Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opleidingsovereenkomsten tussen de opdrachtgever en VastgoedBS over deelname aan cursussen en andere vormen van opleiding met open inschrijving. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden bij de inschrijving heeft tot gevolg dat er geen opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en de opdrachtgever tot stand komt, tenzij vóór de inschrijving overleg heeft plaatsgevonden met VastgoedBS en VastgoedBS heeft bevestigd akkoord te gaan met deze afwijking.

Artikel 2 – Opleidingsovereenkomst
De opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever zich inschrijft voor deelname aan een cursus of andere vorm van opleiding via de website van VastgoedBS. Met deze inschrijving verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever
Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 werkdagen voor de opdrachtgever. Indien de cursus dan reeds is gestart, is geen annulering meer mogelijk. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus brengt VastgoedBS de opdrachtgever geen kosten in rekening. Bij annulering tussen korter dan 3 weken voor aanvang van de cursus wordt het startgeld en de eerste module (met een minimum van 500,- (ex. btw)) in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever deelname na de start van de cursus beëindigt, worden de startkosten en de reeds gevolgde modules (losse moduleprijs (indien de module niet los verkrijgbaar is, dan € 500,- (ex. btw) per module)) in rekening gebracht. Indien er niet betaald wordt binnen de betalingstermijn, is er geen restitutie mogelijk en wordt het volledige cursusbedrag als vordering direct overgedragen aan een incassobureau. Er is bovendien geen restitutie mogelijk na afloop van de eerste volledige cyclus van de cursus na de startdatum waarvoor is ingeschreven.

Artikel 4 – Annulering of roosterwijzigingen door VastgoedBS
VastgoedBS heeft het recht om de plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden uitgesteld als er te weinig aanmeldingen zijn. Indien een cursus volledig vervalt, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na creditering.

Artikel 5 – Cursuslocatie
VastgoedBS geeft cursussen op diverse locaties. Tijdens het inschrijfproces geeft de opdrachtgever een voorkeurslocatie aan. Indien bij een lopende cursus het aantal cursisten onder het minimum van 8 cursisten komt, kan VastgoedBS bepalen dat de cursus wordt voortgezet in Utrecht.

Artikel 6 – Voorkeursdag
VastgoedBS geeft sommige cursussen op meerdere dagen in de week. Indien een groep op een bepaalde dag kleiner wordt dan 8, kan VastgoedBS bepalen dat deze groep wordt samengevoegd met een groep op een andere dag. De keuze voor de dag zal bepaald worden door de grootste groep.

Artikel 7 – Vervanging
De opdrachtgever kan zich na overleg met VastgoedBS laten vervangen door een ander, mits dit vóor de start van de cursus wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 8 – Toelaten aan opleiding
VastgoedBS behoudt het recht om opdrachtgevers al dan niet toe te laten tot de cursus, als naar het oordeel van VastgoedBS de cursist onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de cursus.

Artikel 9 – Cursusgeld
De bedragen genoemd op onze website zijn bindend, tenzij anders is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 10 – Betaling
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient uiterlijk twee weken na de factuurdatum te gebeuren. De factuurdatum staat vermeld op de factuur. VastgoedBS zal kredietfacturen verrekenen met openstaande, nog te betalen facturen. Indien verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, dan wordt de uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum voldaan.

Artikel 11 – Incassokosten
Indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet tijdig betaalt, zal VastgoedBS de opdrachtgever een betalingsherinnering sturen waarin een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog te betalen.
Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds in gebreke blijft met betalen, is VastgoedBS gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK).
De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten zal worden berekend volgens de wettelijke staffel zoals vastgesteld in de WIK, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de werkelijke kosten lager zijn.
Alle kosten die VastgoedBS maakt in verband met de incasso van de vordering, waaronder kosten van incassobureaus, deurwaarders, en advocaten, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de rechter in een eventuele procedure anders beslist.

Artikel 12 – Auteursrecht, eigendomsrecht en privacy
Van het door VastgoedBS verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VastgoedBS digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. VastgoedBS, haar medewerkers en docenten zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent informatie vanuit klanten waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden haar bekend te zijn.

Artikel 13 – Klachtenprocedure
Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en een voorstel om tot een oplossing te komen. Het management van VastgoedBS zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal VastgoedBS contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent dan zal VastgoedBS contact opgenomen met de betreffende docent. Na overleg volgt een voorstel ter oplossing van de klacht.

Mochten VastgoedBS en indiener van de klacht het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor alle betrokken partijen. Klachten worden geregistreerd bij VastgoedBS en gedurende een periode van twee jaar bewaard. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht zakelijke markt
Op iedere opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Toepasselijk recht Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Op iedere opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – VastgoedBS voorziet in online, fysiek en hybride onderwijs.
VastgoedBS heeft het recht om, indien er onder invloed van COVID-19 of andere onvoorziene omstandigheden te weinig aanmeldingen zijn voor de fysieke lessen, deze lessen uitsluitend online te laten plaatsvinden. Cursisten worden hiervan ruim op voorhand op de hoogte gesteld. De opdrachtgever/cursist heeft in dit geval geen recht op terugbetaling aangezien de lessen normaal doorgang kunnen vinden (met uitzondering van de praktijklessen).