Opleiding Circulair Bouwen

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst.

Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg. Maar daar gaan we verandering in brengen — met de opleiding Circulair Bouwen.

Waarom de opleiding Circulair Bouwen?

Opleiding Circulair Bouwen - Vastgoed Business SchoolHoe we uiteindelijk in de circulaire bouweconomie moeten belanden staat beschreven in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Maar praktijk en theorie liggen, zoals we weten, lang niet altijd op één lijn.

Dus hebben we mensen nodig die de transitieagenda tot uiting gaan brengen en in goede banen leiden. Zij zullen de uitdagingen aan moeten gaan om het gebruik van energie en grondstoffen — evenals de afvalproductie en tientallen andere facetten van de bouw — onder controle te krijgen en in een nieuwe richting te buigen.

Wat je leert

Aan het einde van deze opleiding heb je je met de volgende kennis en skills verrijkt:

 • proceskennis over systeemkunde en organisatiekunde
 • toegepaste kennis over trends in circulair bouwen
 • definities van circulariteit
 • analyse-instrumenten
 • financiële aspecten
 • business modellen
 • wet- en regelgeving
 • circulaire aanbestedingen.
 • Je bent in staat om met opdrachtgevers, leveranciers, gezagdragers en andere stakeholders te communiceren over het circulaire bouwproces.
 • Je kunt beslissingen nemen op alle niveaus van productie- en bouwprocessen.
 • Je kunt circulaire processen daadwerkelijk en effectief toepassen binnen jouw organisatie.

Voor wie is de opleiding Circulair Bouwen geschikt?

De opleiding Circulair Bouwen wordt beoordeeld met een 8,2 - Vastgoed Business SchoolDeze opleiding is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in een vastgoedgerelateerde omgeving, bijvoorbeeld in woningbouw, utiliteitsbouw of weg- en waterbouw. En/of personen die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid of provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, kennisinstellingen én managers uit de commerciële sector. Denk aan architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, vastgoedorganisaties of woningcorporaties.

Het belangrijkste is dat je kunt managen, ervaring hebt met vastgoed en over een hbo+ denk- en werkniveau beschikt.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

1. De huidige praktijk, de lineaire economie

+

Het succesvol implementeren van een strategie om invulling te kunnen geven aan een transitie richting een circulair bouwproces begint met het grondig bestuderen van de huidige situatie, de lineaire economie.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende problemen waar de lineaire economie toe leidt en de impact die dit heeft op onze samenleving. Maar ook waarom de huidige aanpak van recycling niet de oplossing is.

Relevantie

Het managen van een circulair bouwproces is complex omdat het meer is dan anders bouwen, het vraagt namelijk om een complete systeemverandering. Er is daarom inzicht nodig in wat er in het huidige systeem allemaal fout gaat om dit in een circulair systeem te kunnen voorkomen.

Leerdoelen
 • De cursist moet begrijpen welke problemen er in een (schijnbaar goed georganiseerde) lineaire economie (al of niet met recycling) allemaal ontstaan
 • De cursist leert dat het huidige economische systeem niet volhoudbaar is en alleen een complete systeemtransitie deze problemen kan verhelpen en voorkomen.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

2. De toekomst: de circulaire economie

+

Bij een circulaire economie ligt de focus op het verhogen van de eco-effectiviteit van het systeem, ofwel het minimaliseren van de negatieve impact door een grootschalige aanpassing van het systeem. In de kern komt het er daarbij op neer, dat de kwaliteit van hergebruik in principe zo hoog mogelijk is waardoor waarde (volledig) wordt behouden of zelfs vermeerdert. Er wordt in deze module uitgebreid stil gestaan bij hoe dit kan worden vertaald naar een circulair bouwproces.

Doelen
 • De cursist begrijpt op welke principes een circulaire economie gestoeld is
 • De cursist begrijpt hoe de overheid de transitie naar een circulaire economie wenst vorm te geven
 • De cursist leert hoe actoren in het bouwproces hier nu al invulling aan trachten te geven
Inhoud
 • Wat is het overheidsbeleid inzake circulaire economie op Europees en nationaal niveau en inzake circulair bouwen in het bijzonder. Hoe ziet het traject van de transitie er uit?
 • In deze les wordt uitgelegd wat we onder circulair bouwen verstaan, er wordt onder meer ingegaan op de technische en biologische kringloop
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

3. Circulariteit nader gedefinieerd

+

Circulariteit is een breed begrip, er bestaan bovendien veel verschillende definities van wat circulair bouwen nu precies wel en niet inhoudt. Daarnaast is er een sterke overlap met het begrip duurzaamheid, sterker nog het kan daarmee zelfs in strijd zijn. Om tot een circulair bouwproces te kunnen komen is dus vooral duidelijkheid nodig hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het van belang om inzicht te hebben in hoe circulariteit gedefinieerd wordt en hoe je kunt meten dat je hier aan voldoet.

