Opleiding Circulair Bouwen

Vernieuwd programma!

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst.

Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg. Maar daar gaan we verandering in brengen — met de opleiding Circulair Bouwen.

Waarom de opleiding Circulair Bouwen?

Opleiding Circulair Bouwen - Vastgoed Business SchoolHoe we uiteindelijk in de circulaire bouweconomie moeten belanden staat beschreven in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Maar praktijk en theorie liggen, zoals we weten, lang niet altijd op één lijn.

Dus hebben we mensen nodig die de transitieagenda tot uiting gaan brengen en in goede banen leiden. Zij zullen de uitdagingen aan moeten gaan om het gebruik van energie en grondstoffen — evenals de afvalproductie en tientallen andere facetten van de bouw — onder controle te krijgen en in een nieuwe richting te buigen.

Wat je leert

Aan het einde van deze opleiding heb je je met de volgende kennis en skills verrijkt:

 • proceskennis over systeemkunde en organisatiekunde
 • toegepaste kennis over trends in circulair bouwen
 • definities van circulariteit
 • analyse-instrumenten
 • financiële aspecten
 • business modellen
 • wet- en regelgeving
 • circulaire aanbestedingen.
 • Je bent in staat om met opdrachtgevers, leveranciers, gezagdragers en andere stakeholders te communiceren over het circulaire bouwproces.
 • Je kunt beslissingen nemen op alle niveaus van productie- en bouwprocessen.
 • Je kunt circulaire processen daadwerkelijk en effectief toepassen binnen jouw organisatie.

Voor wie is de opleiding Circulair Bouwen geschikt?

De opleiding Circulair Bouwen wordt beoordeeld met een 8,2 - Vastgoed Business SchoolDeze opleiding is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in een vastgoedgerelateerde omgeving, bijvoorbeeld in woningbouw, utiliteitsbouw of weg- en waterbouw. En/of personen die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid of provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, kennisinstellingen én managers uit de commerciële sector. Denk aan architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, vastgoedorganisaties of woningcorporaties.

Het belangrijkste is dat je kunt managen, ervaring hebt met vastgoed en over een hbo+ denk- en werkniveau beschikt.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Van Lineaire Economie naar Circulaire Economie

+

Het succesvol invoeren van een circulaire bouwstrategie begint met een grondige analyse van de huidige lineaire economie. Deze analyse richt zich op de problemen van de lineaire economie en de impact ervan op de samenleving, inclusief de beperkingen van de huidige recyclingaanpak. Circulariteit, een breed begrip met verschillende definities, overlapt sterk met duurzaamheid en vereist duidelijkheid in zowel de definitie als de meetmethoden om een effectief circulair bouwproces te realiseren.

Relevantie

Het managen van een circulair bouwproces is complex omdat het vraagt om meer dan traditioneel bouwen; het vereist een volledige systeemverandering. Effectief managen betekent inzicht krijgen in huidige systeemfouten en deze voorkomen in een circulair systeem. Voor een succesvol circulair bouwproces is helderheid nodig over de definitie van circulariteit en de meetmethoden om eraan te voldoen.

Leerdoelen
 • De cursist moet begrijpen welke problemen er in een (schijnbaar goed georganiseerde) lineaire economie (al of niet met recycling) allemaal ontstaan
 • De cursist leert dat het huidige economische systeem niet volhoudbaar is en alleen een complete systeemtransitie deze problemen kan verhelpen en voorkomen
 • De cursist leert hoe bepaalde actoren in het bouwproces concreet invulling hebben gegeven aan circulair bouwen
 • De cursist begrijpt hoe de overheid probeert te komen tot concrete afspraken m.b.t. begripsvorming ten aanzien van circulariteit in het bouwproces
 • De cursist leert welke bestaande definities en meetmethoden er nu al gehanteerd en toegepast worden.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1190,- excl. BTW

Circulair Ontwerpen, Biobased & Modulair Bouwen

+

Circulair ontwerpen, biobased & modulair bouwen streeft naar duurzaamheid door producten langdurig te hergebruiken zonder extra grondstoffen nodig te hebben. Het vraagt om vooruitdenken in alle fasen, van initiatief tot de volgende levenscyclus, waarbij functionaliteit en het sluiten van ketens centraal staan.

