Opleiding Assetmanagement

De opleiding Assetmanagement is zowel klassikaal als online te volgen

Wanneer wordt vastgoed écht optimaal geëxploiteerd? Vertel jij het ons maar. Assetmanagement is geen absolute wetenschap. Het heeft meer weg van een balanceer-act, waarbij talloze factoren continu meeberekend moeten worden. En zelfs dan is er nog altijd geen absolute zekerheid.

Maar die zekerheid is wel te benaderen. Tijdens de opleiding Assetmanagement leren we je om je gezichtsveld echt te verruimen. Je wordt je nog beter bewust van de commerciële, technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten van de balanceer-act die ‘assetmanagement’ heet.

Naast het verbreden duiken we ook de diepte in. We maken plannen, geven vorm aan beheersconstructies, en toetsen deze op haalbaarheid en rendement.

Vanzelfsprekend komt er enorm veel aan bod tijdens deze opleiding. Fundamentele zaken, maar ook nieuwe ontwikkelingen zoals big data en IoT (Internet of Things). Dit is belangrijk omdat elke verandering mogelijkheden én risico’s brengt die de balanceer-act kunnen verstoren, of juist stabiliseren.

Waarom de opleiding Assetmanagement?

Opleiding Assetmanagement - Vastgoed Business SchoolDe markt verandert en de concurrentie zit natuurlijk niet stil, waardoor het beheren van vastgoed steeds meer risico’s met zich meebrengt. Bovendien zijn er grote verschillen per regio, waardoor één aanpak vaak niet overal de ideale uitwerking heeft.

Als assetmanager wil je daar bovenop zitten. Controle. Inzicht. Hoe meer je weet, hoe beter je kunt inspelen op al deze variabele factoren. Deze opleiding Assetmanagement helpt je daar grip op te krijgen door je zichtveld te verbreden en je kennis van alle facetten op detailniveau te vergroten.

Je management-skills groeien en je wordt daadkrachtiger in het omgaan met verandering, sturen en regelen.

Voor wie?

De opleiding Assetmanagement is ontwikkeld voor:

 • assetmanagers
 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • accountmanagers
 • vastgoedbeheerders

Vaak zijn zij werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen of vastgoedbedrijven.

Voor de opleiding Assetmanagement gelden geen strikte toelatingseisen, maar een hbo-denkniveau is zeker van belang om deze opleiding af te kunnen ronden.

De opleiding Assetmanagement is beoordeeld met een 8,4

Beoordeeld met een 8,4

De opleiding Assetmanagement wordt door onze eigen deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8,4.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Vastgoedmanagement

+

U start deze opleiding les met een introductieles voorafgaand aan uw eerste reguliere les.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Strategisch
Duur 1 dagdeel

Vastgoedmanagementconcept

+

Doelgericht handelen is ook binnen vastgoedmanagement een goed idee. Door altijd een uitgangssituatie voor ogen te hebben, wordt het maken van (goede) beslissingen eenvoudiger.

Hierbij kijk je veel meer naar de vraag naar vastgoed (huisvesten) dan naar het gebouw zelf. We kijken in deze module Vastgoedmanagementconcept naar het nut van vastgoed (bruikbaarheid, verhuurbaarheid) en zetten deze af tegen de laagste kosten.

Verandering

Maar een doelstelling is natuurlijk niet in steen gekerfd. Omgevingsfactoren en de markt veranderen, evenals de onderhoudsstaat en functie van een gebouw. Daarom moet er constant worden gemeten en worden bijgestuurd.

Hiervoor gebruiken we allerlei besturingsproducten en pakken we zaken op een systematische wijze aan, wat resulteert in een continue vraag naar actuele informatie, betrokkenheid van stakeholders en duidelijke, gerichte communicatie.

Doelen
 • Jezelf bekend maken met de bedrijfsvoering van je oganisatie;
 • Het vastgoedmanagement model leren kennen;
 • Besturingsproducten begrijpen;
 • Inzicht krijgen in voordelen van goed kennismanagement;
 • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergroten van vermogens.
Inhoud
 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Rollen van de vastgoedmanager
 • Waardecreatie
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Strategisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Vastgoedmarkt & Trends

+

Vastgoed is zowel bepalend voor, als afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien zijn economische situaties zeer specifiek per land, regio, of zelfs per gemeente of stad.

In deze module kijken we ten eerste naar regionale economische ontwikkelingen, welke algemene kenmerken de vastgoedmarkt heeft, en de afzonderlijke onderdelen van de vastgoedmarkt.

