Kaderrichtlijn Water en de bouwsector: vooruitkijken naar waterkwaliteit

17 augustus 2023

De nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de bouwsector in Nederland al vooruit laten kijken naar de impact ervan. Deze richtlijn, opgesteld in 2000, streeft naar verbetering van de waterkwaliteit in Europa tegen 2027. De bouwsector staat voor uitdagingen om aan deze doelen te voldoen, waarbij vooral de invloed op waterkwaliteit een aandachtspunt is.

Groeiende zorgen in Nederland

Met de naderende deadline van de KRW neemt de bezorgdheid in Nederland toe. De waterkwaliteit staat onder druk door overmatig stikstof en fosfaat in het water en de afnemende vispopulatie. Er is twijfel of de genomen maatregelen voldoende zullen zijn om de gestelde doelen te bereiken. Alle watergerelateerde activiteiten moeten strenger gemonitord, vergund of beperkt worden, wat ook de bouw beïnvloedt.

Wordt waterberging de oplossing tegen de toenemende droogte in de steden

Impact op vergunningen

Onderzoek uitgevoerd door Witteveen+Bos heeft aangetoond dat de KRW aanzienlijke gevolgen kan hebben voor bouwactiviteiten. Het onttrekken van grondwater, lozingen bij bodemsanering en de constructie van waterbouwwerken kunnen de waterkwaliteit beïnvloeden. Tot wel 40% van woning- en infrastructuurprojecten zou het risico lopen om geen vergunning te krijgen. Dit kan leiden tot mogelijke omzetverlies van 17,5 miljard euro.

Tijdelijke verslechtering en zorgen bij waterbouwers

De KRW staat zelfs geen tijdelijke verslechtering van waterkwaliteit toe, wat een uitdaging vormt voor waterbouwers. Natuurvriendelijke bouwtechnieken en -materialen worden al toegepast, maar de KRW-deadline kan deze praktijken onpraktisch maken. Er is bezorgdheid over de gevolgen voor baggeractiviteiten en mogelijke verstoring van de continuïteit van bouwprojecten.

Rol van vergunningverleners

Vergunningverleners, zoals waterschappen en gemeenten, gaan een cruciale rol spelen bij het bewaken van waterkwaliteit en het toetsen van bouwactiviteiten aan de KRW. De strengere vergunningverlening is niet alleen het gevolg van de nieuwe Kaderrichtlijn, maar ook van andere milieuregelgeving. Er wordt verwacht dat er nauwkeuriger wordt gekeken naar de impact van bouw op waterkwaliteit.

Samenwerken voor verantwoorde uitvoering

De bouwsector en vergunningverleners moeten gezamenlijk projecten beoordelen op de haalbaarheid volgens de KRW. Het belang van een goede waterkwaliteit voor mens en natuur wordt benadrukt. Een vroege dialoog tussen bouwers en vergunningverleners is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat projecten kunnen worden uitgevoerd volgens de gestelde eisen.

Toekomstperspectieven en hoop

Hoewel de bouwsector uitdagingen zal tegenkomen bij het naleven van de KRW, is er nog respijt tot 2027. Dit biedt ruimte voor onderzoek en oplossingen om te voldoen aan de richtlijn. De betrokkenheid van waterbouwers in dit proces is cruciaal om problemen te voorkomen en de continuïteit van projecten te waarborgen. De overheid is toegewijd om een nieuwe crisis te voorkomen en werkt aan het balanceren van regelgeving en praktische uitvoering.

Bron: cobouw.nl