Integraal Vastgoedinspecteur (BOEI)

(voormalig RgdBOEI)

Als aan vier willekeurige personen naar hun mening wordt gevraagd over de onderhoudsstaat van een gebouw en de installaties, krijg je waarschijnlijk vier verschillende antwoorden. De meningen zijn afhankelijk van de kennis van de aanschouwer en zijn of haar relatie met het gebouw. Om vast te stellen welk onderhoud nodig is, moet de technische staat zo objectief mogelijk vastgesteld worden. Op basis van de BOEI-methodiek, een integrale, multidisciplinaire methodiek voor het beheer van vastgoed, wordt onderhoud effectief en efficiënt gepland en uitgevoerd.

De Vastgoed Business School werkt bij deze opleiding met groepen van ongeveer vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Waarom de opleiding Integraal Vastgoedinspecteur (BOEI)?

De methodiek leidt tot een integraal overzicht van de technische kwaliteit, waarbij de inspectieresultaten op een eenduidige manier gepresenteerd worden. De integrale inspectie omvat onderzoek naar de brandveiligheid, de onderhoudsstaat, de energetische prestatie en inzicht in wet- en regelgeving. Om de kwaliteit van de inspecties te waarborgen is er een behoefte aan opgeleide inspecteurs, die de gevraagde methodiek kunnen toepassen

Voor wie?

De opleiding Integraal Vastgoedinspecteur is bestemd voor vaktechnische deskundigen die de integrale inspectiemethodiek willen kunnen hanteren in de dagelijkse beroepsuitoefening. Een voorwaarde voor deelname aan de opleiding betreft een minimaal opleidingsniveau van mbo+ voor vastgoedinspecteurs. Daarnaast dient een vastgoedinspecteur bevoegd te zijn om te gaan met de vakspecifieke bouw-/installatiedelen.

Modules binnen de opleiding

Onderhoudstoestand - NEN 2767/RVB BOEI

+

Om het kader waarin de verschillende inspecties plaatsvinden te begrijpen wordt in de eerste module van de opleiding het onderhoudsproces toegelicht. In het licht van het onderhoudsproces wordt het doel van een integrale rapportage uiteengezet. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod. De aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop afwegingen in het onderhoudsproces kunnen worden gemaakt, alsmede de instrumenten die het afwegingsproces ondersteunen.

Leerdoelen
  • Het belang kennen van vastgoedonderhoud
  • Creëren van de basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud
  • Conditiemeting conform NEN 2767
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpTechnisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Brandveiligheid - NEN6059/RVB BOEI

+

In de praktijk hebben veel calamiteiten met zeer ernstige gevolgen hebben betrekking op brand. Om deze reden heeft brandveiligheid een centrale plaats binnen de RgdBOEI methodiek. Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken. Gedurende de module ‘Brandveiligheid’ verkrijgt de cursist inzicht in de benodigde kennis om de brandveiligheid van een gebouw te inspecteren. De module verschaft de cursist kennis over brandveiligheid en reikt een methodiek aan om de brandveiligheid van bestaande gebouwen effectief in kaart te brengen.

Leerdoel
  • Creëren van inzicht in brand en brandveiligheidsaspecten van gebouwen
  • In staat stellen van cursisten voor het uitvoeren van een brandscan
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpBrandveiligheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Energieprestatie - ISSO/RVB BOEI

+

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energiegebruik in Nederland. In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd. Aan de hand van hoorcolleges en een opdracht zal de cursist ervaring opdoen met de besluitvorming voor wat betreft energieprestatie van gebouwen.

Leerdoel

Creëren van inzicht in energieprestaties van gebouwen en de beschikbare maatregelen om te komen tot energiebesparing.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Wet- en regelgeving - Arbo/RVB BOEI

+

Naar aanleiding van verschillende calamiteiten gedurende de afgelopen jaren (o.a. het instorten van daken en balkons, legionella besmettingen, etc.) benadrukt de overheid de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen. Vanuit de Woningwet (art. 1a) heeft de vastgoedeigenaar een zorgplicht voor wat betreft de veiligheid en gezondheid in en om het gebouw.

Leerdoel

In staat stellen van cursisten om een risicoanalyse voor wat betreft de arbeidsomstandigheden met in ogenschouw de van toepassing zijnde wet- en regelgeving om van daaruit in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Communicatie, schriftelijk en mondeling

+

Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces. Het rapport (of een presentatie) moet een integraal beeld van de onderhoudsstaat van het gebouw weergeven op basis waarvan maatregelen getroffen kunnen worden. Voor het schriftelijk rapporteren, het opstellen van een integraal rapport, wordt in de module ‘Communicatie’ aandacht besteed aan de ontwikkeling van een rapportage. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mondelinge communicatie. Een valkuil voor technici is een puur technische benadering, waardoor de communicatie met niet-technici verstoord raakt. Vastgoedinspecteurs en –adviseurs dienen de bevindingen op een doeltreffende manier aan toehoorders (o.a. opdrachtgevers) over te brengen.

Leerdoel

Inzicht krijgen in de persoonlijke communicatiestijl, het persoonlijke gedrag en de valkuilen in de sociale interactie met de projectomgeving

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpCommunicatie
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Integrale Inspectie

+

Om tot een objectief oordeel te komen over de onderhoudsstaat van een gebouw is het noodzakelijk om een eenduidige inspectiemethodiek te hanteren. In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.

Leerdoel

Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties (bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transport) uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het MeerjarenOnderhoudsPlan.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpBouwkundig
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Diploma

SertumU behaalt uw diploma voor deze opleiding, indien voor alle module-opdrachten voldoende wordt gescoord.

Sertum Register Inspecteur

Cursisten in het bezit van het diploma van de opleiding Integraal Vastgoedinspecteur voldoen aan de criteria die Sertum stelt aan persoonscertificatie die vastgelegd staan in de Maatlat voor Onderhoudskundig Inspecteurs en kunnen daarom worden opgenomen in het Sertum-register ‘Inspecteur’.


Docenten

Robert Sjoers

Manager Sale en Techniek, ESJ Vastgoedonderhoud

Naast werkzaamheden als o.a. Integraal Adviseur Vastgoed en examinator haalt Robert energie uit het delen van zijn kennis en ervaring. met het op de voet volgen van de nieuwe innovaties, toepassingen, zienswijzen en ontwikkelingen binnen het Vastgoedmanagement, is Robert in staat om cursisten actuele theorie en praktijk bij te brengen.

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000