Hierbij is het belangrijk om een algemeen besef te krijgen. Een algemene begrippenlijst biedt hierbij handvatten. Op basis van de inhoud van deze module leer je informatie te schiften (wat is relevant?), beoordelen en om te zetten naar de praktijk.

Doel

Je leert omgaan met een (economische) begrippenlijst omtrent vastgoed, zodat deze je kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Inhoud
 • De werking van de vastgoedmarkt
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten
 • Trends in de vastgoedmarkt
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Besturingsproducten

+

De management control cyclus is sterk afhankelijk van besturingsproducten, zoals de Strategy Map en Balanced Scorecard. Deze helpen je om grip te houden op de bedrijfsvoering, en bij het ontwikkelen van plannen.

Doel

Je verkrijgt inzicht in onder andere de Strategy Map en Balanced Scorecard besturingssystemen.

Inhoud
 • de theorie van Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard;
 • integreren van Performance & Risk Management, en de link tussen strategie en operatie;
 • het implementatieproces van de Strategy Map en Balanced Scorecard.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1295,- excl. BTW

Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

+

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze module ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.

Dit helpt bij het in beeld brengen van het portfolio, en stelt ons in staat om door middel van een portfolio-analyse per object te bepalen wat het lot daarvan is. Zo weten we of we het object willen aanhouden, verkopen, herontwikkelen of afstoten.

Doelgericht

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een vastgoedportfolio is om heldere doelstellingen te formuleren én deze te realiseren. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.

Tools die hierbij belangrijk zijn, zijn onder andere de bedrijfs-, portefeuille- en SWOT-analyse. Zij helpen je om continu de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel van de module

Je leert om vanuit strategie en marktanalyse een vastgoedstrategie op te stellen, en op basis hiervan per object een aanpak te formuleren.

Inhoud
 • Wat is strategie?
 • Wat is portfolio management?
 • Scenarioplanning
 • Risicomanagement
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Strategisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Financiële Aspecten & Vastgoedrekenen

+

Je zou zeggen dat inkomsten en uitgaven hetzelfde zijn als opbrengsten en kosten. Maar er is een belangrijk verschil. Dit is één van de hoofdonderwerpen waar deze module op ingaat.

Vervolgens behandelen we andere veelvoorkomende financiële tools zoals de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

Ten slotte komen de consequenties van eigendom, huur, sale en leaseback én financieringen van vastgoed aan bod. Deze brede opzet maakt dit een zeer complete module, welke je handvatten geeft voor onder andere het beoordelen van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Doel

Je leert op een structurele wijze vastgoed(management)vraagstukken doorrekenen.

Inhoud
 • Het toetsen van vastgoedplannen op haalbaarheid
 • Uitgavenplanning, verlies- en winstrekening, balans en kengetallen
 • Het financieel tactisch vastgoedplan
 • Financieren
 • De verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €1195,- excl. BTW

Business Case Vastgoedontwikkeling

+

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Doel van deze module

Je krijgt inzicht in het belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud
 • Doel van de Business Case
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €1195,- excl. BTW

Smart Assetmanagement

+

Tegenwoordig is bijna alles slim. Er zijn zelfs waterkokers die je met een app kunt bedienen. Natuurlijk roept dit vragen op, over het nut van zulke “uitvindingen”. Maar binnen het vastgoed hebben veel van deze ontwikkelingen wel degelijk toegevoegde waarde. Proptech en AI zijn hier voorbeelden van.

Zij kunnen helpen bij het rendabel exploiteren van vastgoed. In deze module kijken we naar verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud, en hoe smart technologieën daaraan kunnen bijdragen.

Succes & informatie

Op detailniveau kijken we naar de kritische succesfactoren voor rendement en verantwoord exploitatiemanagement. Hoe kunnen smart technologieën hieraan bijdragen?

Om de exploitatie en het beheer goed aan te kunnen is een ‘vastgoedkader’ nodig. Hierin staat de gewenste optimale toestand van het vastgoed omschreven.

Als middel om een kader op te stellen, gebruiken we tools zoals de Conditiemeting NEN 2767, RgdBOEI, GPR, Greencalc en EP-labels. Deze leiden tot de juiste informatie om de plannen op te kunnen stellen.

