Rijksprogramma Veiligheid en Leefbaarheid blaast stedelijke vernieuwing nieuw leven in

2 december 2020

Met het beleidsprogramma Leefbaarheid en Veiligheid wil het Rijk gemeenten ondersteunen om de achterstanden op het gebied van stedelijke vernieuwing weg te werken. Er komt meer geld beschikbaar zodat wijken kunnen worden opgeknapt om verpaupering tegen te gaan. Het verschil tussen rijk en arm wordt groter in Nederland. Dit blijkt vooral uit de huisvesting. Arme wijken en rijke wijken onderscheiden zich steeds meer. Hierdoor wordt het voor de ‘lagere’ klassen steeds lastiger wordt om hun situatie te verbeteren. Daar wil de overheid nu iets aan doen door achterstandswijken te helpen met een financiële impuls.

Corona maakt handelen meer concreet

De uitbraak van corona maakt de situatie ineens nog meer urgent. In arme wijken wonen mensen vaak al in relatief slechtere huizen, met meer mensen op een beperkt aantal vierkante meters. Daar komt bij dat de leefbaarheid en de veiligheid ook nog worden belemmerd door de fysieke en mentale problemen die deze mensen percentsgewijs vaker hebben dan bewoners van andere wijken. Daarom trokken de burgemeesters van een aantal steden al bij de overheid aan de bel in een brandbrief. Hier wordt nu gehoor aan gegeven.

Rijksprogramma Veiligheid en Leefbaarheid blaast stedelijke vernieuwing nieuw leven in

Rapport Leefbaarheid in Nederland 2018

Onderzoeksbureau Rigo en Atlas stelde het rapport Leefbaarheid in Nederland 2018 op. Hierin werd de leefbaarheid van verschillende wijken in Nederlandse gemeenten onderzocht. Op basis daarvan werden criteria geformuleerd op grond waarvan deze gemeenten een bijdrage uit het programma Leefbaarheid en Veiligheid van het Rijk kunnen krijgen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het in veel wijken beter gaat, ook mede vanwege de economische groei. Maar er zijn minimaal 16 wijken in Nederland waar de situatie niet is verbeterd maar zelfs is verslechterd. Deze wijken verdienen dus extra aandacht bij het inzetten van stedelijke vernieuwing en verbetering.

Sturing vanuit de Rijksoverheid

Kenmerkend voor het programma Leefbaarheid en Veiligheid is dat het Rijk een sturende rol heeft en dat er nauw wordt samengewerkt met andere overheden zoals gemeenten en provincies. Al eerder werd duidelijk dat de woondeals, die minister Ollongren sloot met verschillende gemeenten om de woningbouw te stimuleren, hard nodig zijn. Al eerder drongen deskundigen aan op meer sturing door het Rijk, omdat met name gemeenten te veel belemmeringen ondervinden bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De nu voorgestelde gebiedsgerichte en tegelijk integrale manier van aanpakken zal hopelijk ook meer inzicht geven in een goede aanpak van achterstandswijken in Nederland

Bron: Stadszaken.nl