek- en privaatrecht, zoals in PPS-modellen.

Doel van de cursus Publiek- en privaatrecht

Je wordt wegwijs gemaakt in de wet- ren regelgeving van privaat- en publiekrecht.

Eindtermen

 • Je kunt een bestemmingsplan interpreteren
 • Je kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
 • Je bent bekend met de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten (aannemings-, huur- en koopovereenkomst) inclusief toepasselijke algemene voorwaarden
 • Je bent in staat bovenstaande documenten te analyseren.

Toets

Je krijgt een opdracht om de privaat- en publiekrechtelijke aspecten voor een specifieke casus te onderzoeken en je doet een voorstel hoe hier mee om te gaan.

Samenhang met de beroepswereld

Je bent in staat om juridische uitdagingen op creatieve en oplossingsgerichte wijze te benaderen.
Losse module Utrecht 6 mei 2020
course-icon

Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Krijg inzicht in de persoonlijke eigenschappen van jezelf en anderen en leer hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.

Toon module informatie Meer informatie
In essentie bestaat ieder (team)project uit een groep individuen. Om hier effectief sturing aan te geven, is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen rol als projectleider én oog te hebben voor het team waarmee je samenwerkt.Om dit te vereenvoudigen, behandelen we in deze opleiding een aantal (zeer bekende) theorieën:
 • De eigenschappen van effectief leiderschap (Stephen R. Covey);
 • Het DISC-profiel — je eigen sterkten en zwakten in samenwerking met anderen;
 • De roos van Leary

Relevantie

Deze theorie is belangrijk omdat hij je kan helpen bij het effectief sturen van een project. Dat alles op papier goed lijkt afgesproken, is geen garantie voor succes. In de praktijk blijven we allemaal mensen, en moet een project altijd (bij)gestuurd worden.Door daar een ster in te worden, kun je de kwaliteit van projecten verhogen, de sfeer verbeteren en faalkosten minimaliseren.
Losse module Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven 16 april 2020
course-icon

In deze module leer je op basis van de vergaarde inspectiegegevens een optimale Conditieafhankelijke MJOP op te stellen aan de hand van onder andere knelpuntenanalyse en een risicomatrix.

Toon module informatie Meer informatie
In deze cursus Planvorming op basis van NEN 2767 bekijken we op efficiënte wijze hoe je op basis van condities een MJOP kunt opstellen. We behandelen de volgende onderdelen:
 • Evaluatie van opgave
 • MJOP opstellen op basis van inspectieresultaten
 • Conditie-afhankelijk opstellen van MJOP
 • Knelpuntanalyse
 • Systeemanalyse
 • LCA
 • Risicomatrix
 • Opstellen van meerdere scenario’s.
Losse module Utrecht 23 september 2020
course-icon

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module leer je de voordelen en de bijbehorende benodigde inspanningen om Lean management te implementeren.

Toon module informatie Meer informatie
Een introducerende training voor de LEAN-denkwijze. We kijken naar de manieren waarop je LEAN kunt toepassen als projectleider.We beantwoorden onder andere de volgende vragen tijdens deze Lean Management training:
 • Wat is LEAN en waar komt het vandaan?
 • Is LEAN toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de (rand)voorwaarden om LEAN te kunnen gebruiken?
 • Praktijkresultaten van LEAN management
Om dit te bereiken, gebruiken we een simulatie van de productieomgeving. Zo wordt het duidelijk welke effecten LEAN kan hebben, met name op doorlooptijd en productie.Vervolgens kijken we in deze LEAN training naar de LEAN principes die in jouw eigen praktijk toe te passen zijn. Dit doen we op een interactieve manier, waarbij ook duidelijk wordt welke resultaten verwacht mogen worden.
Losse module Utrecht 9 september 2020
course-icon

Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Deze cursus Communicatie en Conflicthantering biedt jou de handvatten.

Toon module informatie Meer informatie
Dat communicatie essentieel is in iedere vorm van samenwerking, is geen nieuws. Maar de projectwereld, en met name het projectmanagement, is wel steeds complexer geworden.Grotere teams bestaande uit nóg diversere individuen — zowel op persoonlijk als op inhoudelijk vlak — moeten onder hogere tijdsdruk presteren. En dan heb je nog wisselingen van de wacht. Projectleden komen en gaan, terwijl de projectleider probeert de balans in stand te houden. In deze hectische kookpot ligt conflict dan ook altijd op de loer.Om conflictvermijdend of -oplossend te werk te gaan, vormt die eerdergenoemde communicatie de sleutel. In deze cursus leren we hoe je je team op de rails houdt, hoe je op de “zachte” kant kunt managen en met welke voorkeursstijlen van communicatie je te maken krijgt.

Doel van de cursus Communicatie & Conflicthantering

 • Een theoretische benadering van communicatie
 • Samenwerken — hoe werkt dat nou precies?
 • Communicatie en conflicthantering aan de hand van je eigen DISC-profiel

Eindtermen

 • Je voert gesprekken met een helder doel voor ogen en een duidelijke structuur
 • Je geeft bewust vorm aan je eigen communicatie
 • Je zet conflicten om in kansen
Losse module Utrecht 17 juni 2020
course-icon

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.

Toon module informatie Meer informatie
Vastgoed is zowel bepalend voor, als afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien zijn economische situaties zeer specifiek per land, regio, of zelfs per gemeente of stad.In de cursus Vastgoedmarkt & Trends kijken we ten eerste naar regionale economische ontwikkelingen, welke algemene kenmerken de vastgoedmarkt heeft, en de afzonderlijke onderdelen van de vastgoedmarkt.Hierbij is het belangrijk om een algemeen besef te krijgen. Een algemene begrippenlijst biedt hierbij handvatten. Op basis van de inhoud van deze module leer je informatie te schiften (wat is relevant?), beoordelen en om te zetten naar de praktijk.

Doel

Je leert omgaan met een (economische) begrippenlijst omtrent vastgoed, zodat deze je kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Inhoud cursus Vastgoedmarkt & Trends

 • De werking van de vastgoedmarkt
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten
 • Trends in de vastgoedmarkt
Losse module Utrecht 27 oktober 2020
course-icon

In deze module ontleden we de VvE en kijken we welke bevoegdheden en aansprakelijkheden de VvE heeft. Ieder orgaan en bijbehorende functies worden bekeken en we kijken naar de interne rolverdeling en aansprakelijkheden.

Toon module informatie Meer informatie
In de ogen van het recht is de VvE een rechtspersoon, net zoals jij en ik. Dat betekent dat de VvE als entiteit rechten en plichten heeft waar hij zich aan moet houden.In deze cursus ontleden we de VvE, en kijken we welke bevoegdheden en aansprakelijkheden de VvE heeft. Ieder orgaan en bijbehorende functies worden bekeken, en we kijken naar de interne rolverdeling en aansprakelijkheden.Daarna zoomen we uit, en behandelen we de procedure om een VvE te activeren en in beheer te nemen.

Doel van deze cursus

Je krijgt inzicht in de structuur van de VvE en welke rechten en plichten aan de verschillende onderdelen zijn gebonden.

Inhoud

 • Verenigingsstructuur
 • Rolverdeling en besluitvorming
 • Bevoegdheden en aansprakelijkheden
 • Het in beheer nemen van een VvE
 • Het opstarten en activeren van een VvE.
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

In deze module draait het om het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Je wordt bewustgemaakt van het belang van technisch beheer binnen de VvE, en krijgt handvatten om dit zo gestructureerd mogelijk aan te pakken.

