Krappe woningmarkt zorgt voor groeiend huisvestingsprobleem ouderen

22 november 2019

De huisvesting van ouderen wordt een steeds groter probleem. Wanneer iemand niet meer ‘thuis’ kan wonen maar ook nog lang niet in aanmerking komt voor opname in een zorginstelling, rijst steeds vaker de vraag: Waar moet deze oudere wonen? Er zijn op veel plaatsen veel te weinig woningen die geschikt zijn voor senioren met gebreken die niet van dien aard zijn dat zelfstandig wonen niet meer aan de orde is. Maar ze kunnen geen kant op. De vergrijzing is met recht een ‘tikkende tijdbom’. Niet alleen voor de woningmarkt, die niet bij machte lijkt om tijdig genoeg seniorenwoningen te realiseren. Ook de zorg loopt tegen knelpunten aan. Doordat ouderen te lang in hun vaak te grote gezinswoning blijven, komt de zorg voor deze senioren onder druk te staan.

Ouderenorganisaties: Er gebeurt te weinig

Ouderenorganisaties trekken nadrukkelijk aan de bel: Er gebeurt te weinig om voldoende passende woonruimte te realiseren voor de groeiende groep ouderen. Er zijn wel woningcorporaties die initiatieven nemen, en ook particuliere investeerders richten zich op woningen voor ouderen, maar de vraag naar goede huisvesting voor ouderen is nog steeds groter dan het aanbod. En dat probleem wordt de komende jaren, met de toenemende vergrijzing, alleen nog maar groter.

Bijna 5 miljoen 65-plussers rond 2040

Op dit moment zijn iets meer dan 3 miljoen inwoners in Nederland 65 jaar of ouder. Dat aantal stijgt de komende twintig jaar naar tegen de 5 miljoen. Als er geen maatregelen worden genomen zal dit voor grote problemen gaan zorgen. Verzorgingshuizen zoals we die kenden tot rond 2010 bestaan niet meer. Om voor een plaats in een verpleeghuis in aanmerking te komen worden de criteria steeds zwaarder, omdat deze instellingen anders de hoeveelheid zorgbehoevenden niet aan kunnen. Tussenoplossingen zijn dan ook zeer dringend nodig. ER worden wel initiatieven ontwikkeld, zoals clusterwoningen met gezamenlijke ruimtes, waardoor er meer sociaal contact en sociale controle is en ouderen minder snel vereenzamen. Maar er is veel meer nodig.

Krappe woningmarkt zorgt voor groeiend huisvestingsprobleem ouderen

Steeds meer tachtigplussers in Nederland

De uitstekende gezondheidszorg in Nederland brengt met zich mee dat we steeds ouder worden. Rond 2040 is een derde van de bijna 5 miljoen ouderen 80+. Van alle senioren lijden rond de 500.000 mensen aan een vorm van dementie. Anbo, de grootste ouderenbond, schat dat er op dit moment rond de 85.000 woonplekken te weinig zijn voor hulpbehoevende ouderen. ER is vooral behoefte aan comfortabele woningen met gezamenlijke faciliteiten, zoals een sociëteit, een gezellige woonkamer en ruimtes voor activiteiten zoals knutselen of samen koken.

Gemeenten doen te weinig voor de oudere inwoners

Huisvesting voor ouderen, en ouderenbeleid in het algemeen, heeft in veel gemeenten niet voldoende aandacht. Het is vaak lastig om er goede afspraken over te maken met woningcorporaties en particuliere woningbouwers. Daarnaast zijn er nog zoveel andere zaken waaraan prioriteit moet worden gegeven. Want er zijn immers meer doelgroepen die het moeilijk hebben, zoals startende kopers op de woningmarkt. Toch zullen de gemeenten de huisvesting voor ouderen prioriteit moeten geven, willen ze niet voor onoplosbare problemen komen te staan over enkele jaren.

Bron: Het Financieele Dagblad