Opleiding Professioneel VvE-beheer

De best beoordeelde VvE-beheeropleiding van Nederland - Vastgoed Business SchoolDe opleiding Professioneel VvE-beheer is de best beoordeelde VvE-beheeropleiding van Nederland! Bovendien is deze opleiding  geaccrediteerd en officieel PE-Registeropleiding bij de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN).

VvE-beheer is een uitdagende taak waarbij goede communicatie, organisatorische skills en juridische, administratieve en technische kennis samenkomen. Geen wonder dat er vaak ruimte voor verbetering is. Onze opleiding Professioneel VvE-beheer biedt je de juiste handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Waarom de opleiding Professioneel VvE-beheer?

Zoals gezegd is het beheren van een VvE geen kleine uitdaging. Deze cursus heeft dan ook als doel om je te voorzien van praktische kennis én tools om de uitdaging keer op keer succesvol mee aan te kunnen gaan. Checklists, bewezen modellen en tips uit de praktijk geven je een ijzersterk fundament om VvE-beheer vol vertrouwen aan te kunnen vliegen.

Opleiding Professioneel VvE-beheer - Vastgoed Business SchoolJe leert hoe je (intern en extern) goede afspraken maakt, hoe je vergaderingen in goede banen leidt, en welke wetten en regels van belang zijn. We kijken ook naar het ontstaan van een VvE en je leert hoe je een VvE splitsingsakte opstelt. Ten slotte krijg je ook beter inzicht in de financiële aspecten van VvE-beheer en neem je kennis van meerjaren onderhoudsprognoses en bouwkundige processen.

Een completere cursus VvE-Beheer kunnen we niet bedenken.

Voor wie is deze VvE-opleiding?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor VvE-beheerders die op zoek zijn naar professionalisering en houvast. Hoewel we je uitnodigen om het tegendeel te bewijzen, is een mbo-denkniveau zeker vereist om deze cursus succesvol af te ronden.

Met wie?

We werken met groepen van tien tot vijftien deelnemers. Uit onze ervaring hebben we geleerd dat dit de optimale balans biedt tussen groepsdynamiek, input vanuit de praktijk én persoonlijke aandacht.

De opleiding Professioneel VvE-beheer wordt beoordeeld met een 8,6Volg de best beoordeelde VvE-beheeropleiding van Nederland!

De opleiding Professioneel VvE-beheer wordt door onze eigen deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 8,6 en is daarmee de best beoordeelde VvE-beheeropleiding van Nederland.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

De VvE als juridische entiteit

+

In de ogen van het recht is de VvE een rechtspersoon, net zoals jij en ik. Dat betekent dat de VvE als entiteit rechten en plichten heeft waar hij zich aan moet houden.

In deze module ontleden we de VvE, en kijken we welke bevoegdheden en aansprakelijkheden de VvE heeft. Ieder orgaan en bijbehorende functies worden bekeken, en we kijken naar de interne rolverdeling en aansprakelijkheden.

Daarna zoomen we uit, en behandelen we de procedure om een VvE te activeren en in beheer te nemen. De vergadering van eigenaars (welke de hoogste macht in de VvE vervult) komt aan bod en daarnaast kijken we naar de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken. De manier waarop besluiten worden genomen in een VvE volgt een specifiek protocol. We behandelen daarom het nemen van geldige besluiten en hoe deze worden vastgelegd, wat ze inhouden, en hoe hiermee moet worden omgegaan.

Doel van de cursus de VvE als Juridische Entiteit

Je krijgt inzicht in de structuur van de VvE en welke rechten en plichten aan de verschillende onderdelen zijn gebonden.

Inhoud van deze cursus

 • Verenigingsstructuur
 • Rolverdeling en besluitvorming
 • Bevoegdheden en aansprakelijkheden
 • Het in beheer nemen van een VvE
 • Het opstarten en activeren van een VvE.
 • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
 • Het nemen van besluiten
 • Stemverhouding
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Splitsing in appartementsrechten en Wet- & Regelgeving

+

In deze uitgebreide module komen alle relevante zaken aan bod die te maken hebben met, of voortkomen uit het splitsen van een gebouw in appartementsrechten.

Vooraf

Voordat een gebouw gesplitst kan worden, dient hier vaak een vergunning voor te worden aangevraagd. Deze toepasselijk genaamde splitsingsvergunning vereist een specifieke procedure, welke we in deze module behandelen.

Splitsingdocumenten

Vervolgens wordt er een splitsingsakte opgemaakt. Deze, en bijbehorende splitsingstekening(en) en -regelement komen uitgebreid aan bod.