Toon module informatie Meer informatie
Deze cursus gaat in op de uitgebreide technische aspecten van VvE-beheer. Hieronder vallen onder andere het klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud.Dit zijn belangrijke onderhoudsvormen die, wanneer goed geregeld, veel gedoe én kosten kunnen voorkomen. Zo heeft contactonderhoud betrekking op de garanties en (teken)bevoegdheden. Daarnaast kijken we naar de uitvoer en beoordeling van conditiemetingen, het opstellen van meerjaren-onderhoudsbegrotingen, aanbestedingen en werkomschrijvingen.Technisch VvE-beheer is dus een brede cursus, die een centrale rol binnen de opleiding Professioneel VvE-beheer inneemt.

Doel

Je wordt bewustgemaakt van het belang van technisch beheer binnen de VvE, en krijgt handvatten om dit zo gestructureerd mogelijk aan te pakken.

Inhoud cursus Technisch VvE-beheer

 • Beheren van meldingen en klachten;
 • Aangaan van verplichtingen;
 • Werken met contracten en garanties;
 • Uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting;
 • Opstellen van meerjaren-onderhoudsplan (MJOP);
 • Werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen.
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

In de module Communicatie in de VvE bekijken we het belang van communicatie en gaan we in op VvE-specifieke aspecten, zoals de vergadering van eigenaars, de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken.

Toon module informatie Meer informatie
In ieder vak is communicatie essentieel. De mogelijkheid - of het gebrek daaraan - om goed te communiceren bepaalt voor een groot deel de uitkomst van een samenwerking.Dit is niet anders voor de VvE-beheerder. In de Cursus Communicatie in de VvE bekijken we het belang van communicatie en gaan we in op VvE-specifieke aspecten.Denk hierbij aan de vergadering van eigenaars (welke de hoogste macht in de VvE vervult). Maar ook kijken we naar de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken.De manier waarop besluiten worden genomen in een VvE volgt een specifiek protocol. We behandelen daarom het nemen van geldige besluiten en hoe deze worden vastgelegd, wat ze inhouden, en hoe hiermee moet worden omgegaan.Ten slotte kijken we in deze cursus naar notulen, presentielijsten en de eigenaarslijst.

Doel van de Cursus Communicatie in de VvE

Je krijgt inzicht in de communicatieve vaardigheden die vereist zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

Inhoud

 • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
 • Het nemen van besluiten
 • Stemverhouding
 • Omgaan met geschillen
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. De verplichtingen, aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen en risico's van onderverzekering komen aan bod.

Toon module informatie Meer informatie
Voor een VvE is het, net zoals voor een individu, verstandig om bepaalde zaken te verzekeren en zo risico’s te beperken. Naast een aantal verplichte verzekeringen zijn er ook optionele verzekeringen, welke voor bepaalde specifieke situaties nuttig zijn.In de cursus Verzekeringen voor de VvE kijken we naar de verplichte verzekeringen, hoe deze worden vastgelegd in de reglementen, en welke niet-verplichte verzekeringen er zijn en waar deze toegevoegde waarde bieden.

Doel van de cursus Verzekeringen voor de VvE

Je krijgt inzicht in de vereiste en geadviseerde verzekeringen voor de VvE.

Inhoud

 • Verplichte verzekeringen; welke, en waarom?
 • Aandachtspunten bij het afsluiten van een verzekering
 • Risico’s en gevolgen van onderverzekering
 • Geadviseerde (niet-verplichte) verzekeringen.
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Waar dien je nog meer op te letten bij het beheren van een VvE? De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie.

Toon module informatie Meer informatie
Wanneer we bij deze module aanbelanden, hebben we al enorm veel details van de VvE besproken. Toch zijn er nog wat belangrijke aandachtspunten die aandacht verdienen. Hieronder vallen onder andere energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie.We gaan in op zaken zoals het energieprestatieadvies, duurzaam onderhoud van gebouwen, en verantwoorde manieren voor de VvE om te investeren. Hierbij houden we de financiële capaciteit van de VvE en de wensen van de eigenaren altijd in het vizier.Afsluitend behandelen we de welstandscommissie binnen de VvE.

Doel

Een afsluitende module waarin we alle nog niet behandelde zaken aandacht geven, waarmee we het totaalplaatje benodigd voor het professioneel beheren van een VvE compleet maken.

Inhoud

 • Energie (EPA)
 • Duurzaam onderhouden
 • Subsidies
 • De Welstandscommissie
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer.

Toon module informatie Meer informatie
Dit is een examen. Zoals te verwachten, worden hierin alle onderwerpen die in de modules zijn behandeld getoetst. Je mag het examen ook afleggen zonder de modules gevolgd te hebben.Wanneer het examen voldoende wordt afgerond, ontvang je het diploma waarmee je aantoont volledig up to date te zijn op het gebied van Professioneel VvE-beheer.
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Je leert de basis van het burgerlijk recht en daarnaast krijg je inzicht in situaties waarop je extra op je hoede moet zijn en leer je ‘eerste hulp bij juridische ongelukken’ toepassen.

Toon module informatie Meer informatie
Regels. Vaak wordt er geklaagd over de hoeveelheid regels waar we ons in Nederland aan te houden hebben. Tegelijkertijd zijn al deze regels de hoofdoorzaak van de geordende maatschappij en uitstekende sociale voorzieningen waar we allemaal op terug kunnen vallen.Met name het burgerlijk recht (ook wel civiel- of privaatrecht genoemd) is in enorm veel situaties relevant. In deze cursus maken we daar kennis mee.

Doel cursus Inleiding in het Recht

Je leert de basis van het burgerlijk recht. Daarnaast krijg je een inzicht in situaties waarop je extra op je hoede moet zijn en leer je ‘eerste hulp bij juridische ongelukken’ toepassen. Is EHBJO niet voldoende — dan leer je in deze cursus ook wanneer je (juridische) hulptroepen moet inschakelen.

Inhoud

 • Totstandkoming van overeenkomsten
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Opschortingsrechten
 • Vastleggen van afspraken
 • (Gemengde) overeenkomsten
 • Vertegenwoordiging
 • Rechten van een schuldeiser
 • Zekerheid
 • Klachtplicht
Losse module Utrecht 16 september 2020
course-icon

In de cursus Omgevingsrecht behandelen we de in 2010 geïntroduceerde Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de nieuwe Omgevingswet.

Toon module informatie Meer informatie
Het omgevingsrecht gaat over ruimtelijke ordening. De wetgeving die hiermee te maken heeft, is de afgelopen tijd (en de aankomende jaren) flink in beweging. De vele wijzigingen en herzieningen maken het een interessant onderwerp.In deze cursus Omgevingsrecht behandelen we de in 2010 geïntroduceerde Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de nieuwe Omgevingswet.Daarnaast kijken we naar de rol van de Wabo binnen ruimtelijke ordening en duiken we in het gemeentelijk ruimtelijke ordening instrumentarium, vergunningen en plannen.

Doel cursus Omgevingsrecht

Je krijgt inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening, en het bouwen met in het achterhoofd de Omgevingswet.

Inhoud

 • Uitvoering ruimtelijke ordening
 • Planologische maatregelen bij locatie-ontwikkeling
 • Vergunningverlening bij locatie-ontwikkeling
 • Bestemmingsplan(procedures)
 • Omgevingsplan
 • Omgevingswet
Losse module Utrecht 18 november 2020
course-icon

Op de civiele bouw is het bouwrecht van toepassing. In deze module gaan we in op één aspect daarvan: het privaatrechtelijk onderdeel.

Toon module informatie Meer informatie
Op de civiele bouw is het bouwrecht van toepassing. In deze cursus Bouwrecht gaan we in op één aspect daarvan: het privaatrechtelijk onderdeel.We kijken naar de regels die van toepassing zijn en welke veelvoorkomende overeenkomsten er bestaan. En ten slotte behandelen we situaties waarin zaken anders lopen dan verwacht en hoe daarmee om te gaan.