Doel
 • De cursist leert hoe bepaalde actoren in het bouwproces concreet invulling hebben gegeven aan circulair bouwen
 • De cursist begrijpt hoe de overheid probeert te komen tot concrete afspraken m.b.t. begripsvorming ten aanzien van circulariteit in het bouwproces
 • De cursist leert welke bestaande definities en meetmethoden er nu al gehanteerd en toegepast worden
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

4. Materialenbanken en grondstoffenpaspoorten

+

In het kader van circulair bouwen is er veel aandacht voor hergebruik van materalen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten. Hiermee wordt het mogelijk dat materiaal, al of niet na een nadere bewerking, weer in de oorspronkelijke of zelfs in een nog hoogwaardigere functie kan worden toegepast. In deze module wordt aandacht besteed aan de diverse initiatieven op het gebied van materialenbanken en grondstoffenpaspoorten.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van het beschikbaar komen van gebruikte bouwmaterialen als ook welke tools daarbij kunnen worden toegepast.

Doel
 • De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik
 • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden die grondstoffenpaspoorten bieden in dit verband.
 • De cursist verkrijgt inzicht in praktijkervaringen rondom hergebruik van materialen
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

5. Biobased en modulair bouwen

+

Op dit moment ligt het accent van de initiatieven op het gebied van circulair bouwen veelal op recycling en retrofitting, waarbij bijvoorbeeld een bestaand karkas een nieuwe gevel en interieur krijgt, of op hergebruik van materialen uit bestaande gebouwen. Dergelijke gebouwen zijn echter gebouwd in een tijd dat circulariteit geen issue was, waardoor ze hiervoor in principe helemaal niet voor geschikt zijn.

Relevantie

Om optimaal invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat we niet kunnen blijven volstaan met het ‘repareren’ van een niet circulaire bouwwijze uit het verleden (suboptimalisatie) maar dat het huidige bouwproces zelf toekomstbestendig wordt met betrekking tot circulariteit.

Doel
 • De cursist begrijpt de beperkingen van retrofitting en laagwaardig hergebruik van materialen uit bestaande panden
 • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden om het circulaire bouwproces van de toekomst vorm te geven door modulair te bouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

6. Financiële aspecten bij circulair bouwen

+

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vindt plaats in een bestaande institutionele-, economische- en fiscale context. De bestaande boekhoud- en accountingpraktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. Deze lijken onvoldoende om te komen tot andere vormen van waarden en waarderingsgrondslagen die horen bij een circulaire economie.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat het huidige accounting systeem, gebaseerd op economische waarden, zich ontwikkelt tot accounting modellen en frame works die zijn gericht op meervoudige waardecreatie.

Doel
 • De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen
 • De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) kan worden gerealiseerd
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

7. Juridische risico's en kansen bij circulair bouwen

+

De transitie naar een circulair bouwproces gaat gepaard met technische en organisatorische vernieuwing, dergelijke initiatieven kunnen echter gaan ‘wringen’ met bestaande wet- & regelgeving Zo wordt er bijvoorbeeld volop geëxperimenteerd met de leverancier eigenaar te laten blijven van de materialen die worden geleverd, waarbij betaald wordt voor het gebruik (inclusief onderhoud) in plaats van voor het bezit. Bij dit ‘product-as-a-service’ (PAAS) concept wordt het eigenaarschap juridisch niet overgedragen. Technisch gezien een voor de hand liggende oplossing, maar op grond van het Burgerlijk Wetboek ligt dit een stuk gecompliceerder. Vanzelfsprekend heeft een circulaire uitvraag ook allerlei juridische consequenties bij aanbestedingsprocedures.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten tegen welke juridische beperkingen je kunt aanlopen als ook welke kansen de huidige wet- & regelgeving al wel biedt.

Doel
 • De cursist begrijpt waarom de huidige wet- & regelgeving als ook de traditionele aanbestedingsprocedures belemmerend kunnen zijn bij het ontplooien van circulaire initiatieven in het bouwproces
 • De cursist verkrijgt inzicht in hoe deze hobbels kunnen worden overwonnen
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

8. Het managen van de transitie naar een circulair bouwproces

+

We staan voor een enorme maatschappelijke opgave van drie noodzakelijke transities: de klimaatopgave, de energietransitie en de grondstoffentransitie. Het in de praktijk realiseren van deze drie fundamentele systeembrede veranderingen is een vak op zich omdat het om vernieuwing vraagt op verschillende maatschappelijke lagen.

