Wat zijn de gevolgen van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering?

6 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. De Bouwvrijstelling maakt onderdeel uit van deze wet. Deze vrijstelling geldt voor eenmalige aanlegactiviteiten en voor bouw en sloopwerk dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Natura 2000 vergunning is nu niet meer nodig. Bouw- en sloopactiviteiten en eenmalige aanleg vallen onder de nieuwe wet omdat ze immers vrijwel altijd eenmalig zijn. Er hoeft nu geen vergunning meer te worden aangevraagd, ook niet voor vervoersbewegingen die bij de activiteiten horen. De vrijstelling geldt niet voor het winnen van grondstoffen of de productie van bouwmaterialen.

De wet geldt niet voor renovatie en andere aanpassingen

De Bouwvrijstelling geldt ook niet voor woningen die al bewoond zijn of wegen die in gebruik zijn genomen. Als er onderhoud of renovatie moet plaatsvinden moet hiervoor worden voldaan aan de regels die gelden voor stikstof en andere milieuvoorwaarden. De bouwsector heeft een relatief klein aandeel als het gaat om de uitstoot van stikstof. Daarom werd het als onredelijk geacht dat veel bouwprojecten stil kwamen te liggen omdat niet kon worden voldaan aan de strengere stikstofnormen. Daar komt nu verandering in, veel projecten kunnen weer worden opgestart. De projectleider dient wel vooraf aan te geven hoe de emissie van stikstof zo veel mogelijk wordt beperkt om op die manier het milieu te sparen.

Wat zijn de gevolgen van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Drie resultaatverplichtingen voor vermindering van stikstof uitstoot

In de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering zijn drie punten opgenomen die de emissie van stikstof moeten verminderen. De gebieden die nu onder Natura 2000 vallen moeten een gezond stikstofniveau krijgen. Voor 2025 geldt een doelstelling van 40%, voor 2030 geldt dit voor de helft van deze gebieden en in 2035 moet dit zijn opgelopen naar minimaal 74%.

Legalisering voor PAS melders

Zo’n 3.300 bedrijven hebben in de afgelopen periode een zogenaamde PAS melding gedaan. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Zij worden in het kader van de nieuwe wet alsnog gelegaliseerd en kunnen hun werkzaamheden dus voortzetten. Deze legalisering door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was nodig omdat de Raad van State in 2019 een streep zette door de PAS regeling. De verwachting is dat de Bouwvrijstelling leidt tot snelle hervatting van stilgelegde bouwprojecten.

Bron: Stadszaken