Doel van de cursus Bouwrecht

Je leert welke regels er van toepassing (kunnen) zijn en welke conflicten er kunnen ontstaan. Daarnaast leer je in de cursus Bouwrecht hoe je met conflicten om kunt gaan en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop je conflicten probeert op te lossen.

Inhoud

 • Resultaat- en inspanningsverplichting
 • Aansprakelijkheid
 • Meningsverschillen
 • Geschillenbeslechting
 • Verhouding tussen betrokken partijen
Losse module Utrecht 10 juni 2020
course-icon

Rechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten omtrent het aankopen en verkopen van vastgoed komen in deze module aan bod.

Toon module informatie Meer informatie
De aankoop en verkoop van vastgoed is (logischerwijs) gebonden aan veel regels. In deze cursus gaan we in op de toepasselijke rechten, plichten, vereisten en overeenkomsten in het kader van verkoop en aankoop.

Doel van deze cursus

Na de cursus Aankoop en Verkoop van Vastgoed bezit je de juiste juridische kennis met betrekking tot aan- en verkoop van vastgoed, en ben je bekend met de bijbehorende processen.

Inhoud

 • Aanbod van vastgoed
 • Onderhandelen
 • Taxaties
 • Onderzoeksplicht en informatieplicht
 • Koop- en aannemersovereenkomst
 • Levering
 • Eigendom
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

De belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE komen in deze module ter sprake. Er wordt onder andere ingegaan op de splitsingsvergunning, de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de functie van het modelreglement.

Toon module informatie Meer informatie
In deze cursus komen alle relevante zaken aan bod die te maken hebben met, of voortkomen uit het splitsen van een gebouw in appartementsrechten.

Vooraf

Voordat een gebouw gesplitst kan worden, dient hier vaak een vergunning voor te worden aangevraagd. Deze toepasselijk genaamde splitsingsvergunning vereist een specifieke procedure, welke we in deze module behandelen.

Splitsingdocumenten

Vervolgens wordt er een splitsingsakte opgemaakt. Deze, en bijbehorende splitsingstekening(en) en -regelement komen uitgebreid aan bod.Van alle drie deze documenten gaan we in op hun totstandkoming, de inhoud én eventuele specifieke aandachtspunten. Hierbij is ook het verschil tussen een ‘normale’ splitsing en een hoofd- en ondersplitsing van belang.

Huishoudelijk reglement

Ten slotte gaan we in op het huishoudelijk reglement, en de voor- en nadelen daarvan, zodat hier een overwogen keuze in gemaakt kan worden.

Wetgeving en aansprakelijkheid

Omdat de VvE en het splitsen van een gebouw veel juridische raakvlakken heeft, besteden we in deze module extra aandacht aan de juridische implicaties en aansprakelijkheid van betrokken partijen. Zo kijken we naar specifieke situaties en wie daarin verantwoordelijk is, tegenover welke consequenties.Ook behandelen we het reservefonds voor groot onderhoud, de zorgplicht, dwingend recht en regelend recht én de geschillenbeslechting binnen de VvE.Als afsluiting kijken we naar de regels omtrent bouwen, arbeidstijden en keuringen.

Leerdoelen van deze cursus

 • Je krijgt inzicht in de documenten die verband houden met het ontstaan van de VvE
 • Je legt een basis voor de geldende wetten, rechten en plichten omtrent de VvE.

Inhoud

 • Appartementsrecht
 • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening
 • Functie van het Modelreglement
 • Hoofd- en ondersplitsing
 • Huishoudelijk reglement
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • Verplichtingen reservefonds
 • Zorgplicht van eigenaren
 • Beleid van de VvE
 • Geschillen en geschillenbeslechting
 • Bouwregelgeving
 • Arbowetgeving
 • Verplichte keuringen
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

In deze module gaan we in op de beste manieren om een VvE en haar administratie in te richten. We lopen stapsgewijs door het proces heen en bekijken hierbij handige tools zoals het VvE webdossier.

Toon module informatie Meer informatie
Hoewel de VvE met name vanuit praktisch oogpunt in het leven is geroepen, omvat de kern met name administratieve en financiële aspecten.In de cursus Administratief en Financieel VvE-beheer gaan we in op de beste manieren om een VvE en haar administratie in te richten. We lopen stapsgewijs door het proces heen, en raken hierbij handige tools zoals het VvE webdossier: een systeem wat zowel voor de beheerder als de eigenaars ontzettend veel voordelen met zich meebrengt.Daarnaast gaan we natuurlijk in op de financiële aspecten van de VvE en behandelen we veel basisbegrippen, verplichtingen van en aan de VvE, de jaarrekening en het reservefonds.Tot slot kijken we naar de berekeningen om de periodieke bijdrage vast te stellen, de meerjaren-onderhoudsbegroting en de kascommissie.

Doel van deze cursus

Je leert in deze cursus Administratief en Financieel VvE-beheer hoe je de VvE zo goed mogelijk kunt inrichten vanuit administratief en financieel perspectief.

Inhoud

 • Inrichten van de administratie
 • Werken met het VvE webdossier
 • Financieel rekenen
 • De kascommissie
 • Opstellen en beoordelen van jaarstukken
 • Berekenen van periodieke bijdragen
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van bedrijfsruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Toon module informatie Meer informatie
Hoewel huurrecht volgens Artikel 201 in één zin is samen te vatten, weet iedereen dat het in de praktijk veel complexer is. Deze cursus gaat in op de ins and outs van het huurrecht en kijkt daarmee naar de juridische aspecten van onderhoud, beheer, verhuur en huurrecht binnen het vastgoed.De cursus Huurrecht Bedrijfsruimte start met een algemene introductie, waarna er dieper wordt ingegaan op huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte.

Doel

Met deze opleiding krijg je een beter begrip van huurrecht, het onderhandelingsproces bij huur en verhuur, en leer je deze zaken beter te overzien.Aan de hand van deze kennis kun je je eigen praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, beter uitvoeren.

Inhoud cursus Huurrecht Bedrijfsruimte

 • Huurrecht
 • Huurovereenkomsten
 • Onderhoud, bouw en verbouw
 • Actualiteiten.
Losse module Utrecht 2 december 2020
course-icon

De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van woonruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Toon module informatie Meer informatie
Hoewel huurrecht volgens Artikel 201 in één zin samen is te vatten, weet iedereen dat het in de praktijk veel complexer is. Deze cursus gaat in op de ins and outs van het huurrecht en kijkt daarmee naar de juridische aspecten van onderhoud, beheer, verhuur en huurrecht binnen het vastgoed.De opleiding start met een algemene introductie, waarna er dieper wordt ingegaan op huurrecht met betrekking tot woonruimte.

Doel Cursus Huurrecht Woonruimte

Met deze cursus krijg je een beter begrip van huurrecht, het onderhandelingsproces bij huur en verhuur, en leer je deze zaken beter te overzien.Aan de hand van deze kennis kun je je eigen praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, beter uitvoeren.

Inhoud

 • Huurrecht
 • Huurovereenkomsten
 • Onderhoud, bouw en verbouw
 • Actualiteiten
Losse module Utrecht 3 juni 2020
course-icon

Aan de hand van de PRINCE2-methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit van jouw project te houden.

Toon module informatie Meer informatie
PRINCE2™ is een projectmanagement-methode die zich door de jaren heen heeft bewezen als dé standaard. Via PRINCE2 worden projecten gestructureerd en ontstaat er een helder besluitvormingsproces.Dit is zéker in de vastgoedsector van onschatbare waarde. Naast de structuur biedt PRINCE2™ vele andere handigheden, zoals een gemeenschappelijk begrippenkader, zodat iedereen het over hetzelfde heeft.Aan de hand van PRINCE2™ kan er meer grip gehouden worden op processen en projecten, en kan er beter gestuurd worden. In deze cursus Projectmanagement PRINCE2 gaan we niet alleen in op de methodiek, maar kijken we ook naar het maken van keuzes en afwegingen.Een goede implementatie van PRINCE2™ in de organisatie zal altijd leiden tot een enorme sprong voorwaarts op het gebied van processen, besluitvorming en algehele werkwijze.