Binnen circulair bouwen ligt de focus op hergebruik van materialen, met aandacht voor reactieve en actieve organisatie. Er wordt gewerkt aan een uniform raamwerk voor materialenpaspoorten. De cursus belicht initiatieven rond materialenbanken en grondstoffenpaspoorten, met nadruk op Material Driven Design en het belang van inzicht in beschikbare bouwmaterialen.

In een circulaire economie verschuift de focus naar het maximaliseren van de eco-effectiviteit en het minimaliseren van de negatieve impact door systematische aanpassingen. De module verkent hoe dit principe vertaald kan worden naar een circulair bouwproces.

Op Europees en nationaal niveau is ambitieus beleid ontwikkeld voor een volledig circulaire economie binnen drie decennia. De module bespreekt het speelveld, randvoorwaarden en praktijkvoorbeelden in de bouwsector tijdens deze transitie.

Om een circulair bouwproces te realiseren, is het essentieel op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond beschikbaarheid van gebruikte bouwmaterialen en de toepasbare tools. Het managen van een circulair bouwproces vereist een specifieke aanpak, gezien de afwijkende principes van een circulaire economie. Inzicht in hoogwaardig hergebruik van materialen (zoals modulair bouwen) en het gebruik van nagroeibare materialen is hierbij cruciaal.

Het opzetten van een circulair bouwproces vereist tevens kennis van het kader en de tijdslijn van de transitie naar een circulaire economie. Het is relevant om te begrijpen hoe de bouwsector momenteel invulling geeft aan deze ontwikkelingen.

Doelen:

 • De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik
 • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden die grondstoffenpaspoorten bieden in dit verband.
 • De cursist verkrijgt inzicht in praktijkervaringen rondom hergebruik van materialen
 • De cursist leert wat de beperkingen zijn van retrofitting en laagwaardig hergebruik van materialen uit bestaande panden
 • De cursist krijg inzicht in de mogelijkheden om het circulaire bouwproces van de toekomst vorm te geven door modulair te bouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen
 • De cursist begrijpt op welke principes een circulaire economie gestoeld is
 • De cursist begrijpt hoe de overheid de transitie naar een circulaire economie wenst vorm te geven
 • De cursist leert hoe actoren in het bouwproces hier nu al invulling aan trachten te geven

Relevantie

Om een circulair bouwproces te realiseren, is het essentieel op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond beschikbaarheid van gebruikte bouwmaterialen en de toepasbare tools. Het managen van een circulair bouwproces vereist een specifieke aanpak, gezien de afwijkende principes van een circulaire economie. Inzicht in hoogwaardig hergebruik van materialen (zoals modulair bouwen) en het gebruik van nagroeibare materialen is hierbij cruciaal.

Het opzetten van een circulair bouwproces vereist tevens kennis van het kader en de tijdslijn van de transitie naar een circulaire economie. Het is relevant om te begrijpen hoe de bouwsector momenteel invulling geeft aan deze ontwikkelingen.

