Stikstofuitspraak houdt nieuwe woningen in Roermond tegen

23 augustus 2019

Door een uitspraak van de hoogste bestuursrechter blokkeert de Raad van State een groot nieuwbouwproject in Roermond. De 470 nieuw te bouwen woningen zouden voor een te grote stikstofneerslag in nabijgelegen natuurgebieden zorgen. De beslissing komt voort uit het oordeel van de Raad dat de aanpak van de stikstofneerslag in Nederland niet toereikend is. Sinds deze constatering in mei werd gedaan, is dit het eerste grote woningbouwproject dat geen doorgang kan vinden.

Bouwplannen gaan niet door

Bouwend Nederland, de belangenvereniging van bouwers, is bang dat door het oordeel van de Raad van State veel bouwplannen op de plank moeten blijven liggen. Kleine bouwbedrijven kunnen het hierdoor erg moeilijk gaan krijgen. Plannen die inmiddels door de Raad van State worden tegengehouden, zijn de bouw van een kennis- en innovatiecentrum in Wageningen, bekend onder de naam Future Center Wageningen en de realisatie van een verbindingsweg in Boxtel. Ook deze projecten zorgen voor te veel stikstofneerslag in de omgeving.

Ontoereikend stikstofbeleid

Bouwend Nederland wil dat het Rijk snel voor een oplossing zorgt. Daar is onlangs al een begin mee gemaakt door de aanstelling van een adviescommissie onder leiding van Johan Remkes. Het Nederlandse stikstofplan, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is volgens de Raad van State niet in overeenstemming met de natuurbeschermingsregels die Europa hanteert. Met het PAS kon namelijk gebouwd worden in de buurt van Natura 2000 gebieden, die onder de beschermde natuurgebieden vallen. Ook de uitbreiding van veehouderijen in de buurt van deze gebieden, was mogelijk. De vrijgekomen stikstof, die in de natuur neersloeg, zou door een lange termijn aanpak worden gecompenseerd.

Stikstofuitspraak houdt nieuwe woningen in Roermond tegen

Natuurgebieden bepalende factor

Nu bouwen en uitbreiden in de buurt van Natura 2000-gebieden van de baan is, kunnen vele grote projecten niet doorgaan. De snelweg A27, die door Amelisweerd in Utrecht loopt, kan voorlopig niet verbreed worden, omdat de stikstof neerslaat op de nabijgelegen Oostelijke Vechtplassen. Ook de voormalige vliegbasis Twente mag niet worden herontwikkeld vanwege de stikstofuitspraak. In Nederland liggen 166 Natura 2000-gebieden, die verspreid zijn over het hele land. Zowel de markt als de politiek vrezen de gevolgen voor de woningbouw, omdat nieuwbouw in de buurt van zo’n natuurgebied onmogelijk is geworden.

Woningbouwprojecten in zwaar weer

Tijdens de bouw van nieuwe woningen stoten de gebruikte machines stikstof uit. Ook de auto’s van de bewoners zorgen voor neerslaande stikstof in beschermde natuurgebieden in de buurt. Daarom is nieuwbouwproject ‘Melickerveld’ in Roermond nu volledig van de baan om stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden Swalmdal, Meinweg en Roerdal te voorkomen. Ook elders worden de gevolgen van de stikstofuitspraak ondervonden. Bouwend Nederland is een meldpunt gestart voor vertraagde projecten. Hier zijn inmiddels al een paar duizend woningen gemeld, waarvan de bouw op losse schroeven staat.

ADC-toets kan uitkomst bieden

Toch kunnen sommige bouwplannen doorgaan als een gemeente gebruik maakt van een ADC-toets. Zo wordt de Kempenbaan in Veldhoven alsnog verbreed. Met de ADC-toets kan er gebouwd worden als er geen alternatieve locatie te vinden is (A), als er een dwingende reden is die het openbaar belang dient (D) en als er voldoende compensatie is voor de stikstofuitstoot (C). De toets kan ook voor de woningbouw uitkomst bieden, hoewel er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Gemeenten die hun projecten goed weten te onderbouwen en met een doordacht plan komen, kunnen deze mogelijkheid zeker met succes benutten.

Bron: Het Financieele Dagblad