PBL: Verander de bestemming van landbouwgrond in die voor woningen en natuur

28 april 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit ervoor om landbouwgrond te bestemmen voor woningen en natuurgebieden. Als gevolg van de intensieve landbouw is de populatie insecten, weidevogels en dieren die in deze gebieden thuishoren met de helft gedaald sinds 1990. In het rapport ‘Grote Opgaven in een Beperkte Ruimte’ pleit het PBL voor structurele keuzes. Deze keuzes zijn tot nu toe te lang vooruit geschoven. Het wordt volgens het PBL nu dus tijd om belangrijke knopen door te hakken. Vooral over de toekomst van Nederland op het gebied van woningbouw en natuurlijke gebieden.

2 Miljoen nieuwe woningen nodig

Vanwege de groeiende bevolking en het feit dat steeds meer mensen alleen wonen zijn er de komende tientallen jaren zo’n 2 miljoen extra woningen nodig. Daar moet natuurlijk wel de ruimte voor zijn. Bij het vinden van bouwlocaties spelen verschillende belangen een rol. De gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van een gebied spelen daarbij een belangrijke rol, aldus het PBL. Daarbij komen nog de gevolgen van de klimaatverandering en de energietransitie waar Nederland de komende jaren mee te maken zal krijgen.

PBL Verander de bestemming van landbouwgrond in die voor woningen en natuur

Kiezen voor duurzaam ruimtegebruik

Het PBL waarschuwt voor de risico’s van het kiezen voor de gemakkelijkste weg. Als er nu ‘lukraak’ gebouwd wordt, bijvoorbeeld in de buitengebieden van bestaande steden en dorpen, dan kan dat ten koste gaan van duurzaamheid. Er moet immers ook infrastructuur worden aangelegd en ruimte worden gemaakt voor het opwekken van duurzame energie. Door nu slimme keuzes te maken kan er duurzaam gebruik gemaakt worden van de beperkte ruimte in Nederland.

Waken voor verkeerde invulling van de beschikbare ruimte

Er wordt veelvuldig voor gepleit om woningen binnen de huidige kernen van dorpen en steden te bouwen. Maar als er binnen de steden geen ruimte meer is voor bedrijven, dan zullen zij zich naar de randen van  de stad begeven. En iedereen weet dat bedrijventerreinen veel ruimte in beslag nemen. Door niet te kiezen voor het benutten van landbouwgrond voor woningen moet het niet zo zijn dat deze ruimte vervolgens massaal door bedrijven wordt ingenomen. Ook voor bedrijven moet met zorg een plek worden gekozen die zo gunstig mogelijk is. De strategie voor de verstedelijking moet dus zo breed mogelijk worden benaderd. Alleen dan kan de ruimte zo efficiënt mogelijk worden benut voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Bron: Cobouw