Cursus Communicatie in de VvE

In ieder vak is communicatie essentieel. De mogelijkheid - of het gebrek daaraan - om goed te communiceren bepaalt voor een groot deel de uitkomst van een samenwerking.

Dit is niet anders voor de VvE-beheerder. In de Cursus Communicatie in de VvE bekijken we het belang van communicatie en gaan we in op VvE-specifieke aspecten.

Denk hierbij aan de vergadering van eigenaars (welke de hoogste macht in de VvE vervult). Maar ook kijken we naar de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken.

De manier waarop besluiten worden genomen in een VvE volgt een specifiek protocol. We behandelen daarom het nemen van geldige besluiten en hoe deze worden vastgelegd, wat ze inhouden, en hoe hiermee moet worden omgegaan.

Ten slotte kijken we in deze cursus naar notulen, presentielijsten en de eigenaarslijst.

Doel van de Cursus Communicatie in de VvE

Je krijgt inzicht in de communicatieve vaardigheden die vereist zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

Inhoud

  • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
  • Het nemen van besluiten
  • Stemverhouding
  • Omgaan met geschillen