Bouwen in het Groene Hart kan woningtekort helpen oplossen en zorgen voor extra groen

29 januari 2020

De onafhankelijke denktank DenkWerk is duidelijk in een onlangs verschenen rapport: Het is onontkoombaar voor Nederland om ook buiten de steden nieuwe woningen te bouwen. Er is simpelweg te weinig ruimte in de steden. Voor ongeveer een miljoen woningen die de komende tientallen jaren nodig zijn, moet locatie buiten de stad worden gezocht. Bouwen in het Groene Hart lijkt dan ook niet langer een taboe te moeten zijn, wil het tekort aan woningen niet hopeloos uit de hand lopen.

Bouwen op diverse buitenlocaties dringend noodzakelijk

Volgens de denktank is het noodzakelijk om te bouwen aan de randen van steden, maar ook moeten er nieuwe groeikernen worden ontwikkeld. Niet alleen bouwen in het Groene Hart wordt gesuggereerd maar ook in het oosten van Nederland moet de beschikbare ruimte worden benut. Dit stelt dan ook weer eisen aan een goede infrastructuur en verbetering van het openbaar vervoer. De woningen waar behoefte aan is zijn vooral betaalbare eengezinswoningen. Die nemen ruimte in beslag, maar die is er dan ook voldoende. Zeker als er naast woningen ook extra natuur wordt aangelegd om het groene karakter van het land te vergroten. Met de opbrengsten van de woningbouw kun je voor iedere vierkante kilometer woningen ook een vierkante kilometer natuur in hetzelfde gebied aanleggen. „Op 600 vierkante kilometer, een kleine 2 procent van het Nederlandse landoppervlak, zouden we dan voor de helft woningen creëren, en voor de helft natuur”, aldus het rapport.

Bouwen in het Groene Hart kan woningtekort helpen oplossen

Het wordt steeds voller in Nederland

Er valt niet te ontkomen aan de conclusie dat het steeds voller wordt in Nederland. Qua bevolkingsdichtheid en economische productie is ons land koploper in Europa. Alleen Malta en Luxemburg komen in de buurt. Kijken we naar de rest van de wereld dan is alleen de situatie in Singapore en Hongkong wezenlijk drukker dan die in Nederland. De Rijksoverheid moet dan ook de regie nemen als het gaat om het stimuleren van de woningbouw. Dit gaat verder dan het beschikbaar stellen van extra miljarden uit de staatskas. Dit vergt een brede visie op de ruimtelijke ordening voor de komende decennia.

Groeiende energiebehoefte niet landelijk op te lossen

Nederland moet aan de duurzame energie in de komende jaren. Maar het niet realistisch om te denken dat we dit probleem zelf kunnen oplossen. Het is niet haalbaar om het hele land vol te zetten met windmolenparken en zonneparken. Nederland zal daarom energie moeten gaan inkopen bij landen die een overschot hebben omdat ze simpelweg meer ruimte beschikbaar hebben. Zo blijft er ook meer ruimte over voor het realiseren van woningbouw.

Daarnaast valt er niet te ontkomen aan het saneren van de landbouw. Momenteel bedraagt 2/3 van het landoppervlak in Nederland nog landbouw. Dat dit in de toekomst niet zo kan blijven is duidelijk. Maar er zal nog een flinke slag moeten worden gemaakt om hier verandering in aan te brengen.

Bron: NRC Next