Integraal Vastgoedadviseur (BOEI)

Als aan vier willekeurige personen naar hun mening wordt gevraagd over de onderhoudsstaat van een gebouw en de installaties, krijg je waarschijnlijk vier verschillende antwoorden. De meningen zijn afhankelijk van de kennis van de aanschouwer en zijn of haar relatie met het gebouw. Om vast te stellen welk onderhoud nodig is, moet de technische staat zo objectief mogelijk vastgesteld worden. Op basis van de RVB BOEI-methodiek, een integrale, multidisciplinaire methodiek voor het beheer van vastgoed, wordt onderhoud effectief en efficiënt gepland en uitgevoerd.

De Vastgoed Business School werkt bij deze opleiding met groepen van ongeveer vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Waarom de opleiding Integraal Adviseur BOEI?

Na deze opleiding is de vastgoedadviseur in staat om -op basis van de inspectierapporten van vastgoedinspecteur(s)- een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) te ontwikkelen in combinatie met risicomanagement en een integraal afwegingsmodel. Daarnaast moet deze de inspectierapporten van de vastgoedinspecteur(s) inhoudelijk beoordelen.

De vastgoedadviseur is gericht op maken van afgewogen beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op het plannen en begroten van onderhoudsmaatregelen bezien vanuit de verschillende vakdisciplines, alsmede de verschillende invalshoeken (brandveiligheid, onderhoud, energieprestatie, inzicht in wet- en regelgeving). De adviseur handelt met kennis over de ‘traagheid’ van vastgoed: een gebouw is niet zo snel veranderd als de vraag van de huurder en/of gebruiker. De adviseur doet een objectieve, betrouwbare uitspraak over de onderhoudsstaat van het vastgoed of schakelt de juiste persoon of partij om de onderhoudsstaat van het vastgoed vast te stellen.

Voor wie?

De opleiding Integraal Adviseur BOEI is bestemd voor vaktechnische deskundigen die de integrale adviesrapporten willen kunnen opstellen obv de RVB BOEI-methodiek. Hbo-denkniveau is vereist om deze opleiding succesvol af te ronden.

Modules binnen de opleiding

Onderhoudstoestand - NEN 2767/RVB BOEI

+

Om het kader waarin de verschillende inspecties plaatsvinden te begrijpen wordt in de eerste module van de opleiding het onderhoudsproces toegelicht. In het licht van het onderhoudsproces wordt het doel van een integrale rapportage uiteengezet. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod. De aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop afwegingen in het onderhoudsproces kunnen worden gemaakt, alsmede de instrumenten die het afwegingsproces ondersteunen.

Leerdoelen
  • Het belang kennen van vastgoedonderhoud
  • Creëren van de basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud
  • Conditiemeting conform NEN 2767
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpTechnisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Communicatie, schriftelijk en mondeling

+

Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces. Het rapport (of een presentatie) moet een integraal beeld van de onderhoudsstaat van het gebouw weergeven op basis waarvan maatregelen getroffen kunnen worden. Voor het schriftelijk rapporteren, het opstellen van een integraal rapport, wordt in de module ‘Communicatie’ aandacht besteed aan de ontwikkeling van een rapportage. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mondelinge communicatie. Een valkuil voor technici is een puur technische benadering, waardoor de communicatie met niet-technici verstoord raakt. Vastgoedinspecteurs en –adviseurs dienen de bevindingen op een doeltreffende manier aan toehoorders (o.a. opdrachtgevers) over te brengen.

Leerdoel

Inzicht krijgen in de persoonlijke communicatiestijl, het persoonlijke gedrag en de valkuilen in de sociale interactie met de projectomgeving

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpCommunicatie
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Energieprestatie - ISSO/RVB BOEI

+

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energiegebruik in Nederland. In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd. Aan de hand van hoorcolleges en een opdracht zal de cursist ervaring opdoen met de besluitvorming voor wat betreft energieprestatie van gebouwen.

Leerdoel

Creëren van inzicht in energieprestaties van gebouwen en de beschikbare maatregelen om te komen tot energiebesparing.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Wet- en regelgeving - Arbo/RVB BOEI

+

Naar aanleiding van verschillende calamiteiten gedurende de afgelopen jaren (o.a. het instorten van daken en balkons, legionella besmettingen, etc.) benadrukt de overheid de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen. Vanuit de Woningwet (art. 1a) heeft de vastgoedeigenaar een zorgplicht voor wat betreft de veiligheid en gezondheid in en om het gebouw.

Leerdoel

In staat stellen van cursisten om een risicoanalyse voor wat betreft de arbeidsomstandigheden met in ogenschouw de van toepassing zijnde wet- en regelgeving om van daaruit in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Brandveiligheid - NEN6059/RVB BOEI

+

In de praktijk hebben veel calamiteiten met zeer ernstige gevolgen hebben betrekking op brand. Om deze reden heeft brandveiligheid een centrale plaats binnen de RgdBOEI methodiek. Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken. Gedurende de module ‘Brandveiligheid’ verkrijgt de cursist inzicht in de benodigde kennis om de brandveiligheid van een gebouw te inspecteren. De module verschaft de cursist kennis over brandveiligheid en reikt een methodiek aan om de brandveiligheid van bestaande gebouwen effectief in kaart te brengen.

Leerdoel
  • Creëren van inzicht in brand en brandveiligheidsaspecten van gebouwen
  • In staat stellen van cursisten voor het uitvoeren van een brandscan
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpBrandveiligheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Integraal adviesrapport

+
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpBouwkundig
BeleidsniveauTactisch
Duur5 lesdagen
Losse prijs€1195,- excl. BTW

Diploma

SertumU behaalt uw diploma voor deze opleiding, indien voor alle module-opdrachten voldoende wordt gescoord.

Sertum Maatlat voor Onderhoudskundig Adviseurs

Cursisten in het bezit van het diploma van de opleiding Integraal Vastgoedadviseur voldoen aan de criteria die Sertum stelt aan persoonscertificatie die vastgelegd staan
in de Maatlat voor Onderhoudskundig Adviseurs en kunnen daarom worden opgenomen in het Sertum-register ‘Adviseur’.


Docenten

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.