Leerdoelen:

 • De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik
 • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden die grondstoffenpaspoorten bieden in dit verband.
 • De cursist verkrijgt inzicht in praktijkervaringen rondom hergebruik van materialen
 • De cursist leert wat de beperkingen zijn van retrofitting en laagwaardig hergebruik van materialen uit bestaande panden
 • De cursist krijg inzicht in de mogelijkheden om het circulaire bouwproces van de toekomst vorm te geven door modulair te bouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen
 • De cursist begrijpt op welke principes een circulaire economie gestoeld is
 • De cursist begrijpt hoe de overheid de transitie naar een circulaire economie wenst vorm te geven
 • De cursist leert hoe actoren in het bouwproces hier nu al invulling aan trachten te geven
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Circulair
Beleidsniveau Tactisch
Duur 6 dagdelen
Losse prijs €2380,- excl. BTW

Circulariteit in de Praktijk

+

De transitie naar een circulaire economie staat nog in de beginfase. Implementatie van circulaire oplossingen in de bouwpraktijk is momenteel complex door wet- en regelgeving en beperkte bekendheid in de sector. De Nederlandse overheid ambieert een volledig circulaire economie in 2050 en richt zich op verminderen, vervangen, levensduurverlenging en hoogwaardige verwerking van grondstoffen. Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 bevat specifieke maatregelen voor elk van deze benaderingen. Internationale samenwerking, zowel binnen de EU als wereldwijd, is noodzakelijk, waarbij Nederland deelneemt aan het Platform for Accelerating the Circular Economy.

Relevantie

Om de circulaire doelstellingen te bereiken, wordt de rol van goed georganiseerde circulaire bouwketens steeds crucialer in het bouwproces, zowel voor de technische als de biologische kringloop. In deze transitie naar een circulaire economie spelen Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen een essentiële rol. Zij sturen het proces op hoofdlijnen en gebruiken monitoring als middel om de voortgang nauwlettend te volgen.

Doelen

  • De cursist krijgt inzicht in het ontstaan van circulaire bouwketens
  • De cursist begrijpt naast de noodzaak ook de complexiteit van dergelijke ketens
  • De cursist krijgt inzicht in de doelen die de overheid zich stelt rondom een circulaire economie
  • De cursist krijgt inzicht in hoe zij hier in de praktijk vorm en inhoudt aan geeft en welke andere actoren in de bouwketen zij hier bij betrekt
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 8 dagdelen
Losse prijs €2380,- excl. BTW

Business Modellen & Accountancy bij Circulair Bouwen

+

Een circulair businessmodel kan worden gedefinieerd als een strategische benadering waarbij een bedrijven waarde creëert door producten, diensten en materialen te ontwerpen, produceren en leveren met als doel het minimaliseren van afval, het verlengen van de levensduur van producten en het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen.

De financiering van circulaire projecten is op dit moment echter nog vaak een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om rendement, wie draagt bijvoorbeeld het economisch risico? Zo ook wat betreft fiscaliteit, afschrijving en restwaarde wordt volledig anders dan we traditioneel gewend zijn. Dit geldt ook voor het taxatieproces, hoe waardeer je bijvoorbeeld een gebouw met restwaarde van diverse onderdelen? En wat dacht je van het verzekeren van panden, hoe verzeker je bijvoorbeeld hergebruikte onderdelen in een nieuw pand?

Relevantie

Voor een circulair bouwproces is het belangrijk te erkennen dat het huidige financiële en accounting systeem, dat gebaseerd is op lineaire economische waarden, beperkt is. Er is behoefte aan alternatieve financiële frameworks die zich richten op meervoudige waardecreatie.

Doelen

 • De cursist krijgt inzicht in waarom de huidige financiële systemen in een circulaire economie tekort schieten
 • De cursist begrijpt wat er nodig is om naast economische waarden ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) te betrekken in financiële frameworks
 • De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen
 • De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) kan worden gerealiseerd
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1190,- excl. BTW

Juridische Risico’s en Kansen bij Circulair Bouwen

+

De transitie naar een circulair bouwproces gaat gepaard met technische en organisatorische vernieuwing, dergelijke initiatieven kunnen echter gaan ‘wringen’ met bestaande wet- & regelgeving Zo wordt er bijvoorbeeld volop geëxperimenteerd met de leverancier eigenaar te laten blijven van de materialen die worden geleverd, waarbij betaald wordt voor het gebruik (inclusief onderhoud) in plaats van voor het bezit. Bij dit ‘product-as-a-service’ (PAAS) concept wordt het eigenaarschap juridisch niet overgedragen. Technisch gezien een voor de hand liggende oplossing, maar op grond van het Burgerlijk Wetboek ligt dit een stuk gecompliceerder. Vanzelfsprekend heeft een circulaire uitvraag ook allerlei juridische consequenties bij aanbestedingsprocedures.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten tegen welke juridische beperkingen je kunt aanlopen als ook welke kansen de huidige wet- & regelgeving al wel biedt.

