Krapte kan deels worden opgelost met doorstroming op de huizenmarkt

17 juni 2020

Er is sprake van krapte op de Nederlandse woningmarkt, daar is geen discussie over. Vooral starters en mensen met een middeninkomen vinden maar moeilijk een passende woning. Een betere doorstroming op de huizenmarkt kan hiervoor een oplossing bieden. Empty nesters, stellen of alleenstaanden die geen thuiswonende kinderen meer hebben en senioren wonen vaak te ruim. Ze blijven in het huis wonen waar ze met het gezin ook woonden. Als voor deze groep passende woonruimte geboden kan worden dan ontstaat er ruimte voor jongere woningzoekenden. Het probleem hierbij is wel dat de groep vanaf 50 jaar die te ruim woont vaak lagere woonlasten heeft. Zij hebben hun woning geheel of gedeeltelijk afgelost of betalen een relatief lage huur.

Landelijke verschillen als het gaat om te ruim wonen

Kijkend naar te ruim of te krap wonen zijn er landelijk flinke verschillen. In Eindhoven bijvoorbeeld wonen relatief veel mensen te ruim, als puur wordt gelet op het aantal vierkante meters. In Rotterdam, waar relatief veel hoogbouw is en de inwoners daardoor minder vierkante meters tot hun beschikking hebben. Lage woonlasten zijn overigens niet de enige reden waarom doorstroming op de woningmarkt stagneert. Ouderen blijven vaak ook in hun grotere huis wonen omdat ze die extra ruimte wel handig vinden, bijvoorbeeld voor het onderbrengen van logés of voor het inrichten van een hobbykamer.

Krapte kan deels worden opgelost met doorstroming op de huizenmarkt

Nederland heeft ruimte voor 3 miljoen extra inwoners

Kijkend naar de beschikbare ruimte in vierkante meters aan beschikbare woonruimte heeft Nederland theoretisch gezien ruimte voor nog eens 3 miljoen inwoners. Dit zonder dat er extra huizen gebouwd zouden moeten worden. Maar deze ruimte is er natuurlijk niet. Mensen die te ruim wonen moeten dan wel kunnen doorstromen op de huizenmarkt en ze moeten dat ook willen. Het zal niet zo ver komen dat mensen uit hun huis worden gezet als dit naar de norm te ruim is. In geval van een koopwoning is dat natuurlijk al helemaal niet aan de orde.

Mensen willen verhuizen als er passende woonruimte is

Mensen die nu te ruim wonen en dus een woning ‘bezet houden’ voor woningzoekende gezinnen die meer  ruimte nodig hebben, willen in sommige gevallen best verhuizen. Maar dan moet er wel passende woonruimte zijn. Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren moet er dus goed gekeken worden naar wat voor soort woningen er wordt gebouwd. Er moet goed worden afgewogen waar behoefte aan is in plaats van klakkeloos bouwprojecten te ontwikkelen zonder vooraf te onderzoeken of aan de voorgestelde woningen wel behoefte is.

Bron: Stadszaken.nl