Raad van State bekritiseert plannen huurbeperking: risico op afname aanbod huurwoningen

20 november 2023

Adviescollege vreest negatieve gevolgen voor huurmarkt en volkshuisvestingsbeleid

De Raad van State heeft scherpe kritiek geuit op de plannen van demissionair woonminister Hugo de Jonge om de huren in de vrije sector te reguleren. Het adviesorgaan waarschuwt voor een mogelijk dalend aanbod van huurwoningen, wat nadelig kan zijn voor woningzoekenden. Het benadrukt de onduidelijkheid over de effectiviteit van de voorgestelde Wet betaalbare huur en adviseert het wetsvoorstel nader te onderzoeken op de gevolgen voor het volkshuisvestingsbeleid als geheel.

Kritiek en onzekerheid rondom wetsvoorstelServicekosten bij woningverhuur alleen nog met specificatie

De Raad van State benadrukt de noodzaak van effectieve en noodzakelijke maatregelen om de inmenging in het eigendomsrecht van verhuurders te rechtvaardigen. Minister De Jonge blijft echter vasthouden aan zijn plannen en stelt dat de wet de huurders zal helpen. Hij erkent de noodzaak om de voorstellen beter te onderbouwen, wat volgens hem zal worden gedaan.

Impact op huurmarkt: Beperking van huurprijzen in de vrije sector

Het wetsvoorstel beoogt de huurprijzen in de vrije sector te reguleren door de grens voor zelfbepaling van verhuurders te verhogen naar 186 punten. Dit heeft vooral felle kritiek van particuliere beleggers ontvangen, die vrezen voor onrendabele woningverhuur en een mogelijke verkoopgolf van huurwoningen. De Raad van State waarschuwt voor een afname van het aanbod in de vrije huursector.

Reactie van De Jonge op kritiek en voorspellingen van CBRE

Minister De Jonge reageert op de kritiek door te stellen dat een mogelijke verkoop van huurwoningen geen reden tot zorg is en zelfs kan leiden tot een groter aanbod aan koopwoningen. Hij bekritiseert het recente rapport van CBRE, dat voorspelt dat het aantal huurwoningen in de vrije sector de komende twintig jaar zal afnemen.

Ontwikkelaars en beleggers vragen om verdere versoepeling

Institutionele beleggers waarschuwen voor onrendabele nieuwbouwprojecten als gevolg van lagere huren en pleiten voor verdere versoepeling. Minister De Jonge komt ontwikkelaars al deels tegemoet door hen tijdelijk 10% meer huur te laten vragen voor nieuwbouwwoningen na de inwerkingtreding van de wet. Desondanks roepen ontwikkelaars op tot permanente versoepeling van het huurplafond voor nieuwbouw.

Onzekerheid over politieke steun voor uitbreiding huurregulering

Hoewel een uitbreiding van huurregulering was afgesproken in het coalitieakkoord van Rutte IV, is de steun in de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen onzeker. De VVD heeft afstand genomen van de uitbreiding van het puntenstelsel, en standpunten van andere partijen zijn nog niet duidelijk. De discussie over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen blijft een actueel en controversieel onderwerp in de Nederlandse politiek.

Bron: fd.nl