PBL: Ondersteun huiseigenaren financieel bij aardgasvrij maken woning

2 maart 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit ervoor dat het Rijk komt met compensatie voor huiseigenaren die hun woning aardgasvrij willen maken. Veel huizenbezitters willen wel verduurzamen, maar haken af als ze ontdekken wat de kosten zijn. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat alle woningen en ook andere gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Maar het PBL komt tot de conclusie dat dit zonder hulp van het Rijk niet gaat lukken. Het Rijk moet te hulp komen om structurele knelpunten op te lossen.

Niet alleen de financiën spelen een rol

Het gaat bij het aardgasvrij maken van woningen niet alleen om de compensatie van kosten. Ook ontbreekt het gemeenten aan kennis en tijd en werkt de wetgeving vertragend. Het PBL deed zijn onderzoek in 14 wijken in Nederland waar het aardgasvrij maken van de woningen een pilotproject is. Twee jaar na de start van het Plan Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk blijkt dat pas 4 van de 27 wijken die als eersten startten inmiddels aardgasvrij  zijn. In veel wijken doen zich problemen en knelpunten voor die alleen door het Rijk kunnen worden opgelost. Vanuit het Rijk moet de urgentie van het aardgasvrij maken als meer urgent worden uitgedragen.

PBL Ondersteun huiseigenaren financieel bij aardgasvrij maken woning

Verduurzamen is maatwerk

Huizen en wijken verschillen dusdanig dat het aardgasvrij maken van een wijk altijd maatwerk is. Daarom moet voor iedere wijk opnieuw worden bekeken hoe de transitie moet worden aangepakt. Dit werkt vertragend en bovendien zorgt het voor fors hogere kosten. Daardoor is de subsidie die nu wordt gegeven niet voldoende. Verder is niet duidelijk hoe de kosten moeten worden verdeeld tussen gemeente, huiseigenaren en andere partijen. Het Rijk dient hier een verbindende rol in te spelen en met meer geld over de brug te komen om door middel van compensatie de drempel te verlagen, aldus het PBL.

Kritiek van de Rekenkamer

Ook de Rekenkamer was al eerder zeer kritisch over de uitvoering van het PAW. Vaak wordt er geld beschikbaar gesteld maar zijn er geen concrete plannen. Daarnaast worden de beoogde doelstellingen regelmatig bijgesteld waardoor niemand meer weet wat nu de bedoeling is. Maar ondertussen gaat het uitdelen van subsidie door. Eind oktober 2020 was de tweede ronde waarbij nog eens 19 gemeenten in totaal 100 mln subsidie kregen voor de door hen ingediende plannen. Het Rijk koerst nog steeds aan op 1,5 mln aardgasvrije woningen in 2030.

Bron: NRC Next