Woningcorporaties moeten weer sleutelrol krijgen

24 april 2024

Het tekort aan betaalbare woningen, vooral in de sociale huursector, vraagt om snelle actie. De roep om meer betaalbare woningen klinkt luider dan ooit. Het woningtekort is nijpend, vooral voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen.

Uitdagingen voor woningcorporatiesEen huis kopen om te verhuren, pas op de valkuilen

Het is duidelijk dat er meer betaalbare woningen moeten worden gebouwd, maar wie gaat dat doen? Woningcorporaties hebben de capaciteit, maar worden belemmerd door beperkte investeringsmogelijkheden. Marktontwikkelaars richten zich niet op sociale woningbouw vanwege lagere rendementen.

Impact van politieke keuzes

Jarenlang beleid gericht op afbraak van sociale woningbouw heeft geleid tot een afname van betaalbare woningen. Inkomensgrenzen beperken de toegang tot sociale huur, waardoor veel mensen zijn overgeleverd aan de dure vrije markt. Deze politieke keuzes hebben geleid tot dakloosheid, langere wachtlijsten en groeiende ongelijkheid.

Rol van de overheid en woningcorporaties

Om de volkshuisvesting te herstellen, is meer overheidsregulering nodig, met woningcorporaties in een sleutelrol. Corporaties moeten anticyclisch kunnen bouwen en meer financieringsmogelijkheden krijgen. De overheid kan de winstbelasting voor corporaties afschaffen en leningen voor middenhuur als niet-commercieel markeren.

Gemeentelijk en provinciaal beleid

Gemeenten kunnen sturen op meer betaalbare woningen door kortingen op grondprijzen en extra budget vrij te maken voor bouwprojecten. Provincies moeten randvoorwaarden creëren voor aantrekkelijke en toekomstbestendige wijken.

Oproep tot solidariteit en herwaardering

Woningcorporaties kunnen onderlinge solidariteit tonen door middelen buiten hun eigen regio in te zetten. Een herwaardering van de rol van corporaties is essentieel voor het realiseren van echte volkshuisvesting, waarbij wonen een recht is voor iedereen.

Bron: fd.nl