Zorgen om invoering Omgevingswet

8 november 2023

Invoeringsproblemen nopen tot uitstel

Op 31 oktober heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin wordt geconcludeerd dat zowel het Digitaal Stelsel Omgevingswet als het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds kampen met aanzienlijke uitvoeringsproblemen. Dit rechtvaardigt volgens de motie geen verantwoorde invoering per 1 januari 2024.

Stemming en reactie Minister de JongeSuccesvol de Omgevingswet implementeren

De motie, gesteund door diverse fracties waaronder GroenLinks-Pvda, OPNL, SP, PvdD, JA21, BBB, 50PLUS, kreeg tegenstand van fracties zoals SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, VVD en ChristenUnie. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weigerde de motie uit te voeren, aangezien de stemming over het wetsvoorstel reeds heeft plaatsgevonden en de Kamer deze niet met een motie kan herroepen.

Debat tussen voor- en tegenstanders

Voorstanders benadrukken dat gemeenten, provincies en waterschappen het werkbaar vinden en beschouwen uitstel als onverantwoord. Tegenstanders wijzen op toezeggingen van de minister en stellen dat de wet weliswaar is aangenomen, maar met een voorwaardelijk ‘ja’. De motie is volgens hen nodig nu blijkt dat de toezeggingen niet worden nagekomen.

Benoeming regeringscommissaris omgevingswet

Hoogleraar Kars de Graaf is aangesteld als regeringscommissaris Omgevingswet en treedt per 1 januari 2024 in functie, gelijktijdig met de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke stelsel. Zijn rol omvat het waarborgen van kwaliteit en eenheid binnen het stelsel.

Bron: brandveilig.com