Relevantie

Om met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie van uitdaging naar uitvoering te kunnen komen is het van belang om inzicht te hebben wat een transitie precies behelst.

Doel

 • De cursist begrijpt wat er bij het bewerkstelligen, aanjagen, dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces komt kijken
 • De cursist verkrijgt inzicht in de verschillende stappen van de cyclus van transitiemanagement
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

9. Presentatie eindopdracht door cursisten & Transitieoefening

+

De presentatie van de eindopdracht voor deze cursus.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen

Diploma

Nadat je de eindopdracht van de opleiding met een voldoende afgerond hebt (het opstellen van een strategisch beleidsplan en implementatieplan), ontvang je het diploma Circulair Bouwen.

Register Economie en Ruimte

Het diploma Circulair Bouwen geeft je de mogelijkheid om opgenomen te worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM).


Docenten

Ron van Wijk

Ron van Wijk Cursusleider

Directeur - GFSC Consultants and Engineers BV en Instituut voor Circulair Bouwen

Ron is raadgevend ingenieur, docent, spreker en als transitiemanager gespecialiseerd in de energietransitie en de grondstoffentransitie.

Michiel Susebeek

Michiel Susebeek

Solution Manager - Saint-Gobain Benelux

Michiel doet onderzoek naar de verbeteropgave van het vastgoed in Nederland en heeft een integrale aanpak ontwikkeld met concrete oplossingen en strategieën voor hogere prestaties in de praktijk

Marloes Meer

Marloes Meer

Project Business Developer - Saint-Gobain Benelux

Marloes werkt aan een integrale aanpak voor renovatie & transformatie van bestaand vastgoed met hoge prestaties op welzijn, duurzaamheid en financiële efficiency in de praktijk.

Roel Tijssens

Roel Tijssens

Vastgoedadviseur - PVM

Roel adviseert diverse organisaties over hoe zij het begrip circulariteit concreet en toepasbaar kunnen maken voor de praktijk. Gedreven stapelt hij bouwstenen tot fundamenten waarop torenhoge bouwambities kunnen resulteren in een verdere spreiding van zijn kreet: Circulariteit redt ons (bouw)bestaan! Roel is tevens Circulair bouwexpert bij provincie Noord-Holland.

Patrick Hoogenbosch

Patrick Hoogenbosch

Sociaal ondernemer - Bluenomy

Patrick bouwt in de multiculturele wijk Spijkerkwartier binnen de gemeente Arnhem aan een circulaire wij(k)economie. Doel is om samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijven een duurzame woon-, werk- en leefomgeving te creëren met meer welzijn, verbondenheid en oog voor de natuur.

Reinier de Nooij

Reinier de Nooij

Adviseur - Optimal Planet

Reinier is oprichter en eigenaar van Optimal Planet, dat een tool heeft ontwikkeld om circulair inkopen meetbaar te kunnen maken. Reinier was lid van het actieteam Meten van Circulariteit van Platform CB23.

Wouter van den Berg

Wouter van den Berg

Marketing & New Business Manager - Nebest

Wouter is gespecialiseerd in duurzame bouwtechnieken en werkt bij de afdeling Bouwkunde van het onafhankelijke ingenieurs-/adviesbureau Nebest

Pablo van den Bosch

Pablo van den Bosch

Board Member Madaster Foundation - Madaster

Pablo is bestuurslid Stichting Madaster Foundation en promoot de ontwikkeling van materiaalpaspoorten voor bestaande en nieuwe panden

Jos Lichtenberg

Jos Lichtenberg

Hoogleraar Bouwinnovatie - Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Jos is stichter van Slimbouwen, een industriële en circulaire bouwstrategie, en adviseert bedrijven met veranderen. Jos is mede-initiatiefnemer van het Living LAB 040, CurioCity for future living

Hennes de Ridder

Hennes de Ridder

Hoogleraar Ontwerpen - Technische Universiteit Delft

Hennes is pleitbezorger voor legolisering en industrialisatie van de bouw en het ontwerpen via parametrische kennismodellen.

Willem Böttger

Willem Böttger

Lector Biobased Bouwen - Hogeschool Zeeland en Avans Hogeschool

Willem is verbonden aan het Center of Expertise Biobased Economy dat bedrijven helpt met hun bio-based amibities. Daarnaast is Willem directeur innovatie bij biocomposietbedrijf NPSP, dat milieuvriendelijke composietmaterialen en producten levert.  