Doel
 • De cursist begrijpt waarom de huidige wet- & regelgeving als ook de traditionele aanbestedingsprocedures belemmerend kunnen zijn bij het ontplooien van circulaire initiatieven in het bouwproces
 • De cursist verkrijgt inzicht in hoe deze hobbels kunnen worden overwonnen
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Circulair Bouwen en AI

+

De benodigde transitie naar een circulair bouwproces stelt de sector voor grote uitdagingen, er dient in dit verband dan ook een beroep te worden gedaan op het innovatievermogen van deze bedrijfstak. Een belangrijk onderdeel hierbij vormt de digitale uitwisseling van data die nodig is voor de industrialisatieslag in de bouwsector, zoals onder andere het in kaart brengen van de bestaande gebouwde omgeving en het slim organiseren van de logistieke uitdagingen die circulair bouwen en renoveren met zich meebrengt. Te denken valt onder meer aan actieve kennisontwikkeling op de snijvlakken van bouw, industrialisatie, ICT, logistiek en (geo)data. Hiertoe is het ontstaan van bewustwording noodzakelijk over digitale randvoorwaarden voor de circulaire bouweconomie en het (door)ontwikkelen van digitale vaardigheden. Ook zal een Community of Practice moeten ontstaan met digitaliseringsstandaarden die in de markt gemeen goed dienen te worden.

Verder wordt in deze module aandacht besteed aan de rol van Building Information Modeling (BIM), augmented reality en virtual reality in relatie tot een circulair bouwproces. Tenslotte worden in dit verband voorbeelden gegeven van de inzet van drones en scanners bij het ophalen van informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van het inventarisatieproces in het kader van het ‘oogsten’ van materialen uit bestaande gebouwen.

Relevantie

In de transitie naar een circulaire economie gaat informatietechnologie een cruciale rol vervullen bij het vergaren, opslaan en verwerken van relevante data.

Doelen
 • De cursist begrijpt dat digitale uitwisseling van data belangrijk is voor de transitie naar een circulair bouwproces
 • De cursist krijgt inzicht in de diverse mogelijkheden die digitalisering hiertoe biedt
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Gedragsverandering voor Circulariteit

+

We staan voor een enorme maatschappelijke opgave van drie noodzakelijke transities: de klimaatopgave, de energietransitie en de grondstoffentransitie. Het in de praktijk realiseren van deze drie fundamentele systeembrede veranderingen is een vak op zich omdat het om vernieuwing vraagt op verschillende maatschappelijke lagen.

Relevantie

Om met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie van uitdaging naar uitvoering te kunnen komen is het van belang om inzicht te hebben wat een transitie precies behelst.

Doel

 • De cursist begrijpt wat er bij het bewerkstelligen, aanjagen, dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces komt kijken
 • De cursist verkrijgt inzicht in de verschillende stappen van de cyclus van transitiemanagement
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Kernmodule Circulair Bouwen

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur 8 dagdelen

Diploma

Nadat je de eindopdracht van de opleiding met een voldoende afgerond hebt (het opstellen van een strategisch beleidsplan en implementatieplan), ontvang je het diploma Circulair Bouwen.

Register Economie en Ruimte

Het diploma Circulair Bouwen geeft je de mogelijkheid om opgenomen te worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM).


