Nieuwbouw sociale huur kan nog uit, middenhuur ‘lijkt onbetaalbaar’

21 juni 2023

Woningcorporaties hebben financiële ruimte om sociale huurwoningen te bouwen, maar middenhuurwoningen dreigen onbetaalbaar te worden. Er is behoefte aan meer bouwlocaties om de nieuwbouwdoelen te halen.

Zorgen over haalbaarheid prestatieafspraken

De stijging van de rente en bouwkosten zorgen voor zorgen bij corporaties en in de Tweede Kamer over de haalbaarheid van de Nationale Prestatieafspraken. Er wordt getwijfeld of de bouw van 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middeldure huurwoningen, verduurzaming van 675.000 huurwoningen en huurverlaging voor de laagste inkomens nog wel mogelijk is.

Grotendeels haalbaar, maar regionale verschillen

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de prestatieafspraken grotendeels nog steeds haalbaar zijn, zij het met regionale verschillen. Corporaties hebben €77,2 miljard aan investeringsplannen, maar sommige corporaties dreigen in de knel te komen. Andere regio’s worden opgeroepen om bij te springen.

Financiële grenzen en continuïteit in gevaar

Op de lange termijn komen corporaties tegen hun financiële grenzen aan door de gestegen rente. Het wordt moeilijker om rentelasten, onderhoud en andere kosten uit huurinkomsten te betalen. De financiële continuïteit van corporaties komt in gevaar als zij in dit tempo geld blijven lenen en uitgeven. Er wordt gewerkt aan een duurzaam bedrijfsmodel voor corporaties na 2030.

Knelpunten bij bouwen

Gebrek aan bouwlocaties, vergunningen en personeel zijn de voornaamste knelpunten voor corporaties die willen bouwen. Corporaties bouwen jaarlijks minder dan gepland, wat negatieve gevolgen heeft voor woningzoekenden. Het verwerven van bouwlocaties is afhankelijk van gemeenten en marktpartijen. Er wordt gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor woningcorporaties om bouwgrond te kopen.

Bron: FD