Gemeenten maken zich zorgen over de komst van de Omgevingswet

7 december 2020

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Gemeenten krijgen dan meer bevoegdheden die nu nog bij het Rijk en de provincies berusten. Maar zijn ze hier wel klaar voor? Vooral de ruimtelijke ordening bij gemeenten is nog een zorgenkindje. Adviesbureau Stee Groep hield een benchmark onder gemeenten. Zij beoordelen de implementatie van de Omgevingswet binnen hun organisatie als voldoende, maar de ruimtelijke ordening is bij een deel nog niet goed voorbereid.

Bepaalde thema’s omtrent ruimtelijke ordening nog onduidelijk

Uit de benchmark blijkt dat bepaalde thema’s inzake ruimtelijke ordening bij gemeenten nog niet goed zijn uitgewerkt. Met name het optimaliseren van eindtijden en het salderen van functies verdient nog aandacht. Gemeenten hebben al wel goed inzicht in gebiedsgericht en initiatiefgericht werken. Ook de participatie bij visie- en planvorming en het integraal werken zijn op orde bij veel gemeenten. Het onderwerp leeft meer binnen gemeentelijke organisaties dan bij het onderzoek een jaar eerder. Wel heeft het uitstel van de invoering, aanvankelijk gepland voor 1 januari 2021, ervoor gezorgd dat er slechts een minimale daling is van het aantal gemeenten dat nog helemaal niet bezig is met de ontwikkeling van beleid voor deze wet.

Gemeenten maken zich zorgen over de komst van de Omgevingswet

Minder ambitie bij gemeenten

Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet heeft ertoe  geleid dat minder gemeenten al bezig zijn met de omgevingsvisie. Bij slechts 16% van de gemeenten is deze visie ontwikkeld. Het aantal gemeenten dat aangeeft er actief mee bezig te zijn daalde van 61 naar 55 procent ten opzichte van vorig jaar. Organisaties lijken daarmee het ontwikkelen van beleid op de lange baan te schuiven. De coronacrisis speelt hierbij wellicht ook een belangrijke rol.

Pleidooi voor samenwerking

Stee Groep adviseerde de gemeenten al in 2019 om meer samen te werken. De provincies zouden bijvoorbeeld een platform kunnen bieden waarbinnen gemeenten elkaar op kunnen zoeken. Projecten voor ruimtelijke ordening zijn soms gemeente-overstijgend en dan is het praktisch om nauw samen te werken. Ook hoeven gemeenten op deze manier niet individueel het wiel uit te vinden. Veel gemeenten sturen aan op een basisinvoering per 1 januari 2022 zodat aanvragen in het kader van de Omgevingswet in behandeling kunnen worden genomen. Een verdere uitwerking wordt op de lange baan geschoven, mede omdat veel gemeenten onvoldoende kennis en capaciteit in huis hebben om de complete ruimtelijke ordening bij gemeenten conform de nieuwe omgevingswet in te voeren.

Bron: Stadszaken.nl