Business Case voor Vastgoedontwikkeling

Alle genoemde startdata zijn reeds gegarandeerd!

Tijdens deze door CPION geaccrediteerde post-hbo-opleiding 'Business Case voor Vastgoedontwikkeling' krijgt u de uitdaging om een business case te schrijven voor een casus op het gebied van vastgoedontwikkeling, indien mogelijk, uit uw eigen praktijk.

De kern van een business case is strategievorming. Hierbij gaat het om het maken van keuzes, creëren van kansen en toepassen van nieuwe inzichten tijdens constant veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van risico’s mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Waarom de opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling?

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u daarom over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. Zodoende leert u om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Voor wie?

De opleiding is ontwikkeld met het oogpunt op professioneel opdrachtgeverschap, u kunt denken aan beroepen als projectontwikkelaar, vastgoed- portfolio- en facility manager en architect, maar ook werknemers van vastgoedorganisaties, beleggingsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten, adviesbureaus, ingenieursbureaus en bouwbedrijven die betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van vastgoed.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling

+

U begint deze opleiding met een introductieles, een persoonlijke kennismaking met de cursusleider waarin het denk- en werkmodel van de cursus uitgelegd. Deze les vindt plaats van 14:00 – 15:00 voorafgaand aan een van de reguliere lessen (15:30 – 19:30)

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauStrategisch
Duur1 uur

Kernmodule Business Case

+

Zeker sinds de financiële crisis is de vraag naar een goede (financiële) onderbouwing van bouwprojecten toegenomen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van bijvoorbeeld woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Ook in de zorg wordt financiering op basis van nacalculatie niet meer gedaan. Een heldere Business Case (wat is de beste manier om het probleem op te lossen en de gewenste huisvesting te realiseren?) is een voorwaarde voor het starten van een project. Zeker nu banken dit steeds explicieter vragen, wordt de druk het opstellen van een goede Business Case te beheersen groter.

Doel

 • Cursisten opleiden tot het opstellen van een goede Business Case

Eindtermen

 • De cursist kent de minimale ingrediënten van een goede Business Case en weet deze correct in één besluitvormingsdocument te plaatsen
 • De cursist kan helder communiceren over de aanpak van een concrete casus

Samenhang met het beroepenveld

 • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursisten een duidelijk kader krijgen aangereikt en weten toe te passen dat direct in de praktijk inzetbaar is.
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur5 dagdelen

Vastgoedwaarde

+

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. Aansluiten bij de waan van de dag of meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting, waarbij het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde, marktwaarde en toekomstwaarde. Vastgoed is immers in essentie niet flexibel en wijzigingen aan het vastgoed zijn vrijwel altijd tijdrovend en kostbaar. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig, welke voldoende ver in de toekomst kijkt.

Doel:

Cursisten informeren over waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen:

 • De cursist weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
 • De cursist kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie
 • De cursist heeft basiskennis over de vastgoedmarkt

Toets:

Opgave: Stel een omgevingsanalyse op voor de gekozen casus

Samenhang met het beroepenveld:

Cursisten krijgen inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen en daarmee het realiteitsgehalte van aannames met betrekking tot opbrengsten weten te beoordelen.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpVastgoedmarkt
BeleidsniveauStrategisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Opbrengsten en kosten

+

Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

Doel

Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

Eindtermen

 • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
 • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
 • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

Toets

Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpFinancieel
BeleidsniveauTactisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Projectmanagement Prince2TM BCVGO

+

Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De opleiding biedt de methode aan op het niveau van Prince2Foundation. Indien gewenst kan de cursist tegen meerprijs het examen doen waarmee het formele Prince2foundation-certificaat kan worden behaald.

Doel

Cursisten bijbrengen van de basisprincipes van projectmanagement volgens de Prince2 projectmanagementmethode.

Eindtermen

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor Prince2Foundation met succes te doorlopen.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is aantoonbaar gekwalificeerd projectmanagement gestructureerd aan te pakken.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur4 dagdelen
Losse prijs€950,- excl. BTW

Risicomanagement

+

Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen, te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan. Maar zeker ook in initiatieffase zal een goede risico-analyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn. In het kader van projectmanagement definiëren we risico’s als gebeurtenissen, die – als ze optreden – een groot nadelig effect hebben op het binnen de vastgestelde randvoorwaarden bereiken van het projectdoel.

Doel

De deelnemers meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen en hier mee om te leren gaan om uiteindelijk de risico’s te beheersen.

Eindtermen

 • De cursist kent de methodiek risicomanagement en weet deze te hanteren
 • De cursist is geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling

Toets

Opgave: Stel een risicoanalyse waarin voor de top 10 risico’s van het beoogde project zijn gekwantificeerd en beheerst

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpRisicomanagement
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€595,- excl. BTW

Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging

+

Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

Doel

Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

Eindtermen

 • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
 • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

Toets

Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€595,- excl. BTW

Conceptontwikkeling

+

Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp. Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen: kijken, luisteren, voelen en verbinding maken met mensen. Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product.

Doel

Cursisten informeren over conceptontwikkeling en laten oefenen in het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten

Eindtermen

 • De cursist kent de noodzaak van conceptontwikkeling
 • De cursist is geïnformeerd over de potentie van innovaties
 • De cursist weet een concept te ontwikkelen

Toets

Opgave: Ontwikkel een concept dat jouw casus tot een beter project maakt.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat duidelijk onderscheidende keuze-opties te formuleren, waarmee de basis voor een goed besluit wordt gelegd.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€895,- excl. BTW

Publiek- en privaatrecht

+

Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen.

