Moet de huur van mensen met schulden worden verlaagd?

26 september 2019

Het Nibud, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, pleit ervoor om mensen die het financieel zwaar hebben financieel te ontlasten met een structurele huurverlaging. Emeritus hoogleraar woningzaken Johan Conijn vindt dit een slecht en niet goed doordacht plan. De woonlasten van mensen met een eigen woning worden immers ook niet verlaagd als ze het financieel zwaar hebben, al komt dit veel minder vaak voor. Mensen met de laagste inkomens huren doorgaans een woning bij een corporatie. Moeten de woningcorporaties opdraaien voor hun financiële problemen?

Hoge huren krijgen de schuld van financiële problemen

Volgens Conijn maakt het Nibud een denkfout. Bij de berekening wat een gezin te besteden heeft worden eerst alle andere vaste lasten opgesomd, en dan blijkt dat ‘wat er overblijft’ te weinig is om de huur te betalen. Daarbij wordt ook voor het gemak de huurtoeslag waar mensen met een laag inkomen recht op hebben, bij het inkomen geteld in plaats van in mindering gebracht op de huur, waar de toeslag voor bedoeld is. Het is dus niet zo dat de huur te hoog is maar dat het inkomen te laag is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen en daarnaast ook nog voldoende over te houden om te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Moet de huur van mensen met schulden worden verlaagd

PBL: Huuraanpassing is zo goed als onmogelijk

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de financiële situatie van Nederlandse burgers. Daaruit blijkt dat in 2015 zo’n 18% een ‘betaalrisico’ heeft. Dit percentage zal waarschijnlijk dalen omdat er dankzij de economische groei meer werkgelegenheid is. Het PBL concludeert dat een structurele huurverlaging niet of nauwelijks mogelijk is om deze groep tegemoet te komen. Ten eerste zal het weinig soelaas bieden en ten tweede profiteren dan ook huishoudens die geen financiële problemen hebben hiervan. Wat de mensen met een betaalrisico nodig hebben is armoedebeleid, in brede zin dus.

Onvoldoende financiële ruimte bij corporaties

Voor een structurele huurverlaging is bij woningcorporaties onvoldoende ruimte. Zij hebben al moeite om hun vermogen op peil te houden om te kunnen investeren in nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Als de huren structureel omlaag moeten worden deze problemen alleen maar groter. Johan Conijn is dan ook van mening dat het Nibud zich moet richten op de financiën van burgers en zich niet met bemoeien met de financiën van woningcorporaties.

Bron: Het Financieele Dagblad