Relevantie

Sterk projectmanagement houdt in dat verantwoordelijkheden daar worden neergelegd waar ze thuishoren. Iedere schakel in het proces wordt positief aangemoedigd om altijd de hoogste kwaliteit te leveren.De kwaliteit wordt gecontroleerd en gehandhaafd aan de hand van audits tijdens het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces.

Kennis & Examen

Het PRINCE2™ Foundation examen is niet inbegrepen in deze cursus, maar je bezit na het afronden van deze module wél genoeg kennis om dat examen succesvol af te leggen.
Losse module Utrecht 1 oktober 2020
course-icon

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Toon module informatie Meer informatie
Investeren is niet altijd een goed idee. Het is misschien niet de binnenkomer die je verwacht — maar het is wel de realiteit. Het maken van de juiste investeringsbeslissingen is namelijk een vaak onderschatte factor.Haalbaarheid, (potentiële) kosten en opbrengsten, maar ook risico’s moeten bekeken en afgewogen worden om tot een goede beslissing (of vaak beslissingen) te komen. Hierbij zijn anticipatie en het kijken naar meerdere scenario’s van essentieel belang.

Leerdoel cursus Vastgoedrekenen, opbrengsten en kosten

Je wordt tijdens deze cursus Vastgoedrekenen wegwijs binnen de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling, met een nadruk op het maken van investeringsbeslissingen op basis van kosten en opbrengsten.

Eindtermen

Binnen een concrete casus ben je tot het volgende in staat:
 • Je kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en je kunt deze in beeld brengen
 • Je kunt een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s opstellen
 • Je kunt inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten

Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om de financiële berekening van een vastgoedproject te maken. Dit doe je aan de hand van een gevoeligheidsanalyse en hierbij hou je rekening met verschillende parameters zoals inflatie en rente, waardoor je verschillende scenario’s kunt maken.
Losse module Utrecht 12 november 2020
course-icon

Tijdens de opleiding Risicomanagement krijg je meer inzicht in de aspecten van risicomanagement en leer je risico’s beter te beheersen.

Toon module informatie Meer informatie
Shit happens. Maar het liefst zo min mogelijk. Daarom is risicomanagement, zéker in een branche met grote belangen, enorm belangrijk.Een goede risico-analyse helpt je om ongewenste gebeurtenissen in kaart te brengen en om deze zo goed mogelijk beïnvloedbaar te houden. Dit maakt projectmanagement eenvoudiger, en door het inzichtelijk hebben van de risico’s wordt het bereiken van gestelde doelen gemakkelijker.

Doel opleiding Risicomanagement

Als deelnemer van deze opleiding krijg je meer inzicht in de aspecten van risicomanagement en leer je risico’s beter te beheersen.

Eindtermen

 • Je leert de methodiek voor risocomanagement;
 • Je bent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement binnen projectontwikkeling.

Toets

Deze opleiding sluit je af met een toets. Hierin krijg je de opdracht om een risico-analyse samen te stellen waarin je een top tien risico’s maakt voor een specifiek vastgoedproject, en je deze risico’s weet te kwantificeren.

Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om een (project)organisatie bewust te laten kijken naar risico’s, aan te sturen op maatregelen, en zo de kans op shit happens te minimaliseren.
Losse module Utrecht 28 april 2020
course-icon

De vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. We kijken tijdens deze cursus naar het nut van vastgoed (bruikbaarheid, verhuurbaarheid) en zetten deze af tegen de laagste kosten.

Toon module informatie Meer informatie
Doelgericht handelen is ook binnen vastgoedmanagement een goed idee. Door altijd een uitgangssituatie voor ogen te hebben, wordt het maken van (goede) beslissingen eenvoudiger.Hierbij kijk je veel meer naar de vraag naar vastgoed (huisvesten) dan naar het gebouw zelf. We kijken in de cursus Vastgoedmanagementconcept naar het nut van vastgoed (bruikbaarheid, verhuurbaarheid) en zetten deze af tegen de laagste kosten.

Verandering

Maar een doelstelling is natuurlijk niet in steen gekerfd. Omgevingsfactoren en de markt veranderen, evenals de onderhoudsstaat en functie van een gebouw. Daarom moet er constant worden gemeten en worden bijgestuurd.Hiervoor gebruiken we allerlei besturingsproducten en pakken we zaken op een systematische wijze aan, wat resulteert in een continue vraag naar actuele informatie, betrokkenheid van stakeholders en duidelijke, gerichte communicatie.

Doelen

 • Jezelf bekend maken met de bedrijfsvoering van je oganisatie
 • Het vastgoedmanagement model leren kennen
 • Besturingsproducten begrijpen
 • Inzicht krijgen in voordelen van goed kennismanagement
 • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergroten van vermogens

Inhoud cursus Vastgoedmanagementconcept

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Rollen van de vastgoedmanager
 • Waardecreatie
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

De management control cyclus is sterk afhankelijk van besturingsproducten, zoals de Strategy Map en Balanced Scorecard. Deze helpen je om grip te houden op de bedrijfsvoering, en bij het ontwikkelen van plannen. Door deze module verkrijg je inzicht in deze besturingssystemen.

Toon module informatie Meer informatie
De management control cyclus is sterk afhankelijk van besturingsproducten, zoals de Strategy Map en Balanced Scorecard. Deze helpen je om grip te houden op de bedrijfsvoering, en bij het ontwikkelen van plannen.

Doel van deze cursus

Je verkrijgt inzicht in onder andere de Strategy Map en Balanced Scorecard besturingssystemen.

Inhoud

 • de theorie van Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard
 • integreren van Performance & Risk Management, en de link tussen strategie en operatie
 • het implementatieproces van de Strategy Map en Balanced Scorecard.
Losse module Utrecht 2 december 2020
course-icon

Kennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer je vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.

Toon module informatie Meer informatie
Je zou zeggen dat inkomsten en uitgaven hetzelfde zijn als opbrengsten en kosten. Maar er is een belangrijk verschil. Dit is één van de hoofdonderwerpen waar deze cursus op ingaat.Vervolgens behandelen we andere veelvoorkomende financiële tools zoals de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.Ten slotte komen de consequenties van eigendom, huur, sale en leaseback én financieringen van vastgoed aan bod. Deze brede opzet maakt dit een zeer complete module, welke je handvatten geeft voor onder andere het beoordelen van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Doel van de cursus Financiële Aspecten & Vastgoedrekenen

Je leert op een structurele wijze vastgoed(management)vraagstukken doorrekenen.

Inhoud

 • Het toetsen van vastgoedplannen op haalbaarheid
 • Uitgavenplanning, verlies- en winstrekening, balans en kengetallen
 • Het financieel tactisch vastgoedplan
 • Financieren
 • De verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen.
Losse module Utrecht 30 september 2020
course-icon

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen?

Toon module informatie Meer informatie
Je kunt geen vakblad openslaan zonder geconfronteerd te worden met Big Data. En ook buiten de vastgoedsector is data een hot topic. Maar, wat is data precies, wanneer valt het onder de noemer ‘big’ data, en welke implicaties heeft het voor onze sector? Veel vragen zijn nog onbeantwoord. De toekomst is onzeker, maar één ding weten we: de stroom aan data zal alleen maar blijven groeien.De cursus Smart Vastgoedmanagement, Big Data & IoT richt zich er op om de relevantie van data binnen de vastgoedwereld. We kijken naar de mogelijkheden die data en Internet of Things (IoT) bieden om de bebouwde omgeving slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Bovendien biedt data veel mogelijkheden om beheer te vereenvoudigen of efficiënter te maken. Ook deze opties behandelen we.