Van alle drie deze documenten gaan we in op hun totstandkoming, de inhoud én eventuele specifieke aandachtspunten. Hierbij is ook het verschil tussen een ‘normale’ spitsing en een hoofd- en ondersplitsing van belang.

Huishoudelijk reglement

Ten slotte gaan we in op het huishoudelijk reglement, en de voor- en nadelen daarvan, zodat hier een overwogen keuze in gemaakt kan worden.

Wetgeving en aansprakelijkheid

Omdat de VvE en het splitsen van een gebouw veel juridische raakvlakken heeft, besteden we in deze module extra aandacht aan de juridische implicaties en aansprakelijkheid van betrokken partijen.

Zo kijken we naar specifieke situaties en wie daarin verantwoordelijk is, tegenover welke consequenties.

Ook behandelen we het reservefonds voor groot onderhoud, de zorgplicht, dwingend recht en regelend recht én de geschillenbeslechting binnen de VvE.

Als afsluiting kijken we naar de regels omtrent bouwen, arbeidstijden en keuringen.

Leerdoelen

 • Je krijgt inzicht in de documenten die verband houden met het ontstaan van de VvE;
 • Je legt een basis voor de geldende wetten, rechten en plichten omtrent de VvE.

Inhoud

 • Appartementsrecht
 • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening
 • Functie van het Modelreglement
 • Hoofd- en ondersplitsing
 • Huishoudelijk reglement
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • Verplichtingen reservefonds
 • Zorgplicht van eigenaren
 • Beleid van de VvE
 • Geschillen en geschillenbeslechting
 • Bouwregelgeving
 • Arbowetgeving
 • Verplichte keuringen
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Administratief en financieel VvE-beheer

+

Hoewel de VvE met name vanuit praktisch oogpunt in het leven is geroepen, omvat de kern met name administratieve en financiële aspecten.

In deze module gaan we in op de beste manieren om een VvE en haar administratie in te richten. We lopen stapsgewijs door het proces heen, en raken hierbij handige tools zoals het VvE webdossier: een systeem wat zowel voor de beheerder als de eigenaars ontzettend veel voordelen met zich meebrengt.

Daarnaast gaan we natuurlijk in op de financiële aspecten van de VvE en behandelen we veel basisbegrippen, verplichtingen van en aan de VvE, de jaarrekening en het reservefonds.

Tot slot kijken we naar de berekeningen om de periodieke bijdrage vast te stellen, de meerjaren-onderhoudsbegroting en de kascommissie.

Doel

Je leert in deze module hoe je de VvE zo goed mogelijk kunt inrichten vanuit administratief en financieel perspectief.

Inhoud

 • Inrichten van de administratie
 • Werken met het VvE webdossier
 • Financieel rekenen
 • De kascommissie
 • Opstellen en beoordelen van jaarstukken
 • Berekenen van periodieke bijdragen
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Technisch VvE-Beheer

+

Deze module gaat in op de uitgebreide technische aspecten van VvE-beheer. Hieronder vallen onder andere het klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud.

Dit zijn belangrijke onderhoudsvormen die, wanneer goed geregeld, veel gedoe én kosten kunnen voorkomen. Zo heeft contactonderhoud betrekking op de garanties en (teken)bevoegdheden.

Daarnaast kijken we naar de uitvoer en beoordeling van conditiemetingen, het opstellen van meerjaren-onderhoudsbegrotingen, aanbestedingen en werkomschrijvingen.

Een brede module dus, die een centrale rol binnen de opleiding Professioneel VvE-beheer inneemt.

Doel

Je wordt bewustgemaakt van het belang van technisch beheer binnen de VvE, en krijgt handvatten om dit zo gestructureerd mogelijk aan te pakken.

Inhoud

 • Beheren van meldingen en klachten
 • Aangaan van verplichtingen
 • Werken met contracten en garanties
 • Uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting
 • Opstellen van meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)
 • Werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen.
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Communicatie: Effectief communiceren en omgaan met conflicten in de VvE

+

De module Communicatie in de VvE kan niet online gevolgd worden

In ieder vak is communicatie essentieel. De mogelijkheid – of het gebrek daaraan – om goed te communiceren bepaalt voor een groot deel de uitkomst van een samenwerking.

Dit is niet anders voor de VvE-beheerder. In de Cursus Effectief Communiceren en omgaan met conflicten in de VvE bekijken we het belang van communicatie en gaan we in op VvE-specifieke aspecten.

