Door strenge stikstofregels blijft huizen bouwen in Nederland lastig

20 februari 2023

Deskundigen hebben berekeningen gemaakt voor woningbouw in Nederland die binnen de stikstofregels past. Die berekeningen beloven niet veel goeds. De uitkomst is dat er nauwelijks op grote schaal gebouwd kan worden. Nu niet, maar ook niet in de toekomst. Het uitkopen van boeren zal nauwelijks extra ruimte bieden om te bouwen, zo blijkt uit de meest recente cijfers.

Gezond natuurgebied

Op basis van de nu geldende regels gelden strenge criteria ten aanzien van beschermd natuurgebied. Na de uitspraak van de Raad van State moet voor ieder nieuw bouwproject een berekening worden gemaakt. Als er binnen een straal van 25 kilometer van een bouwlocatie een natuurgebied is moet worden gekeken of dat natuurgebied gezond is. Als dat niet zo is dan mag er niet worden gebouwd. Uit de berekeningen die nu zijn gemaakt blijkt dat bouwen in Nederland vrijwel nergens mogelijk is. 96% van Nederland ‘kleurt rood’ staat in een rapport dat in februari 2023 aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Door strenge stikstofregels blijft huizen bouwen in Nederland lastig

Kritische Depositiewaarde

De kwaliteit van natuurgebied wordt gemeten aan de hand van de Kritische Depositiewaarde (KDW). Als blijkt dat de natuur binnen 25 km van een bouwlocatie een te hoge waarde krijgt, dan gaat er een streep door de bouwplannen. Boeren zijn niet te spreken over deze depositiewaarde. Tijdens het stikstofoverleg met Johan Remkes werd er door hen voor gepleit om deze waarde van tafel te halen. Het onderzoek dat nu aan de Tweede Kamer is aangeboden werd gedaan door de ministeries van Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van Financiën drong eerder aan op snelle uitkoop van boeren, desnoods onder dwang. Dit stuitte op weerstand bij het ministerie van LNV. Dat er nu niet op grote schaal kan worden gebouwd is een forse streep door de rekening van het kabinet. De wens om de woningbouw weer vlot te trekken komt hiermee flink onder druk te staan.

Stikstof van buiten de grenzen

Wat de situatie extra wrang maakt is dat Nederland geen invloed heeft op stikstof die ‘aanwaait’ vanaf zee of vanuit de ons omringende landen. Zelfs al zou de veeteelt in Nederland helemaal geen uitstoot veroorzaken, blijft 90% van de nu beoogde bouwlocaties ongeschikt. De overheid koopt nu ‘stikstofruimte’ op van boeren en andere bedrijven die stoppen. Maar die leveren alleen in West- en Noord-Nederland enige ruimte op voor woningbouw. Nederland blijft streven naar forse vermindering van de uitstoot. Er ligt een voorstel om de stikstofdoelen van 2035 naar voren te halen. Die moeten al in 2030 zijn gerealiseerd. Verder wil het kabinet dat het verkeer 25% minder gaat uitstoten en de industrie 38% minder. De ministeries van Financiën en LNV hebben nog geen inhoudelijk overleg gehad over het nu gepresenteerde rapport.

Bron: NRC