Doel van de cursus Smart Vastgoedmanagement, Big Data & IoT

Je leert hoe je om kunt gaan met de continu veranderende (technische) wereld, met als focuspunt Big Data.

Inhoud

 • Wat zijn Big Data en Internet of Things nou precies?
 • Hoe kunnen we ze inzetten voor Smart vastgoedmanagement?
 • Wat zal de toekomst brengen? En hoe bereid je je organisatie voor?
Losse module Utrecht 28 oktober 2020
course-icon

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze cursus ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.

Toon module informatie Meer informatie
Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.Dit helpt bij het in beeld brengen van het portfolio, en stelt ons in staat om door middel van een portfolio-analyse per object te bepalen wat het lot daarvan is. Zo weten we of we het object willen aanhouden, verkopen, herontwikkelen of afstoten.

Doelgericht

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een vastgoedportfolio is om heldere doelstellingen te formuleren én deze te realiseren. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.Tools die hierbij belangrijk zijn, zijn onder andere de bedrijfs-, portefuille- en SWOT-analyse. Zij helpen je om continu de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel van de cursus Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

Je leert om vanuit strategie en marktanalyse een vastgoedstrategie op te stellen, en op basis hiervan per object een aanpak te formuleren.

Inhoud

 • Wat is strategie?
 • Wat is portfolio management?
 • Scenarioplanning
 • Risicomanagement
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.

Toon module informatie Meer informatie
Tegenwoordig is bijna alles slim. Er zijn zelfs waterkokers die je met een app kunt bedienen. Natuurlijk roept dit vragen op, over het nut van zulke “uitvindingen”.Maar binnen het vastgoed hebben veel van deze ontwikkelingen wel degelijk toegevoegde waarde. Proptech en Internet of Things (IoT) zijn hier voorbeelden van.Zij kunnen helpen bij het rendabel exploiteren van vastgoed. In deze opleiding kijken we naar verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud, en hoe smart technologieën daaraan kunnen bijdragen.

Succes & informatie

Op detailniveau kijken we naar de kritische succesfactoren voor rendement en verantwoord exploitatiemanagement. Hoe kunnen smart technologieën hieraan bijdragen?Om de exploitatie en het beheer goed aan te kunnen is een ‘vastgoedkader’ nodig. Hierin staat de gewenste optimale toestand van het vastgoed omschreven.Als middel om een kader op te stellen, gebruiken we tools zoals de Conditiemeting NEN 2726, RgdBOEI, GPR, Greencalc en EPA-labels. Deze leiden tot de juiste informatie om de plannen op te kunnen stellen.

Doel van de opleiding Exploitatiemanagement & Smart buildings

Je wordt in deze opleiding exploitatiemanagement uitgedaagd om doelgericht de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

 • Proptech & vastgoedexploitatie
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Functionele huisvesting
 • Vastgoedexploitatie financieel
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Toon module informatie Meer informatie
In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Doel van deze module

Je krijgt inzicht in het belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

 • Doel van de Business Case
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case
Losse module Utrecht 7 april 2020
course-icon

Het onderhoudsproces en het doel van een integrale rapportage wordt toegelicht. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod.

Toon module informatie Meer informatie
In deze module behandelen we onder andere het belang van onderhoud binnen het vastgoed.Onderhoud is de sleutel voor het behoud van een veilige, leefbare omgeving voor de gebruikers en huurders van vastgoed. Maar ook op het vlak van duurzaamheid speelt onderhoud een belangrijke rol.We besteden daarbij extra aandacht aan de manier waarop je keuzes en afwegingen maakt, en welke tools je gebruikt om het onderhoudsproces te optimaliseren.

Leerdoelen module Onderhoudstoestand - NEN 2767/RVB BOEI

 • Benadrukken van het belang van onderhoud
 • Hoe wordt onderhoud zo efficiënt mogelijk uitgevoerd?
 • Bekendwording met de conditiemeting volgens NEN 2767.
Losse module 15 september 2020
course-icon

Tijdens deze module krijg je inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl en gedrag, en breng je jouw valkuilen in kaart.

Toon module informatie Meer informatie
In ieder vak is communicatie essentieel. De mogelijkheid - of het gebrek daaraan - om goed te communiceren bepaalt voor een groot deel de uitkomst van een samenwerking.Dit is niet anders voor de vastgoedinspecteur & -adviseur. Zij werken samen met technici, opdrachtgevers en andere stakeholders die allemaal op een andere wijze benaderd moeten worden en een compleet ander kennisniveau hebben.Rapportages, correspondentie, presentaties - allemaal zijn ze onderhevig aan je persoonlijke communicatiestijl. In deze module kijken we naar jouw persoonlijke stijl van communiceren, je gedrag en de valkuilen in sociale interactie, met name binnen de kaders van de projectomgeving.

Leerdoel cursus Communicatie, schriftelijk en mondeling

Inzicht krijgen in je persoonlijke communicatiestijl en gedrag en het in kaart brengen van jouw valkuilen.
Losse module 1 juni 2020
course-icon

In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd

Toon module informatie Meer informatie
Meer dan 40% van al het energieverbruik in Nederland komt op rekening van de gebouwde omgeving. Dat betekent dat er enorm veel energie te besparen valt met vastgoed.In de huidige tijd, waarin er steeds hogere druk op het milieu én de exploitatiekosten van een gebouw komt te liggen, wordt de energieprestatie van vastgoed dus steeds belangrijker.De cursus Energieprestatie neemt de vorm aan van hoorcolleges en een opdracht waarin je ervaring opdoet met de besluitvorming omtrent energieprestatie van gebouwen.

Leerdoelen cursus Energieprestatie

Je krijgt inzicht in de energieprestaties van gebouwen, en de beschikbare maatregelen om besparingen te realiseren.
Losse module 23 juni 2020
course-icon

Leer om een goede risicoanalyse te maken, waarin je kijkt naar arbeidsomstandigheden en toepasselijke wet- en regelgeving.

Toon module informatie Meer informatie
Vastgoedeigenaren hebben meer verantwoordelijkheden dan je in eerste instantie zou verwachten. Voor allerlei zaken die kunnen voortvloeien uit of verband houden met hun objecten kunnen zij aansprakelijk gesteld worden.Denk bijvoorbeeld aan nare gebeurtenissen zoals de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, de cellenbrand op Schiphol, of recenter de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Bij al deze zaken zijn de vastgoedeigenaren in meer of mindere mate betrokken als verantwoordelijken.Het is daarom belangrijk om risico’s goed te kunnen analyseren, en een duidelijk beeld te hebben van de implicaties van vastgoed op veiligheid en gezondheid binnen, maar ook in de omgeving van het object.

Leerdoel cursus Wet- en regelgeving - Arbo/RVB BOEI

Je leert om een goede risicoanalyse te maken, waarin je kijkt naar arbeidsomstandigheden en toepasselijke wet- en regelgeving. Op basis hiervan kan de vastgoedeigenaar duidelijk zien waar zijn verantwoordelijkheden liggen.
Losse module 12 mei 2020
course-icon

In deze module leer je hoe je een gebouw op brandveiligheid kunt inspecteren en hoe je de brandveiligheid van bestaande gebouwen in kaart kunt brengen.

