Opleiding Circulair Bouwen

De cursus Circulair Bouwen is zowel klassikaal als online te volgenDe opleiding Circulair Bouwen is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst.

Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg. Maar daar gaan we verandering in brengen — met de opleiding Circulair Bouwen.

Waarom de opleiding Circulair Bouwen?

Opleiding Circulair Bouwen - Vastgoed Business SchoolHoe we uiteindelijk in de circulaire bouweconomie moeten belanden staat beschreven in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Maar praktijk en theorie liggen, zoals we weten, lang niet altijd op één lijn.

Dus hebben we mensen nodig die de transitieagenda tot uiting gaan brengen en in goede banen leiden. Zij zullen de uitdagingen aan moeten gaan om het gebruik van energie en grondstoffen — evenals de afvalproductie en tientallen andere facetten van de bouw — onder controle te krijgen en in een nieuwe richting te buigen.

Wat je leert

Aan het einde van deze opleiding heb je je met de volgende kennis en skills verrijkt:

 • proceskennis over systeemkunde en organisatiekunde
 • toegepaste kennis over trends in circulair bouwen
 • definities van circulariteit
 • analyse-instrumenten
 • financiële aspecten
 • business modellen
 • wet- en regelgeving
 • circulaire aanbestedingen.
 • Je bent in staat om met opdrachtgevers, leveranciers, gezagdragers en andere stakeholders te communiceren over het circulaire bouwproces.
 • Je kunt beslissingen nemen op alle niveaus van productie- en bouwprocessen.
 • Je kunt circulaire processen daadwerkelijk en effectief toepassen binnen jouw organisatie.

Voor wie is de opleiding Circulair Bouwen geschikt?

Cursus Circulair Bouwen - Vastgoed Business SchoolDeze opleiding is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in een vastgoedgerelateerde omgeving, bijvoorbeeld in woningbouw, utiliteitsbouw of weg- en waterbouw. En/of personen die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid of provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, kennisinstellingen én managers uit de commerciële sector. Denk aan architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, vastgoedorganisaties of woningcorporaties.

Het belangrijkste is dat je kunt managen, ervaring hebt met vastgoed en over een hbo+ denk- en werkniveau beschikt.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

De huidige praktijk, de lineaire economie

+

Het succesvol implementeren van een strategie om invulling te kunnen geven aan een transitie richting een circulair bouwproces begint met het grondig bestuderen van de huidige situatie, de lineaire economie.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende problemen waar de lineaire economie toe leidt en de impact die dit heeft op onze samenleving. Maar ook waarom de huidige aanpak van recycling niet de oplossing is.

Relevantie

Het managen van een circulair bouwproces is complex omdat het meer is dan anders bouwen, het vraagt namelijk om een complete systeemverandering. Er is daarom inzicht nodig in wat er in het huidige systeem allemaal fout gaat om dit in een circulair systeem te kunnen voorkomen.

Leerdoelen
 • De cursist moet begrijpen welke problemen er in een (schijnbaar goed georganiseerde) lineaire economie (al of niet met recycling) allemaal ontstaan
 • De cursist leert dat het huidige economische systeem niet volhoudbaar is en alleen een complete systeemtransitie deze problemen kan verhelpen en voorkomen.
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 lesdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

De toekomst: de circulaire economie

+

Bij een circulaire economie ligt de focus op het verhogen van de eco-effectiviteit van het systeem, ofwel het minimaliseren van de negatieve impact door een grootschalige aanpassing van het systeem. In de kern komt het er daarbij op neer, dat de kwaliteit van hergebruik in principe zo hoog mogelijk is waardoor waarde (volledig) wordt behouden of zelfs vermeerdert. Er wordt in deze module uitgebreid stil gestaan bij hoe dit kan worden vertaald naar een circulair bouwproces.