Docenten

Ron van Wijk

Ron van Wijk Cursusleider

Directeur - GFSC Consultants and Engineers BV en Instituut voor Circulair Bouwen

Ron is raadgevend ingenieur, docent, spreker en als transitiemanager gespecialiseerd in de energietransitie en de grondstoffentransitie.

Reinier de Nooij

Reinier de Nooij

Adviseur - Optimal Planet

Reinier is oprichter en eigenaar van Optimal Planet, dat een tool heeft ontwikkeld om circulair inkopen meetbaar te kunnen maken. Reinier was lid van het actieteam Meten van Circulariteit van Platform CB23.

Patrick Hoogenbosch

Patrick Hoogenbosch

Sociaal ondernemer - Bluenomy

Patrick bouwt in de multiculturele wijk Spijkerkwartier binnen de gemeente Arnhem aan een circulaire wij(k)economie. Doel is om samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijven een duurzame woon-, werk- en leefomgeving te creëren met meer welzijn, verbondenheid en oog voor de natuur.

Tom Frantzen

Tom Frantzen

Frantzen et al architecten

Tom is architect. Hij ontwerpt gebouwen waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en waarbij hij veel waarde hecht aan de flexibiliteit van gebouwen zodat ze tot ver in de toekomst bruikbaar blijven. Tom heeft diverse architectonische prijzen gewonnen.

Marloes Meer

Marloes Meer

Project Business Developer - Saint-Gobain Benelux

Marloes werkt aan een integrale aanpak voor renovatie & transformatie van bestaand vastgoed met hoge prestaties op welzijn, duurzaamheid en financiële efficiency in de praktijk.

Michiel Susebeek

Michiel Susebeek

Solution Manager - Saint-Gobain Benelux

Michiel doet onderzoek naar de verbeteropgave van het vastgoed in Nederland en heeft een integrale aanpak ontwikkeld met concrete oplossingen en strategieën voor hogere prestaties in de praktijk

Jan de Jong

Jan de Jong

Projectleider bij kennisinstelling TNO

Jan onderzoekt binnen TNO hoe bestaande houten deuren kunnen worden hergebruikt en verwerkt tot nieuwe houtproducten. Dit doet hij in samenwerking met andere bedrijven (zoals de houtverwerker, timmerfabriek, deurenfabrikant, afvalverwerker en -sorteerder).

Mark Reinders

Mark Reinders

CEO HempFlax Group

Hempflax is een sociaal verantwoordelijke en ethische onderneming die teruggeeft aan de aarde door betaalbare, natuurlijke hennepproducten op de markt te brengen. Mark probeert hiermee een duurzaam alternatief te bieden in industriële toepassingen en trendy design.

Hennes de Ridder

Hennes de Ridder

Hoogleraar Ontwerpen - Technische Universiteit Delft

Hennes is pleitbezorger voor legolisering en industrialisatie van de bouw en het ontwerpen via parametrische kennismodellen.

Jos Lichtenberg

Jos Lichtenberg

Hoogleraar Bouwinnovatie - Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Jos is stichter van Slimbouwen, een industriële en circulaire bouwstrategie, en adviseert bedrijven met veranderen. Jos is mede-initiatiefnemer van het Living LAB 040, CurioCity for future living

Wouter van den Berg

Wouter van den Berg

Marketing & New Business Manager - Nebest

Wouter is gespecialiseerd in duurzame bouwtechnieken en werkt bij de afdeling Bouwkunde van het onafhankelijke ingenieurs-/adviesbureau Nebest

Pablo van den Bosch

Pablo van den Bosch

Board Member Madaster Foundation - Madaster

Pablo is bestuurslid Stichting Madaster Foundation en promoot de ontwikkeling van materiaalpaspoorten voor bestaande en nieuwe panden

Jan Willem van de Groep

Jan Willem van de Groep

Building Balance

Jan Willem werkt in opdracht van het ministerie van LNV als programma-regisseur aan Building Balance, een programma dat biobased bouwen moet stimuleren, versnellen en opschalen. Hij verbindt bouwbedrijven met agrariërs, bouwt nieuwe ketens en zorgt voor stimulerende condities binnen de overheid waarmee koplopers sneller vooruit kunnen.