Daarbij moet de beheerder een goedlopende vergadering leiden, rekening houdend met eventuele weerstand, miscommunicatie en zelfs lopende conflicten cq geschillen. Professionele communicatie moet uiteindelijke leiden tot heldere en gedragen besluitvorming. Een VvE waar de afzonderlijke leden zich in herkennen, en een bestuur waar de VvE-leden positief mee instemmen.

Doel van de module Effectief Communiceren en omgaan met conflicten in de VvE

Je leert jouw communicatieve vaardigheden goed in te zetten om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

Inhoud

 • ‘Aansluiting & leiden’ in de vergadering
 • Relatie VVE-leden en jouw gedragsstijl
 • Toepassen van verschillende communicatiestijlen
 • Levelen op de juiste interventieniveaus tijdens de VvE vergadering
 • Hanteren van weerstand & conflicthantering
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Communicatie
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Veiligheid in VvE-Beheer

+

Als VvE-beheerder is veiligheid een belangrijk aandachtspunt aangezien rekening gehouden dient te worden met de veiligheid van de bewoners. In deze module ligt de nadruk op het belang van het ondernemen van actie & controle op het gebied van veiligheid.

Doel

Het doel van deze module is om de cursisten handvatten te bieden hoe zij om te dienen te gaan met veiligheid & aansprakelijkheid bij het uitgeven van werkzaamheden binnen een VvE.

Inhoud

De belangrijkste veiligheid aspecten waar een VvE rekening mee dient te houden zijn, risico’s tijdens werkzaamheden uitgeven aan derden en brandveiligheid. De verscheidenheid aan bewoners en het feit dat een gebouw als geheel eigendom is van alle eigenaars tezamen, zorgen ervoor dat een integrale aanpak omtrent veiligheid vereist is. Er wordt dieper ingegaan op de aansprakelijkheid en verplichtingen van de VvE en hoe dit beheerst kan worden.

Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Risicomanagement
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €495,- excl. BTW

Verzekeringen voor de VvE

+

Voor een VvE is het, net zoals voor een individu, verstandig om bepaalde zaken te verzekeren en zo risico’s te beperken. Naast een aantal verplichte verzekeringen zijn er ook optionele verzekeringen, welke voor bepaalde specifieke situaties nuttig zijn.

In deze module kijken we naar de verplichte verzekeringen, hoe deze worden vastgelegd in de reglementen, en welke niet-verplichte verzekeringen er zijn en waar deze toegevoegde waarde bieden.

Doel

Je krijgt inzicht in de vereiste en geadviseerde verzekeringen voor de VvE.

Inhoud

 • Verplichte verzekeringen; welke, en waarom?
 • Aandachtspunten bij het afsluiten van een verzekering
 • Risico’s en gevolgen van onderverzekering
 • Geadviseerde (niet-verplichte) verzekeringen.
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Risicomanagement
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €495,- excl. BTW

Duurzaamheid en Subsidies voor de VvE

+

Wanneer we bij deze module aanbelanden, hebben we al enorm veel details van de VvE besproken. Toch zijn er nog wat belangrijke aandachtspunten die aandacht verdienen.

Hieronder vallen onder andere energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie.

We gaan in op zaken zoals het energieprestatieadvies, duurzaam onderhoud van gebouwen, en verantwoorde manieren voor de VvE om te investeren.

Hierbij houden we de financiële capaciteit van de VvE en de wensen van de eigenaren altijd in het vizier.

Afsluitend behandelen we de welstandscommissie binnen de VvE.

Doel

Een afsluitende module waarin we alle nog niet behandelde zaken aandacht geven, waarmee we het totaalplaatje benodigd voor het professioneel beheren van een VvE compleet maken.

Inhoud

 • Energie (EPA)
 • Duurzaam onderhouden
 • Subsidies
 • De Welstandscommissie
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Examen Professioneel VvE-Beheer

+

Dit is een examen. Zoals te verwachten, worden hierin alle onderwerpen die in de modules zijn behandeld getoetst. Je mag het examen ook afleggen zonder de modules gevolgd te hebben.

Wanneer het examen voldoende wordt afgerond, ontvang je het diploma waarmee je aantoont volledig up to date te zijn op het gebied van Professioneel VvE-beheer.

Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €395,- excl. BTW

Certificering

Nadat je het eindexamen voldoende hebt afgerond, ontvang je een geaccrediteerd diploma ‘Professioneel VvE-beheer’. Dit diploma wordt uitgegeven door de Stichting Permanente Educatie Nederland: www.cpion.nl.