Toon module informatie Meer informatie
Brand heeft altijd vergaande (helaas negatieve) gevolgen. Het is dan ook geen verrassing dat  brandveiligheid een centrale plaats binnen RgdBOEI inneemt.Door beter inzicht te krijgen in het ontstaan van brand, en door goed te weten wie waarvoor verantwoordelijk is, kan schade door brand worden beperkt en soms zelf voorkomen.Dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. In deze cursus leer je daarom hoe je een gebouw op brandveiligheid kunt inspecteren en hoe je de brandveiligheid van bestaande gebouwen in kaart kunt brengen.

Inhoud cursus Brandveiligheid NEN 6059/RVBBOEI

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om zelfstandig brandveiligheidscontroles uit te voeren, risico’s te herkennen en maatregelen voor te stellen.Je kunt zowel theoretisch als praktisch antwoord geven op vragen zoals:
 • Hoe krijgt een vastgoedeigenaar grip op brandveiligheid?
 • Wat is brand eigenlijk?
 • Waar moet vastgoed aan voldoen — en wat is het rechtens verkregen niveau?
 • Welke regelgeving heeft betrekking op de brandveiligheid van een gebouw?
 • Waar moet een gebouw aan voldoen qua vluchtveiligheid?
 • Zijn de bestaande beveiligingsinstallaties op orde?
 • Welke beheersmaatregelen moeten er (minimaal) worden uitgevoerd?
 • Voldoen de materialen en de aankleding van een gebouw aan de eisen?

Voor wie is deze cursus?

Iedereen die (mede) verantwoordelijk is voor de brandveiligheid, direct of indirect, kan veel leren van deze cursus. Denk aan beheerders, vastgoedinspecteurs en -adviseurs, projectmanagers, architecten, facility managers, beleggers, verzekeraars en installateurs.Door je begrip van brand, de risico’s en de consequenties beter te begrijpen, kun je helpen om de veiligheid van mens en materiaal aanzienlijk te vergroten.

Leerdoel

 • Je krijgt inzicht in brand en de aspecten van brandveiligheid
 • Je leert hoe je een brandscan uitvoert.
Losse module 29 september 2020
course-icon

In deze cursus wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.

Toon module informatie Meer informatie
De NEN2767-norm maakt het mogelijk om objectief te oordelen over de onderhoudsstaat van een gebouw. Hierbij wordt gekeken naar (werktuig-)bouwkundige en installatie-technische elementen en transportmiddelen.

Leerdoel cursus Integrale Inspectie

Je ontwikkelt de vaardigheid om inspecties uit te voeren volgens de NEN2767-norm, en kunt de resultaten rapporteren voor gebruik in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
Losse module
course-icon

Deze module staat in het teken van Inspectie Rapporten Vastgoed Onderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses.

Toon module informatie Meer informatie
Inspectierapporten voor vastgoedonderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses vormen een belangrijke schakel binnen de realisatie van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Als vastgoedadviseur ben jij hier verantwoordelijk voor.Bij het opstellen van een dergelijk adviesrapport zijn de volgende zaken belangrijk, die in deze opleiding aan bod komen.

Valideren

De inspecteur stelt vast welke inspecties uitgevoerd dienen te worden. Dit gebeurt op basis van een inventarisatie van alle beschikbare informatie, en de consistentie daarvan.Vervolgens ontwikkelt de adviseur door middel van validatie een inspectieplan. Wanneer dit plan wordt uitgevoerd, komt hier extra informatie uit voort welke tot een correct beeld van de onderhoudsstaat van een gebouw leidt.

Afwegingsmodel

Om onderbouwde keuzes te maken, kan het afwegingsmodel als instrument worden ingezet. Hierin worden financiële middelen, overlast n.a.v. werkzaamheden en logistiek tegen elkaar afgezet. Dit helpt om een duidelijke opsomming te geven van maatregelen, welke in het MJOP worden vastgelegd.

Scenario

Natuurlijk biedt een MJOP geen ultieme waarheid. Er zijn altijd belangrijke nuances en omstandigheden waardoor er per opdrachtgever een unieke situatie ontstaat. Het is belangrijk om te leren met zulk soort scenario’s rekening te houden.

Leerdoel cursus Integraal Adviesrapport

Je ontwikkelt de vaardigheid om een optimaal MJOP op te stellen.
Losse module 26 mei 2020
course-icon

Naast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.

Toon module informatie Meer informatie
Gedurende een normale dag word je als individu blootgesteld aan talloze overeenkomsten en wetten. In de meeste gevallen ben je je hier niet van bewust — en dat is maar goed ook.Maar, tegelijkertijd is het ook van belang om je bewust te zijn van de juridische laag die over onze maatschappij heen ligt. Zeker wanneer het aankomt op vastgoed — een markt die op zichzelf al een enorm web aan regels en wetten kent.De opleiding Juridische Aspecten Vastgoedmanagement helpt je de basis van het burgerlijk recht te leren kennen, en van daaruit te kunnen handelen. Hierdoor kun je belangrijke afwegingen maken, en leer je situaties herkennen waarin je wellicht externe (juridische) hulp kunt gebruiken.Daarnaast bekijken we de rechten, plichten en bevoegdheden met betrekking tot het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten. Dit is direct van toepassing op het onderhoud, beheer, verhuur en huurrecht van vastgoed, en is daarmee essentieel voor de vastgoedmanager.

(Leer)doelen:

 • Bekend worden met de juridische basis van het burgerlijk recht, toepasbaar op praktijksituaties;
 • Leren hoe je situaties beoordeelt en in kunt schatten wanneer hulp van derden nodig hebt.
Losse module Hogeschool Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Deze middag staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder weg- en regelgeving. Na deze middag ben je weer helemaal up to date met betrekking tot VvE-beheer.

Toon module informatie Meer informatie
Een middag die in het teken staat van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder weg- en regelgeving. Na deze middag ben je weer helemaal up to date met betrekking tot VvE-beheer.Een dergelijke dag moet eens per twee jaar worden bijgewoond om de registratie VvE-ok-beheerder (VvErtimago) te behouden.
Losse module 15 september 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
 1. Inleiding
 2. Eigenaar-bewoner of verhuurder
 3. Vereniging van eigenaren
 4. Kadaster
 5. Bestuur
 6. Vergaderingen
 7. Besluiten
 8. Kamer van Koophandel
 9. Verzekeringen
 10. Aansprakelijkheid
Losse module Utrecht 30 september 2020
course-icon

Tijdens deze cursus leer je hoe je een vergunningsaanvraag zo slim mogelijk kunt insteken, en hoe je de kans op verkrijgen van een omgevingsvergunning maximaliseert. Je leert procedures ontwijken en krijgt de handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft.

Toon module informatie Meer informatie
De bouw kent een enorme lijst aan eisen en bijbehorende vergunningen. Vaak is het verloop van de aanvraag van die vergunningen bepalend voor de rest van het traject.Bovendien kan de wijze waarop een vergunning is aangevraagd grote invloed hebben op de kans op verlenging daarvan, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen.Niet voor niets dat er veel afhangt van de vergunningen, en op welke wijze deze worden aangevraagd. In het ideale scenario, met een onherroepelijke vergunning, kan er zonder risico’s gebouwd worden.In deze cursus leer je de ins and outs van vergunningverlening, handhaving en stikstof.

Onderwerpen cursus Vergunningverlening, Handhaving en Stikstof

We behandelen onder andere de volgende zaken:
 • Slimme mogelijkheden bij vergunningaanvraag
 • Tussentijdse wijzigingen in de bouwplannen
 • Bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning
 • Verschillende soorten omgevingsvergunningen
 • Parkeren
 • Redelijke eisen van welstand
 • Rol van het Bouwbesluit 2012
 • Vergunningvrij bouwen
 • Voordelen van onverplichte vergunningsaanvraag
 • Nadelen van tijdelijke omgevingsvergunning
 • Gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 • Bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning
 • Handhavingsrisico’s tijdens de bouw
 • Handhaving na gereedmelding
 • Impliciete vrijstelling en afwijking van het Bouwbesluit 2012
 • Stikstof

Leerdoelen

Je leert hoe je in de praktijk een vergunningsaanvraag zo slim mogelijk kunt insteken, en hoe je de kans op verkrijgen van een omgevingsvergunning maximaliseert. Daarnaast leer je procedures ontwijken en handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft.