Ramon Vissers

Ramon Vissers

Sales & Advies bij Startblock BV

Ramon werkt aan ontwerp, ontwikkeling en bouw van houten woningen die fabrieksmatig worden gebouwd en emissieloos worden geassembleerd. Het gebruikte hout is PEFC-gecertificeerd en daarmee afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Albert Dieke

Albert Dieke

Bidmanager NEG-IT Solutions

Albert levert tal van circulaire IT-oplossingen, IT-diensten en IT-devices om de levensduur van IT-devices te verlengen en de milieu-impact hiervan zo klein mogelijk te houden. Hieronder valt onder meer de inzet van refurbished hardware en proactief onderhoud.

Jean-Paul Tremio

Jean-Paul Tremio

Ondernemer in de circulaire economie en customer centricity

Jean-Paul ontwikkelde samen met EMMA safety footwear een circulaire werkschoencollectie, waaronder de eerste volledig recyclebare werkschoen met een langere gebruiksduur.

Arjan Schrauwen

Arjan Schrauwen

Senior adviseur Duurzaamheid Rijksvastgoedbedrijf

Arjan adviseert het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van circulariteit, dat met zo’n 83.000 hectare grond en bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen over de meest diverse vastgoedportefeuille van het land beschikt.

Roel Tijssens

Roel Tijssens

Vastgoedadviseur - PVM

Roel adviseert diverse organisaties over hoe zij het begrip circulariteit concreet en toepasbaar kunnen maken voor de praktijk. Gedreven stapelt hij bouwstenen tot fundamenten waarop torenhoge bouwambities kunnen resulteren in een verdere spreiding van zijn kreet: Circulariteit redt ons (bouw)bestaan! Roel is tevens Circulair bouwexpert bij provincie Noord-Holland.

Fanauw Hoppe

Fanauw Hoppe

Ketenaanjager circulaire economie

Fanauw is strategisch adviseur in de bouwsector en gespecialiseerd in complexe programma’s en vraagstukken met focus op circulair bouwen, energie en klimaat. Hij is door de Provincie Noord-Holland aangesteld als ketenaanjager voor de Noord-Hollandse bouwsector. Flux Partners, Diemerhof 42, 1112 XN Diemen

Geert Dirkse

Geert Dirkse

Senior sectorspecialist Bouw & Vastgoed - Rabobank Real Estate

Geert ondersteunt lokale Rabobank vestigingen bij grote en gecompliceerde kredietaanvragen voor (duurzame) vastgoedontwikkelaars en -beleggers en bouwbedrijven.

Ruud van der Stoop

Ruud van der Stoop

Projectmanager Energie & Duurzaamheid

Ruud ondersteunt de interne Rabobank organisatie op het gebied van circulariteit en is mede opsteller van een intern ambitiedocument op dit gebied

Eric Leenderts

Eric Leenderts

Accountant

Een van de hoofdprincipes in de Nederlandse en IFRS-verslagleggingsregels is dat de economische realiteit moet worden weergegeven. Eric laat zien dat de economische realiteit van een lineaire economie behoorlijk verschilt dan die van een circulaire economie en dat het dus tijd is voor andere verslaglegging

Rob Westerdijk

Rob Westerdijk

Directeur Organisatie-Kundig en Hogeschooldocent

Rob is een ervaren professional en heeft veel gewerkt in de hogere (onderwijs) sector. Hij is bekwaam in bedrijfsstrategie, organisatie- en managementontwikkeling, duurzaamheid / circulaire economie. Rob is een sterke professionele dienstverlener met een focus op strategie en circulaire economie.