Doel van deze opleiding

Je wordt in deze module uitgedaagd om doelgericht de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud
 • Smart assetmangement
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Functionele huisvesting
 • Proptech, AI & vastgoedexploitatie
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Tactisch
Duur 6 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Juridische en Fiscale Aspecten

+

Gedurende een normale dag word je als individu blootgesteld aan talloze overeenkomst en wetten. In de meeste gevallen ben je je hier niet van bewust — en dat is maar goed ook.

Maar, tegelijkertijd is het ook van belang om je bewust te zijn van de juridische laag die over onze maatschappij heen ligt. Zeker wanneer het aankomt op vastgoed — een markt die op zichzelf al een enorm web aan regels en wetten kent.

Deze module helpt je de basis van het burgerlijk recht te leren kennen, en van daaruit te kunnen handelen. Hierdoor kun je belangrijke afwegingen maken, en leer je situaties herkennen waarin je wellicht externe (juridische) hulp kunt gebruiken.

Daarnaast bekijken we de rechten, plichten en bevoegdheden met betrekking tot het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten. Dit is direct van toepassing op het onderhoud, beheer, verhuur en huurrecht van vastgoed, en is daarmee essentieel voor de vastgoedmanager.

Leerdoelen
 • Bekend worden met de juridische basis van het burgerlijk recht, toepasbaar op praktijksituaties;
 • Leren hoe je situaties beoordeelt en in kunt schatten wanneer hulp van derden nodig hebt.
 • Inzicht krijgen in de belangrijkste belastingen bij aankoop, bezit en verkoop van onroerende zaken
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Strategisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Examen Vastgoedmanagement

+
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Examen
Beleidsniveau Tactisch
Duur 4 dagdelen

Certificering

Voor iedere module wordt je kennis individueel of op groepsniveau getoetst door de docent van de betreffende module. Als je geen deel wilt of kunt uitmaken van toetsing op groepsniveau, kun je altijd aangeven dat je de opdrachten individueel uitvoert. Bij een voldoende beoordeling (5,5) ontvang je een certificaat van deelname aan de module.

Indien je bij een eerste kans niet hebt ingeleverd (ND) of een onvoldoende behaald, bestaat er één herkansingsmogelijkheid. De betreffende docent geeft bij het delen van de beoordeling (ONV of ND) aan wat de deadline is voor het inleveren van de herkansing. Inhoudelijke vragen naar aanleiding van de feedback kun je stellen aan betreffende docent.

Geaccrediteerd post-hbo diploma

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het door CPION geaccrediteerde post-hbo diploma ‘Vastgoedmanagement’. De opleiding is succesvol afgerond wanneer voor alle modulen, de eindopdracht en de mondelinge verdediging minimaal een voldoende (5,5) is behaald.

Cedeo accreditatie

Cedeo-erkenning geeft de garantie dat maar liefst 94% van onze cursisten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over onze kwaliteit én de dienstverlening.  Deze accreditatie is van toepassing op alle opleidingen.


Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens Cursusleider

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Krist Dekkers

Krist Dekkers

Senior adviseur, Partners en Pröpper

Krist Dekkers heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector bij bedrijven als PRC Bouwcentrum en Imtech N.V. Krist heeft ervaring als organisatieadviseur, manager, trainer en coach. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het trainen van talenten in zijn functie als Manager trainers bij Horizon Training and Development en later ook bij GITP. Zijn passie: Talenten laten scoren!

Maarten Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Vastgoed is de grote liefde van Maarten. Al meer dan 25 jaar analyseert hij omgevingstrends en de gevolgen daarvan voor vastgoed. Die visie draagt hij uit als keynote speaker, columnist en in vele publicaties. Bij Rabo Real Estate Finance vertaalt hij dit in de portefeuillestrategie en in nieuwe klantproducten. Daarnaast vindt hij het ontzettend leuk om zijn kennis te delen. Als Adjunct Professor bij Tias en gastdocent bij de Vastgoed Business School is hij altijd in contact met gemotiveerde studenten uit allerlei vakgebieden.

Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit

Sr. Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling Rabobank REF

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven. Als schrijver, spreker en docent wil Hans zijn visie delen op en discussie uitlokken over de veranderende marktvraag en de impact daarvan op ontwikkeling van vastgoed en stedelijke gebieden.

Jan-Dirk Thalen

Jan-Dirk Thalen

CFO - Eurail Group G.I.E

Sinds 2019 werkt Jan-Dirk voor Eurail Group G.I.E. Daarvoor heeft hij o.a. bij grote organisaties gewerkt zoals Expedia, Inc., Ziggo, PWC en KLM. Hij focust zich op perfomance mangement, mangement consulting en change mangement.

