Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & KLACHTENPROCEDURE

Artikel 1 – Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opleidingsovereenkomsten tussen de opdrachtgever en VastgoedBS over deelname aan cursussen en andere vormen van opleiding met open inschrijving. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden bij de inschrijving heeft tot gevolg dat er geen opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en de opdrachtgever tot stand komt, tenzij vóór de inschrijving overleg heeft plaatsgevonden met VastgoedBS en VastgoedBS heeft bevestigd akkoord te gaan met deze afwijking.

Artikel 2 – Opleidingsovereenkomst De opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever zich inschrijft voor deelname aan een cursus of andere vorm van opleiding via de website van VastgoedBS. Met deze inschrijving verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 werkdagen voor de opdrachtgever. Indien de cursus dan reeds is gestart is geen annulering meer mogelijk. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus brengt VastgoedBS de opdrachtgever geen kosten in rekening. Bij annulering tussen drie en twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zijn of haar deelname korter dan 2 weken voor de start van de cursus annuleert, is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden. Als de opdrachtgever deelname na de start van de cursus beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van VastgoedBS.

Artikel 4 – Annulering door VastgoedBS VastgoedBS heeft het recht om de plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden uitgesteld als er te weinig aanmeldingen zijn. Indien een cursus vervalt, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na creditering.

Artikel 5 – Cursuslocatie VastgoedBS geeft cursussen op diverse locaties. Tijdens het inschrijfproces geeft de opdrachtgever een voorkeurslocatie aan. Indien bij een lopende cursus het aantal cursisten onder het minimum van 8 cursisten komt, kan VastgoedBS bepalen dat de cursus wordt voortgezet in Utrecht.

Artikel 6 – Voorkeursdag VastgoedBS geeft sommige cursussen op meerdere dagen in de week. Indien een groep op een bepaalde dag kleiner wordt dan 8, kan VastgoedBS bepalen dat deze groep wordt samengevoegd met een groep op een andere dag. De keuze voor de dag zal bepaald worden door de grootste groep.

Artikel 7 – Vervanging De opdrachtgever kan zich na overleg met VastgoedBS laten vervangen door een ander, mits dit vóor de start van de cursus wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 8 – Toelaten aan opleiding VastgoedBS behoudt het recht om opdrachtgevers al dan niet toe te laten tot de cursus, als naar het oordeel van VastgoedBS de cursist onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de cursus. Vastgoed Business School Beukenlaan 129 5616 VD Eindhoven 088 – 091 00 00 info@vastgoedbs.nl

Artikel 9 – Cursusgeld De bedragen genoemd op onze website zijn bindend, tenzij anders is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 10 – Betaling Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient uiterlijk twee weken na de factuurdatum te gebeuren. De factuurdatum staat vermeld op de factuur. VastgoedBS zal kredietfacturen verrekenen met openstaande, nog te betalen facturen. Indien verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, dan wordt de uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum voldaan.

Artikel 11 – Incassokosten Indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet op tijd betaald, dan staat het VastgoedBS vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten ten laste van de opdrachtgever, bestaande uit de kosten van incassobureaus, en de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 12 – Auteursrecht, eigendomsrecht en privacy Van het door VastgoedBS verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VastgoedBS digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. VastgoedBS, haar medewerkers en docenten zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent informatie vanuit klanten waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden haar bekend te zijn.

Artikel 13 – Klachtenprocedure Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en een voorstel om tot een oplossing te komen. Het management van VastgoedBS zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal VastgoedBS contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent dan zal VastgoedBS contact opgenomen met de betreffende docent. Na overleg volgt een voorstel ter oplossing van de klacht. Mochten VastgoedBS en indiener van de klacht het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor alle betrokken partijen. Klachten worden geregistreerd bij VastgoedBS en gedurende een periode van twee jaar bewaard. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht zakelijke markt Op iedere opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 15 – Toepasselijk recht Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Op iedere opleidingsovereenkomst tussen VastgoedBS en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.