Maarten-Jan Hoeve

Maarten-Jan Hoeve

Consultant - Sufficiency

Samen met Postgroei Nederland | Sufficiency ontdekt Maarten-Jan hoe hij bedrijven kan begeleiden om zich buiten de gebaande paden te (gaan) begeven. Om zo te kijken hoe ze meervoudige waarde kunnen creëren door minder materiaal te consumeren. Zo probeert hij samen met zijn collega's om de wereld een beetje mooier achter te laten.

Anton van den Heuvel

Anton van den Heuvel

Advocaat en partner – Ploum Rotterdam Law Firm

Anton, voorzitter van het Team Bouw & Vastgoed en gespecialiseerd in het vastgoedrecht, gaat in op juridische middelen rondom verdienstelijking (opstal, erfpacht, huur) als ook op (aankomende) energielabel verplichtingen

Jolande van Loon

Jolande van Loon

Notaris en partner - Ploum Rotterdam Law Firm

Jolande, is een zeer ervaren notaris en daarbij gespecialiseerd in Bouw en Vastgoed en ondernemingsrecht. Zij gaat in op goederenrechtelijke mogelijkheden tot behoud van de eigendom van circulaire gebouwonderdelen.

Tjinta Terlien

Tjinta Terlien

Advocaat - Ploum Rotterdam Law Firm

Tjinta, advocaat op het gebied van Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en Bouw- & Vastgoed, gaat in op de problematiek van duurzaam en circulair aanbesteden

Alexandra Danopoulos

Alexandra Danopoulos

Advocaat en Partner – Ploum Rotterdam Law Firm

Alexandra, advocaat op het gebied van Bestuursrecht, Energierecht, Vastgoedrecht, Europees recht, Afvalstoffenrecht, Milieurecht en Omgevingsrecht, gaat in op Circulair bouwen en de Omgevingswet

Aslihan Durmus

Aslihan Durmus

Advocaat– Ploum Rotterdam Law Firm

Aslihan, advocaat op het gebied van Omgevingsrecht en Milieurecht, Bestuursrecht en Vastgoedrecht, gaat in op Circulair bouwen en de Omgevingswet.

Geert de Nijs

Geert de Nijs

Advocaat– Ploum Rotterdam Law Firm

Geert, advocaat op het gebied van M&A en energie, behandelt oplossingen voor netcongestie en behandelt daarbij een praktijkcasus over Energy-as-a-Service.

Maurits Hagemans

Maurits Hagemans

Onderzoeker Smart-ICT / PXL-Green & Tech - Hogeschool PXL

Maurits, onderzoeker aan de Hogeschool PXL in het onderzoeksdomein Augmented & Virtual Reality en digitalisering, gaat in op welke mogelijkheden deze technologieën kunnen hebben in een circulair bouwproces

Veerle Custers

Veerle Custers

Lead Researcher Duurzaam Wonen & Bouwen - Hogeschool PXL | Expertisecentrum Bouw en Industrie

Veerle is Innovatieve woonontwikkelaar, transitiecoach en ondernemer. Daarnaast is zij onderzoeker aan de Hogeschool PXL waarbij zij werkt aan de ontwikkeling van een innovatief en circulair bouw- en buurtconcept

Jeroen Coenders

Jeroen Coenders

Packhunt

Jeroen is mede oprichter van Packhunt, dat pionier is op het gebied van digitaal ontwerp, engineering, architectuur en technologie. Doel van Packhunt is om de bouwsector te verenigen om efficiënter en duurzamer te worden door middel van het delen van technologie en kennis.

Sara Wortelboer

Sara Wortelboer

Klimaatpsycholoog

Sara is oprichter van klimaatpsychologie.com, een groep van klimaatbewuste psychologen met expertise op het gebied van gedragsverandering en duurzaamheid. Zij houdt zich bezig met klimaatcommunicatie, breincommunicatie en klimaatgedrag.