Werkvormen

De cursus Vergunningverlening, Handhaving en Stikstof is praktisch opgezet. De theorie die we per onderwerp behandelen, wordt direct ter plekke toegepast in praktijkopdrachten die je met je medecursisten uitvoert.Daarnaast maak je huiswerk dat in de bijeenkomsten behandeld wordt en is er ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden.
Losse module 4 november 2020
course-icon

Leert hoe je jezelf en je organisatie kunt voorbereiden op en aanpassen aan de wijzigingen in de regelgeving. Hierbij ligt er een gezonde focus op het aantonen dat een gebouw voldoet aan de nieuwe eisen.

Toon module informatie Meer informatie
Op 15 mei 2019 werd de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet heeft een enorme impact op de gehele bouwsector.Met name op het vlak van aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht verandert er veel, wat betekent dat onder andere aannemers een veel grotere verantwoordelijkheid gaan dragen. Het belangrijkste aspect hiervan is dat, wanneer een gebouw niet aan de strenge eisen voldoet, het gebouw simpelweg niet in gebruik genomen mag worden.

Wat betekent de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen voor jouw organisatie?

We gaan tijdens deze cursus in op de implicaties van de wetswijziging. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat valt onder de (verzwaarde) aansprakelijkheid voor de aannemer?
 • Wat zijn de gevolgen van de waarschuwingsplicht?
 • Hoe kunnen interne kwaliteitssystemen helpen?
 • Het consumentendossier
 • De nieuwe wijze van vergunningverlening
 • Risicobeoordeling bij vergunningverlening
 • Extra controles tijdens de bouw
 • Gevolgen voor handhaving
 • Dossier ‘bevoegd gezag en gereedmelding’
 • bouwen onder de Omgevingswet.

Leerdoelen

Je leert hoe je jezelf en je organisatie kunt voorbereiden op en aanpassen aan de wijzigingen in de regelgeving. Hierbij ligt er een gezonde focus op het aantonen dat een gebouw voldoet aan de nieuwe eisen. Bovendien leer je hoe je interne kwaliteitscontrole kunt inzetten om problemen, bemoeienis van buitenaf en (onnodig) hoge kosten kunt voorkomen.

Werkvormen

De cursus Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is praktisch opgezet. De theorie die we per onderwerp behandelen, wordt direct ter plekke toegepast in praktijkopdrachten die je met je medecursisten uitvoert. Daarnaast maak je huiswerk dat in de bijeenkomsten behandeld wordt, en is er ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden.
Losse module Utrecht 1 juni 2020
course-icon

Wat is een aanbesteding precies? En wanneer moet een organisatie wel of juist niet aanbesteden? Wat zijn de fases voor een aanbestedingstraject? In deze module Aanbestedingsrecht leer je de antwoorden op deze vragen.

Toon module informatie Meer informatie
Aanbesteden is niet altijd even duidelijk. Wat is een aanbesteding precies? En wanneer moet een organisatie wel of juist niet aanbesteden? Wat zijn de fases voor een aanbestedingstraject?Het zijn veelvoorkomende vragen. Gelukkig zijn het vragen die allemaal goed te beantwoorden zijn. In deze cursus Aanbestedingsrecht leer je hoe.

Onderwerpen van de cursus Aanbestedingsrecht

 • Overzicht en introductie van het aanbestedingsrecht
 • Wel of niet aanbesteden?

Fases van het aanbestedingstraject

Daarnaast gaan we dieper in op iedere fase van het aanbestedingstraject, welke als volgt zijn:
 1. Bekendmaking
 2. Uitnodiging tot inschrijving
 3. Inschrijving
 4. Uitsluitingsronden
 5. Geschiktheidseisen
 6. Gunningscriterea
 7. Aanbesteding en opdracht

Wat je leert

Na deze opleiding weet je precies hoe je kunt nagaan of een organisatie aanbestedingsplicht heeft, en voor welke opdrachten. Daarnaast ben je bekend met de regels omtrent aanbesteding, en de fasering van het traject.

Werkvormen

De cursus Aanbestedingsrecht is praktisch opgezet. De theorie die we per onderwerp behandelen, wordt direct ter plekke toegepast in praktijkopdrachten die je met je medecursisten uitvoert.Daarnaast maak je huiswerk dat in de bijeenkomsten behandeld wordt, en is er ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden.
Losse module
course-icon

Een levendig bedrijventerrein waarbinnen echt wordt samengewerkt kan rekenen op enorme besparingen, continue innovatie, kruisbestuiving en verduurzaming. We kijken tijdens deze masterclass naar succesverhalen, maar ook naar valkuilen, risico’s en tegenslagen.

Toon module informatie Meer informatie
Een bedrijventerrein is voor veel mensen niets bijzonders: een toevallige verzameling van bedrijven, gevestigd in moeilijk te onderscheiden bedrijfspanden op een ietwat afgelegen locatie.Maar sommigen zien de kracht en potentie van een bedrijventerrein. Zij kijken verder dan de feitelijkheden en zien kansen, mogelijkheden, en een inspirerende toekomst. Huub Schoenaker is zo iemand. Samen met zijn collega’s René van Holsteijn en Gert Jan Mugge schetsen zij een heel ander beeld van ‘het bedrijventerrein’.

Dromen en realiteit

Maar het blijft niet bij dromen. De masterclass Toekomstbestendige Bedrijventerreinen maakt snel ruimte voor concrete zaken. Hoe haal je nu het meeste uit een bedrijventerrein? Bij wie leg je de bal neer? Waar komen initiatieven vandaan en hoe moedig je deze aan? En wat is de rol van ambtenaren?Een levendig bedrijventerrein waarbinnen echt wordt samengewerkt kan rekenen op enorme besparingen, continue innovatie, kruisbestuiving en verduurzaming. Ja, dat kost wat energie en tijd. Maar, zoals bij zoveel zaken, is de beloning veel groter dan de som der delen.

Inzicht in één dag

Gedurende deze inspirerende dag krijg je inzicht in veel actuele ontwikkelingen en zie je aan de hand van praktijkvoorbeelden wat dergelijke initiatieven voor resultaat kunnen hebben.Zo bezit je aan het eind de fundamentals, op basis waarvan je als vertegenwoordiger (bijvoorbeeld van gemeente of provincie) dergelijke processen kunt initiëren, en bedrijventerreinen een enorme boost kunt geven.We kijken tijdens de masterclass Toekomstbestendige Bedrijventerreinen naar succesverhalen, maar ook naar valkuilen, risico’s en tegenslagen. Het resultaat is een gebalanceerd, afgewogen beeld van de mogelijkheden — en een aangewakkerde droom welke je maar al te graag realiteit wilt maken.