Doel

Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiek recht.

Eindtermen

 • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
 • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
 • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-,  huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

Toets

Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur3 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Herontwikkeling

+

Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Een gebouw dat een tweede leven aangaat krijgt in samenhang met zijn omgeving een emotionele gelaagdheid die onbetaalbaar is. Een groot deel van de ontwikkelingsopgave van de toekomst ligt in de transformatie van bestaand vastgoed, dat geschikt kan worden gemaakt voor de vraag in de actuele markt. Voor opdrachtgevers (zeker diegenen die vastgoed in eigendom hebben) is het cruciaal het bestaande vastgoed op waarde te kunnen schatten.

Doel

Cursisten informeren over de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt en inzicht te krijgen in de herontwikkelingspotentie van een concrete casus.

Eindtermen

 • De cursist kan van een concreet gebouw de intrinsieke waarde inzichtelijk maken
 • De cursist kan een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw

Toets

Opgave: Onderzoek de herontwikkelingspotentie van het gebouw van jouw casus

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de herontwikkelingspotentie in kaart te brengen. Ook worden aan nieuwbouwprojecten steeds meer eisen gesteld aan de herontwikkelingspotentie en functioneel adaptatievermogen.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€595,- excl. BTW

Communicatie

+

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces.

Doel

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
 • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

Eindtermen

 • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
 • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
 • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
 • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

Toets

 • Oefenen tijdens de lesavond
 • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpCommunicatie
BeleidsniveauOperationeel
Duur2 dagdelen
Losse prijs€350,- excl. BTW

Certificeringen:

Diploma

Gediplomeerden van deze opleiding ontvangen het geaccrediteerde post-hbo-diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ van de stichting PHBO Nederland. Dit diploma leidt tot registratie bij het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (www.cpion.nl).

Registervermelding

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het Platform Economie & Register: Qualified Business Developer (QBD) en mogen registervermelding QBD achter hun naam opnemen.

Oud-cursist over deze cursus:

“Ik ben getraind in het bedenken van scenario’s.
In de opleiding is aandacht voor de meest recente ontwikkelingen. Dat verruimt je blik enorm. Natuurlijk zijn er technische innovaties, maar er speelt nog zoveel meer! De wijze van samenwerking verandert, wetgeving verandert, de maatschappij verandert … Ook mijn rol als adviseur verandert en daar ben ik me nu beter van bewust.

Je kunt niet alles zien aankomen, maar je kunt wel verschillende scenario’s bedenken. Daar ben ik nu in getraind. Ik ben meer ter discussie gaan stellen. Is er echt behoefte aan wat we hier willen bouwen? Welke consequenties heeft het voor de omgeving? Is het gebouw in de toekomst ook nog goed bruikbaar? Of is het al verouderd wanneer het wordt opgeleverd? Omdat ik mijn vragen vanuit een betere basis stel, ben ik een betere gesprekspartner voor de betrokken partijen. Met elkaar bereik je dan een beter eindresultaat, financieel maar ook qua toekomstbestendigheid. Want bouwen voor leegstand, dat wil toch niemand?” – Ida Bessels RVGME, eigenaar Bessels Vastgoedmanagement

Lees meer reviews over de Business Case voor Vastgoedontwikkeling.


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Frits van den Hurk

Eigenaar Buro van den Hurk

Frits is een interim manager en een nationale logistieke dienstverlener. Hij richt zich op herpositionering en businesscases voor publieke sector.

Marjolijn Wibbelink

Partner MCG

Marjolijn is DISC-expert (gedragskundige), adviseur, sparringpartner, executive coach en trainer en gespecialiseerd in begeleiding van maatschappen, directies, db's, mt's, advocatuur, accountancy en zorg.

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Léon van der Wal

Senior Consultant - Fakton

Erwin Daalhuisen

Vastgoedadviseur, Fakton Consultancy

Ervaren vastgoedadviseur bij Fakton Consultancy sinds 2006. Strategieontwikkeling, onderhandelen en het doelgericht managen van projecten.

Iris van Donselaar

Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Iris is Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Ad Dane

Eigenaar, Omneo Management

Ad is gespecialiseerd in onder meer: projectmanagement, bidmanagement, bedrijfsprocessen, risicomanagement, systeemmanagement en lean management.

Angelia Zeegers

Cluster coördinator technische expertise PPS&I, Rijksgebouwendienst

Angelia is al meer dan 12 jaar actief bij de Rijksgebouwendienst. Zij richt zich op kwaliteitsborging en systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst.

Marcel Ponjee

Adviseur kwaliteitsborging in de bouw

Marcel brengt met enthousiasme en gedrevenheid organisaties vooruit op het gebied van kwaliteitsborging en is zeer goed ingevoerd in de aanstaande Wet Kwaliteitsborging in de Bouw.

Hans-Hugo Smit

Gebiedsmarketeer, BPD Gebiedsontwikkeling

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven.

Jaap van der Valk

Advocaat Vastgoed, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Advocaat met meer dan advocatuurlijke competenties, verworven in Nederland en de Nederlandse Antillen, als advocaat, bedrijfsjurist, bestuurssecretaris, docent en journalist. Pragmatisch, oplossingsgericht en bedrijfskundig onderlegd.

Roland Boer

Eigenaar, consultant, LEAM Advies

Roland is een verbinder en ziet er een uitdaging in mensen te enthousiasmeren. Hij focust zich op de organisatorische kant van Asset Management om organisaties pragmatisch in te richten.

Lessen

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000