Pablo van der Laan

Pablo van der Laan

Strategisch Adviseur Strategie, Beleid en Innovatie, Ymere Amsterdam

Pablo is een actieve en betrokken teamspeler. Hij is zakelijk, integer en met een goed gevoel voor humor. Toegankelijkheid en communicatie zijn kwalitatieve vaardigheden die hij bezit. Hij is innovatieve raadgever en manager die optimaal tot zijn recht komt in teamverband.

Richard Moret

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Roel Riepma

Roel Riepma

Trainer, Coach, Adviseur

Roel heeft hart voor leerprocessen in organisaties en voor projecten die waarde toevoegen aan mens en omgeving. Het denken en het doen integreren tot een geheel dat samenvalt. Samen de samenleving sterk maken.

Marlissa van de Kreeke

Marlissa van de Kreeke

Senior consultant

Senior consultant bij Fakton Consultancy

Léon van der Wal

Léon van der Wal

Senior Consultant - Fakton

Als senior consultant bij Fakton Valuation houdt hij zich dagelijks bezig met waarderingsvraagstukken, diverse advieswerkzaamheden en deelt hij zijn kennis als docent.

Asha Nagesser

Asha Nagesser

Manager HoopWerkt - Moderator Healthcare at Platform E&R

Asha wil naar een gezonde toekomst toe te werken. Door je grootste irritaties op de werkplek op te lossen en te leren vernieuwen, zul je geweldige ervaringen hebben. Je kunt veel tijd besparen en veel meer waarde creëren. Er zullen veel nieuwe manieren van zakendoen en betere relaties ontstaan. Asha helpt om de beste oplossingen te vinden die niet altijd in direct in geld zijn uit te drukken.

Iris van Donselaar

Iris van Donselaar

Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Iris is Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Lizanne Hartog

Lizanne Hartog

Consultant at Fakton Consultancy

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Rachel Rietdijk

Rachel Rietdijk

Social Service Designer at Muzus

Social Service Designer at Muzus

Arjen Raue

Arjen Raue

Consultant at bba binnenmilieu bv

Arjen is gepassioneerd door het creëren van binnenomgevingen die de gebruikers positief stimuleren. Vroeger vonden we het binnenklimaat een dissatisfier: geluid, licht, lucht en temperatuur mogen mensen niet afleiden van hun werk. Stel je nu een gebouw voor waar klimaatomstandigheden je welzijn daadwerkelijk verbeteren. Een werkomgeving die je zintuigen op een heerlijke manier prikkelt. Een plek waar je echt wilt zijn... Al twintig jaar ben is Arjen gespecialiseerd in binnenmilieukwaliteit voor de commerciële, residentiële, medische, onderwijs/onderzoek en industriële sector, met projecten variërend van hoogbouw en erfgoed tot treincabines en Europa's grootste medische complex.

Gerwin Goorhuis

Gerwin Goorhuis

Assetmanager Rabobank

Met een brede kennis van Vastgoedfinanciering, Portfoliomanagement en Marketing weet Gerwin als docent op eigentijdse wijze de vragen van de klant te vertalen naar een goed assetmanagementsyteem. Daarbij is de inzet van datamanagement de ruggengraat van goede analyses.

Wim Hogenhout

Wim Hogenhout

Sales Manager at Chess Wise BV

Wim is a proven intrapreneur who has been at the forefront of several corporate successes within the technical industry. With a career of 25 years in engineering, sales and management, Wim is known for bridging the gap between the commercial- and engineering world. A leading expert in consultative selling. Met een carrière van 25 jaar in de technische industrie weet Wim de kloof tussen de ingenieurs- en commerciële wereld te overbruggen. Als ondernemer heeft hij bijgedragen aan meerdere zakelijke successen in de technische industrie.

Lobke Opsteen

Lobke Opsteen

Advocaat

Lobke is met haar advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van vastgoed en alles wat daarmee samenhangt. Binnen de rechtsgebieden van civiel vastgoed, bestuurlijk vastgoed en huurrecht werkt ze op een eigen wijze samen met haar klanten. Zonder poespas en gericht op de lange termijn.

Frits van den Hurk

Frits van den Hurk

Eigenaar Buro van den Hurk

Frits is een interim manager en een nationale logistieke dienstverlener. Hij richt zich op herpositionering en businesscases voor publieke sector.

Reviews