Naast het diploma ontvang je het label VvE-OK, uitgegeven door Stichting VvErtimago

Erkende Opleiding

Deze opleiding wordt erkend door de twee belangrijkste brancheverenigingen in VvE-beheer: Branchevereniging VvE Beheerders (BvvB) en VvE Professionals


Docenten

Julia van der Velde

Julia van der Velde Cursusleider

Directeur - Junova

Julia heeft 17 jaar een VvE-beheer kantoor geleid met 170 VvE’s in portefeuille. Als eigenaar en (natuurlijke) verbinder is zij zich in de loop der jaren naast het reguliere VvE-beheer gaan specialiseren in het oprichten en activeren van VvE’s in samenwerking met ontwikkelaars, notarissen, aannemers, makelaars en beheerders. Julia gelooft in de kracht van communicatie en transparantie. Julia is uitzonderlijk vaak betrokken geweest bij de opstart van VvE’s en bij de opstart van Mandeligheden / VvB’s & Stichtingen. Als ook bij de fase die daaraan voorafgaat. Door de opgedane ervaring binnen het VvE-beheer kantoor weet zij welke aandachtspunten er zijn voor, tijdens en na de bouw. Eind 2022 heeft Julia de VvE-beheer tak verkocht aan haar toenmalige compagnon en heeft zij de ontwikkeltak afgesplitst en voorgezet gezet onder de naam JuNova.

Nanda de Wilde

Nanda de Wilde

Vastgoedadvocaat - Perwijs Vastgoedadvies

Nanda is naast haar werk als vastgoedadvocaat voorzitter van de RvC Stichting Destion (woningbouwcorporatie in Gennep e.o.), lid RvC Woonwaarts(woningbouwcorporatie in Nijmegen, Druten en Beuningen). Daarnaast is zij lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBRA) en lid van Vereniging voor appartementsrechtjuristen. Daarnaast heeft zij meerdere boeken geschreven over huurrecht, koop onroerend goed, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en appartementsrecht.

Lennart van Ommen

Lennart van Ommen

Directeur, Convect Beheer

Lennart is directeur van Convect Beheer en richt zich op effectiever en efficiënter VvE-beheer middels het bieden van innovatieve oplossingen en ondersteuning op softwarematig gebied.

Robert Sjoers

Robert Sjoers

Manager Savantis

Naast werkzaamheden als o.a. Integraal Inspecteur - Adviseur Vastgoed en examinator haalt Robert energie uit het delen van zijn kennis en ervaring. met het op de voet volgen van de nieuwe innovaties, toepassingen, zienswijzen en ontwikkelingen binnen het Vastgoedmanagement, is Robert in staat om cursisten actuele theorie en praktijk bij te brengen.

Ton van der Teems

Ton van der Teems

Directeur - Forgo

Ton is al meer dan 20 jaar werkzaam in het trainingsvak, en voornamelijk gericht op Effectief Communiceren. Hij geeft workshops over adviseren, onderhandelen, accountmanagement, presenteren, omgaan met weerstand & conflictmanagement, netwerken en klantgerichtheid. Hij begeleidt tevens organisaties op het gebied van transitiemanagement & cultuurontwikkeling. Daarnaast is Ton praktiserend VVE-bestuurder.

Louis Poorters

Louis Poorters

Eigenaar Louis Poorters Advies Arbo & Veiligheid

Sinds 2016 is Louis eigenaar van het adviesbureau waarbij het specialisme is ontstaan op het gebied van projecten in binnen en buitenland tijdens de brede werkzaamheden. Als hoger veiligheidskundige is hij gespecialiseerd in; werken op hoogte, besloten ruimte, BHV, brand, risico-inventarisaties & evaluaties, machineveiligheid, (veiligheids)gedrag, contractor en projectmatig werken.

Piet van Herwijnen

Piet van Herwijnen

Eigenaar, Stichting VVErtimago

Al meer dan 5 jaar is Piet de eigenaar van de Stichting VVErtimago. Piet zet zich in voor alle vraagstukken met betrekking tot Vereniging van Eigenaars als adviseur en/of ondersteuner omtrent het functioneren van de vereniging.

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Marc Zagwijn

Marc Zagwijn

Directeur Appartement & Eigenaar

Marc is sinds 1990 uitgever van het vakblad Appartement & Eigenaar en de bijhorende website appartementeneigenaar.nl, een medium speciaal gericht op bestuurders en beheerders van VvE's. Dagelijks krijgt hij hierop uiteenlopende vragen binnen die hij met zijn team van adviseurs beantwoordt, altijd met als doel een bestuur, bestuurder en/of beheerder beter te laten functioneren. Al deze opgebouwde kennis neemt hij mee tijdens de theoretische vraagstukken.

Reviews