Doelen
 • De cursist begrijpt op welke principes een circulaire economie gestoeld is
 • De cursist begrijpt hoe de overheid de transitie naar een circulaire economie wenst vorm te geven
 • De cursist leert hoe actoren in het bouwproces hier nu al invulling aan trachten te geven
Inhoud
 • Wat is het overheidsbeleid inzake circulaire economie op Europees en nationaal niveau en inzake circulair bouwen in het bijzonder. Hoe ziet het traject van de transitie er uit?
 • In deze les wordt uitgelegd wat we onder circulair bouwen verstaan, er wordt onder meer ingegaan op de technische en biologische kringloop
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 lesdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Circulariteit nader gedefinieerd

+

Circulariteit is een breed begrip, er bestaan bovendien veel verschillende definities van wat circulair bouwen nu precies wel en niet inhoudt. Daarnaast is er een sterke overlap met het begrip duurzaamheid, sterker nog het kan daarmee zelfs in strijd zijn. Om tot een circulair bouwproces te kunnen komen is dus vooral duidelijkheid nodig hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het van belang om inzicht te hebben in hoe circulariteit gedefinieerd wordt en hoe je kunt meten dat je hier aan voldoet.

Doel
 • De cursist leert hoe bepaalde actoren in het bouwproces concreet invulling hebben gegeven aan circulair bouwen
 • De cursist begrijpt hoe de overheid probeert te komen tot concrete afspraken m.b.t. begripsvorming ten aanzien van circulariteit in het bouwproces
 • De cursist leert welke bestaande definities en meetmethoden er nu al gehanteerd en toegepast worden
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 lesdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Materialenbanken en grondstoffenpaspoorten

+

In het kader van circulair bouwen is er veel aandacht voor hergebruik van materalen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten. Hiermee wordt het mogelijk dat materiaal, al of niet na een nadere bewerking, weer in de oorspronkelijke of zelfs in een nog hoogwaardigere functie kan worden toegepast. In deze module wordt aandacht besteed aan de diverse initiatieven op het gebied van materialenbanken en grondstoffenpaspoorten.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van het beschikbaar komen van gebruikte bouwmaterialen als ook welke tools daarbij kunnen worden toegepast.

Doel
 • De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik
 • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden die grondstoffenpaspoorten bieden in dit verband.
 • De cursist verkrijgt inzicht in praktijkervaringen rondom hergebruik van materialen
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 lesdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Biobased en modulair bouwen

+

Op dit moment ligt het accent van de initiatieven op het gebied van circulair bouwen veelal op recycling en retrofitting, waarbij bijvoorbeeld een bestaand karkas een nieuwe gevel en interieur krijgt, of op hergebruik van materialen uit bestaande gebouwen. Dergelijke gebouwen zijn echter gebouwd in een tijd dat circulariteit geen issue was, waardoor ze hiervoor in principe helemaal niet voor geschikt zijn.

Relevantie

Om optimaal invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat we niet kunnen blijven volstaan met het ‘repareren’ van een niet circulaire bouwwijze uit het verleden (suboptimalisatie) maar dat het huidige bouwproces zelf toekomstbestendig wordt met betrekking tot circulariteit.

Doel
 • De cursist begrijpt de beperkingen van retrofitting en laagwaardig hergebruik van materialen uit bestaande panden
 • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden om het circulaire bouwproces van de toekomst vorm te geven door modulair te bouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen.
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 lesdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Juridische risico's en kansen bij circulair bouwen

+

De transitie naar een circulair bouwproces gaat gepaard met technische en organisatorische vernieuwing, dergelijke initiatieven kunnen echter gaan ‘wringen’ met bestaande wet- & regelgeving Zo wordt er bijvoorbeeld volop geëxperimenteerd met de leverancier eigenaar te laten blijven van de materialen die worden geleverd, waarbij betaald wordt voor het gebruik (inclusief onderhoud) in plaats van voor het bezit. Bij dit ‘product-as-a-service’ (PAAS) concept wordt het eigenaarschap juridisch niet overgedragen. Technisch gezien een voor de hand liggende oplossing, maar op grond van het Burgerlijk Wetboek ligt dit een stuk gecompliceerder. Vanzelfsprekend heeft een circulaire uitvraag ook allerlei juridische consequenties bij aanbestedingsprocedures.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten tegen welke juridische beperkingen je kunt aanlopen als ook welke kansen de huidige wet- & regelgeving al wel biedt.

Doel
 • De cursist begrijpt waarom de huidige wet- & regelgeving als ook de traditionele aanbestedingsprocedures belemmerend kunnen zijn bij het ontplooien van circulaire initiatieven in het bouwproces
 • De cursist verkrijgt inzicht in hoe deze hobbels kunnen worden overwonnen
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 lesdagen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Financiële aspecten bij circulair bouwen

+

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vindt plaats in een bestaande institutionele-, economische- en fiscale context. De bestaande boekhoud- en accountingpraktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. Deze lijken onvoldoende om te komen tot andere vormen van waarden en waarderingsgrondslagen die horen bij een circulaire economie.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat het huidige accounting systeem, gebaseerd op economische waarden, zich ontwikkelt tot accounting modellen en frame works die zijn gericht op meervoudige waardecreatie.