Het resultaat in een notendop

Na deze fantastische dag heb je inzicht in:
 • De stand van zaken op het gebied van samenwerking en verduurzaming op Nederlandse bedrijventerreinen
 • Thema’s waarmee bedrijventerreinen aan de slag kunnen
 • Het belang van samenwerking (tussen ondernemer, overheid en onderwijs), en welke kansen goede samenwerking biedt
 • Verduurzaming van bedrijventerreinen, en hoe je dit meetbaar kunt maken.
Daarnaast komt aan bod:
 • Een globaal stappenplan om in de praktijk toe te passen
 • Inzicht in de eigenschappen en mogelijkheden van een bedrijventerrein
 • Profielschets van een bedrijventerrein (wat zijn alle relevante aspecten, hoe is het terrein ingericht, hoe is het onderhoud geregeld, hoe toekomstbestendig is het terrein?)
 • De verstandhouding tussen Provincie en gemeente, ondernemers en onderwijs.
Losse module 22 september 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
 1. Beheer
 2. Financiën
 3. Rechten
 4. De rechter
 5. Gemeenschappelijk deel of privé deel
 6. Gebruik van het privé deel
 7. Onderhoud
 8. Uitvoering
 9. Aanschrijving
Losse module 28 mei 2020
course-icon

Ecologie en vastgoed, gaat dat samen? Leer in deze training op welke manier dat met elkaar samengaat en leer rekening te houden met mogelijke knelpunten.

Toon module informatie Meer informatie

Ecologie en vastgoed, gaat dat samen?

Leer in de training Vastgoed en de Wet natuurbescherming op welke manier dat prima met elkaar samengaat en leer rekening te houden met mogelijke knelpunten.

Waarom de training Vastgoed en de Wet natuurbescherming?

Regelmatig staat er in de media met grote letters dat een nieuwbouw- renovatieproject is stilgelegd omdat er een beschermde diersoort is aangetroffen. Door vooraf onderzoek uit te (laten) voeren en rekening te houden met de diverse termijnen kan vertraging voorkomen worden en kan de regelgeving van de Wet natuurbescherming prima in een projectplan gepast worden.Tijdens deze training komen de begripsdefinities aan bod, de diverse onderzoekstermijnen en wordt er een globale kostenindicatie gegeven. De theorie wordt op een praktische wijze toegepast op een, door de deelnemer, eigen meegenomen project.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor iedereen die zich bezig houdt met het plannen, voorbereiden en beheren van nieuwbouw- of renovatieprojecten. Vaak werkzaam bij woningcorporatie, gemeente of (vastgoed)adviesbureau.

Leerdoelen

 • Je raakt bekend met de gebruikte terminologieën van de Wet natuurbescherming
 • Je leert over de invloed en gevolgen van de Wet natuurbescherming op het projectplan
 • Je begrijpt de redenen van de diverse termijnen
 • Je krijgt inzicht in de te nemen voorzorgmaatregelen t.a.v. beschermde dieren.
Losse module 9 juni 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
Samen veilig leven en doorwerkenDoor het Coronavirus staat het leveren van veel diensten onder druk. We moeten zoveel mogelijk thuiswerken (wat voor mensen in de bouw, onderhoud en beveiligers bijvoorbeeld doorgaans niet mogelijk is) en thuis blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten en keelpijn. Sociale en zakelijke contacten worden zoveel mogelijk digitaal onderhouden.Hee kan er, als er geen andere mogelijkheden zijn, veilig worden worden doorgewerkt? Wat zijn de  RIVM-voorschriften en de aanvullende voorschriften per sector?Je hebt de mogelijkheid tijdens de les je vragen te stellen en na de les kan je nog individueel contact opnemen met de docent actuele kwesties voor te leggen.
Losse module 16 juni 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
Wat kun je aan de binnenkant van je vastgoed doen om de Coronarisico's te beperken?
Losse module 28 april 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
Wat zijn de risico's van de Corona crisis op het gebied van Technisch Beheer?
Losse module 21 april 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
De Corona-crisis waarschijnlijk minder lang, maar heviger dan de kredietcrisis van 2008. 'Financieel rendement van vastgoed zakt in door Corona'Vastgoed bevat een geheel eigen dynamiek. Het duurt wat langer voordat de klap aankomt, maar het herstel laat vaak ook langer op zich wachten. Activiteiten in de bouw en vastgoed staan voor een groot deel uit investeringen. Daardoor is de gevoeligheid voor een crisis groter. Van de vorige crisis weten we dat investeerders en opdrachtgevers belangrijke beslissingen uitstelden. Als het slecht gaat met de economie, gaat het nog slechter met de bouw.Dan gaat het vervolgens om beleid. Welke maatregelen kan je als eigenaar en exploitant van vastgoed nemen om de terugval in financieel rendement te beperken en draagbaar te houden? In deze les lopen we na welke mogelijkheden er zijn om de financiële schade zo veel mogelijk te beperken. Wat kunt u verwachten van de overheid? Wat kunt u verwachten van uw huurders? Wat kunt u verwachten van uw leveranciers zoals service- en onderhoudsbedrijven?
Losse module Online 12 mei 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
Wat als contractuele verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen? Kan ik nadere afspraken maken en hopen op begrip van contractpartijen in een tijd van wanhoop ten gevolge van corona? Het komt de samenwerking ook niet ten goede om iemand met een strop om de hals aan zijn verplichtingen te houden. Bespreek bijvoorbeeld een betalingsregeling, een uitstel of zelfs een beëindiging. Kan ik mij beroepen op overmacht? De Romeinse jurist Celsus formuleerde het Latijnse principe: Impossibilium nulla obligatio est: Er is geen verplichting het onmogelijke te doen.In overeenkomsten/voorwaarden staat vaak een bepaling over overmacht (ook wel ‘force majeur’). Daarin is bepaald dat je - onder specifieke omstandigheden - niet schadeplichtig bent als je contractuele verplichtingen niet kunt nakomen. Of de desbetreffende bepaling ook van toepassing is op de huidige situatie door Corona, is afhankelijk van hoe de bepaling luidt. Het is het onderzoeken waard.Wat staat er geschreven in de wet over overmacht? Staat er geen overmachtsclausule in het contract? Je kunt wellicht een beroep doen op de wet. Daarbij geldt een aantal voorwaarden. Op de eerste plaats mag er geen sprake zijn van schuld. En zelfs als er geen sprake is van schuld, kan de overmachtssituatie toch voor jouw rekening komen. Dit is maatwerk. Een beroep op (de wettelijk geregelde) overmacht in verband met Corona, zal in de regel alleen slagen als de wettelijke maatregelen verhinderen dat je presteert. Bijvoorbeeld het verbod op evenementen: tot en met (vooralsnog) 28 april zijn evenementen met meer dan 100 mensen verboden door een overheidsbesluit. Dit is een overmachtssituatie waardoor een 100+ evenement gepland vóór 28 april kan (en moet) worden afgeblazen. Wat zijn de gevolgen van een succesvol beroep op overmacht? De wederpartij kan in beginsel niet:
 1. nakoming vorderen;
 2. schadevergoeding vorderen;
 3. zijn verplichtingen opschorten.
De wederpartij kan wel de overeenkomst ontbinden.En tot slot kun je een beroep doen op onvoorziene omstandigheden. Daarbij is niet vereist dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is (zoals bij overmacht wel het geval is). Wel moeten de onvoorziene omstandigheden zodanig zijn, dat het onredelijk zou zijn om de bestaande overeenkomst in stand te houden. Van onvoorziene omstandigheden is sprake als zich na het aangaan van de overeenkomst omstandigheden voordoen waarmee in het contract geen rekening is gehouden. Bijvoorbeeld financiële problemen als gevolg van de Corona-pandemie.Met een beroep op onvoorziene omstandigheden kun je in eerste instantie aan de wederpartij vragen om te heronderhandelen. Indien nodig, kun je ook de rechter vragen om de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen of deze (eventueel gedeeltelijk) te ontbinden. De rechter heeft daarbij veel vrijheid, en kan bijvoorbeeld ook oordelen dat de nadelige gevolgen van het Corona-virus gelijk over partijen wordt verdeeld. Uitgangspunt is wel dat de rechter zodanig oordeelt dat de overeenkomst zoveel mogelijk aansluit bij wat partijen aanvankelijk hebben bedoeld.
Losse module 2 juni 2020