Communicatie in de VvE

Communicatie is en blijft voor organisaties een belangrijk aspect, zo ook voor een VvE. In deze module staat de communicatie binnen een VvE centraal, waarbij met name de focus ligt op de vergadering van eigenaars.

De vergadering van eigenaars heeft de hoogste macht binnen een VvE. Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Met name voor een VvE-beheerder is het een vereiste om te weten wat ieders rechten en plichten zijn tijdens de vergadering van eigenaars en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Iedere VvE heeft onder andere te maken met verplichtingen wat betreft het bijeenroepen van een vergadering, de stemverhoudingen op basis van een verdeelsleutel, het bespreken van verplichte jaarstukken en het nemen van geldige besluiten. Er wordt besproken waar deze verplichtingen zijn vastgelegd, wat ze inhouden en hoe men als professioneel beheerder hiermee om dient te gaan. Tevens wordt besproken hoe men om dient te gaan met geschillen. Tot slot wordt ingegaan op het belang van notulen en het bijhouden van presentielijsten en een eigenaarslijst.

Doel

Het doel is om cursisten bij te brengen welke communicatieve vaardigheden essentieel zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

Inhoud

  • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
  • Het nemen van besluiten
  • Stemverhoudingen
  • Omgaan met geschillen

Lessen