Doel
 • De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen
 • De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) kan worden gerealiseerd
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 lesdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Het managen van de transitie naar een circulair bouwproces

+

We staan voor een enorme maatschappelijke opgave van drie noodzakelijke transities: de klimaatopgave, de energietransitie en de grondstoffentransitie. Het in de praktijk realiseren van deze drie fundamentele systeembrede veranderingen is een vak op zich omdat het om vernieuwing vraagt op verschillende maatschappelijke lagen.

Relevantie

Om met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie van uitdaging naar uitvoering te kunnen komen is het van belang om inzicht te hebben wat een transitie precies behelst.

Doel

 • De cursist begrijpt wat er bij het bewerkstelligen, aanjagen, dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces komt kijken
 • De cursist verkrijgt inzicht in de verschillende stappen van de cyclus van transitiemanagement
Niveau Hbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 lesdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Diploma

Nadat je de eindopdracht van de opleiding met een voldoende afgerond hebt (het opstellen van een strategisch beleidsplan en implementatieplan), ontvang je het diploma Circulair Bouwen.

Register Economie en Ruimte

Het diploma Circulair Bouwen geeft je de mogelijkheid om opgenomen te worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM).


Docenten

Ron van Wijk

Ron van Wijk Cursusleider

Directeur - GFSC Consultants and Engineers BV en Instituut voor Circulair Bouwen

Ron is raadgevend ingenieur, docent, spreker en als transitiemanager gespecialiseerd in de energietransitie en de grondstoffentransitie.

Michiel Susebeek

Michiel Susebeek

Solution Manager, Saint-Gobain Benelux

Mantijn van Leeuwen

Mantijn van Leeuwen

Managing Director - NIBE BV

Mantijn van Leeuwen zet zich als Algemeen Directeur van het NIBE in voor verduurzaming van de bouw. NIBE is gespecialiseerd in het kwantitatief maken van duurzaamheid op basis van wetenschappelijk onderbouwde methoden en is actief betrokken bij verschillende initiatieven op gebied van de circulaire economie.

Reinier de Nooij

Reinier de Nooij

Adviseur - Optimal Planet

Reinier is oprichter en eigenaar van Optimal Planet, dat een tool heeft ontwikkeld om circulair inkopen meetbaar te kunnen maken.

Wouter van den Berg

Wouter van den Berg

Marketing & New Business Manager - Nebest

Wouter van den Berg is marketing en new business manager bij Nebest. Daarvoor speelde hij een belangrijke rol had in de totstandkoming van de afdeling Bouwkunde bij Nebest. Van origine is Wouter bouwkundige met een specialisatie richting Duurzame Bouwtechniek.

Pablo van den Bosch

Pablo van den Bosch

Board Member Madaster Foundation - Madaster

Pablo is bestuurslid Stichting Madaster Foundation en promoot de ontwikkeling van materiaalpaspoorten voor bestaande en nieuwe panden

Jos Lichtenberg

Jos Lichtenberg

Hoogleraar Bouwinnovatie - Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Jos is stichter van Slimbouwen, een industriële en circulaire bouwstrategie, en adviseert bedrijven met veranderen.

Hennes de Ridder

Hennes de Ridder

Hoogleraar Ontwerpen - Technische Universiteit Delft

Hennes is een pleitbezorger voor legolisering en industrialisatie van de bouw.

Jolande van Loon

Jolande van Loon

Notaris en partner - Ploum Rotterdam Law Firm

Jolande is gespecialiseerd in Bouw en Vastgoed en ondernemingsrecht

Anton van den Heuvel

Anton van den Heuvel

Advocaat en partner – Ploum Rotterdam Law Firm

Anton is voorzitter van Team Bouw & Vastgoed en is gespecialiseerd in het vastgoedrecht (o.a. huurrecht).

Geert Dirkse

Geert Dirkse

Senior sectorspecialist Bouw & Vastgoed - Rabobank Real Estate

Geert ondersteunt lokale Rabobank vestigingen bij grote en gecompliceerde kredietaanvragen voor (duurzame) vastgoedontwikkelaars en -beleggers en bouwbedrijven.