Bouw lokaal, met Haagse regie en Franse inspiratie

5 februari 2024

Arcadis-expert Joris Winters benadrukt de noodzaak van landelijke coördinatie voor het bouwen van een miljoen woningen. Hij pleit voor een aanpak geïnspireerd door de Franse ‘grands projets’.

Regionale focus in verkiezingsprogramma’s

Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt een verschuiving naar regionaal woningmarktbeleid. Partijen als PVV en NSC benadrukken de rol van regio’s en provincies, terwijl VVD en BBB meer nadruk leggen op landelijke aansturing.

Regionale georiënteerde benadering

Een regionaal gewortelde aanpak, vergelijkbaar met een scenario van het Planbureau voor de Leefomgeving, lijkt veel steun te genieten. Dit zou concentratie van groei rond steden en dorpen stimuleren, met aandacht voor water- en bodemkwaliteit.

Uitdagingen bij lokale besluitvorming

Een regionale aanpak kan echter de landelijke coördinatie bemoeilijken, wat cruciaal is voor effectieve ruimtelijke planning. Fragmentatie kan de uitvoering van plannen en samenhang tussen verschillende opgaven belemmeren.

Franse inspiratie voor centrale aanpak

Het Franse Grand Paris-project toont de kracht van een centrale aanpak. Met een sterke governance en betrokkenheid van diverse partijen zijn grootschalige ruimtelijke ordeningsprojecten succesvol uitgevoerd, zoals de aanleg van 200 km spoorlijn en 68 metrostations.

Aanbevelingen voor een effectieve aanpak

Om de woningbouwambities te realiseren, bepleit Winters het oprichten van uitvoeringsorganisaties per Novex-gebied, vergelijkbaar met het Franse model. Daarnaast pleit hij voor de oprichting van een Novex-fonds om de financiering te ondersteunen, zowel met publieke als private middelen.

Conclusie: Voortzetting van landelijke regie met regionale focus

Een nieuw kabinet moet de lijn van meer landelijke regie in de ruimtelijke ordening voortzetten, met een focus op regionale uitvoering. Door te leren van de Franse aanpak en het oprichten van uitvoeringsorganisaties en financieringsfondsen, kan een effectieve aanpak worden gerealiseerd.

Bron: NRC