Geert Dirkse

Geert Dirkse

Senior sectorspecialist Bouw & Vastgoed - Rabobank Real Estate

Geert ondersteunt lokale Rabobank vestigingen bij grote en gecompliceerde kredietaanvragen voor (duurzame) vastgoedontwikkelaars en -beleggers en bouwbedrijven.

Ruud van der Stoop

Ruud van der Stoop

Projectmanager Energie & Duurzaamheid

Ruud ondersteunt de interne Rabobank organisatie op het gebied van circulariteit en is mede opsteller van een intern ambitiedocument op dit gebied

Eric Leenderts

Eric Leenderts

Accountant

Een van de hoofdprincipes in de Nederlandse en IFRS-verslagleggingsregels is dat de economische realiteit moet worden weergegeven. Eric laat zien dat de economische realiteit van een lineaire economie behoorlijk verschilt dan die van een circulaire economie en dat het dus tijd is voor andere verslaglegging

Jolande van Loon

Jolande van Loon

Notaris en partner - Ploum Rotterdam Law Firm

Jolande, is een zeer ervaren notaris en daarbij gespecialiseerd in Bouw en Vastgoed en ondernemingsrecht. Zij gaat in op goederenrechtelijke mogelijkheden tot behoud van de eigendom van circulaire gebouwonderdelen.

Anton van den Heuvel

Anton van den Heuvel

Advocaat en partner – Ploum Rotterdam Law Firm

Anton, voorzitter van het Team Bouw & Vastgoed en gespecialiseerd in het vastgoedrecht, gaat in op juridische middelen rondom verdienstelijking (opstal, erfpacht, huur) als ook op (aankomende) energielabel verplichtingen

Tjinta Terlien

Tjinta Terlien

Advocaat - Ploum Rotterdam Law Firm

Tjinta, advocaat op het gebied van Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en Bouw- & Vastgoed, gaat in op de problematiek van duurzaam en circulair aanbesteden

Alexandra Danopoulos

Alexandra Danopoulos

Advocaat en Partner – Ploum Rotterdam Law Firm

Alexandra, advocaat op het gebied van Bestuursrecht, Energierecht, Vastgoedrecht, Europees recht, Afvalstoffenrecht, Milieurecht en Omgevingsrecht, gaat in op Circulair bouwen en de Omgevingswet

Aslihan Durmus

Aslihan Durmus

Advocaat– Ploum Rotterdam Law Firm

Aslihan, advocaat op het gebied van Omgevingsrecht en Milieurecht, Bestuursrecht en Vastgoedrecht, gaat in op Circulair bouwen en de Omgevingswet.

Geert de Nijs

Geert de Nijs

Advocaat– Ploum Rotterdam Law Firm

Geert, advocaat op het gebied van M&A en energie, behandelt oplossingen voor netcongestie en behandelt daarbij een praktijkcasus over Energy-as-a-Service.

Paulien Iding

Paulien Iding

Tendermanager - Iding Tendermanagement

Paulien is als civiel ingenieur betrokken bij de ontwikkeling van eenvoudige, modulaire aardbevingsbestendige woningen voor rampengebieden in derdewereldlanden. In deze module vertelt zij over hoe haar ervaringen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Plug-and-Play-house.

Sebastiaan Robben

Sebastiaan Robben

Architect - SROM architecten

Sebastiaan heeft als architect, samen met een aantal partners, een volledig modulaire woning ontwikkeld die bovendien op heel eenvoudige wijze kan worden geassembleerd. In deze module vertelt hij over dit ontwikkelproces dat heeft geleid tot een Plug-and-Play-house.

Veerle Custers

Veerle Custers

Lead Researcher Duurzaam Wonen & Bouwen - Hogeschool PXL | Expertisecentrum Bouw en Industrie

Veerle is Innovatieve woonontwikkelaar, transitiecoach en ondernemer. Daarnaast is zij onderzoeker aan de Hogeschool PXL waarbij zij werkt aan de ontwikkeling van een innovatief en circulair bouw- en buurtconcept

Maurits Hagemans

Maurits Hagemans

Onderzoeker Smart-ICT / PXL-Green & Tech - Hogeschool PXL

Maurits, onderzoeker aan de Hogeschool PXL in het onderzoeksdomein Augmented & Virtual Reality en digitalisering, gaat in op welke mogelijkheden deze technologieën kunnen hebben in een circulair bouwproces