Voor steeds meer ouderen geldt: recht op een verpleeghuisbed, maar geen plek

24 juli 2023

Overheid wil ouderen thuis laten wonen, maar zij hebben recht op verpleeghuisbed
De overheid streeft ernaar dat steeds meer ouderen thuis blijven wonen, zelfs als ze te maken hebben met verwardheid of andere zorgbehoeften. Echter, ouderen hebben in principe nog steeds recht op een plek in een verpleeghuis. In de praktijk blijkt dat dit recht niet altijd wordt vervuld.

Wettelijk recht op verpleeghuisbed wordt vaak niet ingevuld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangegeven dat veel ouderen die wettelijk recht hebben op een plek in het verpleeghuis, toch niet geplaatst worden. Dit komt door een tekort aan bedden en personeel. Momenteel wachten ruim 4700 mensen met de lichtste indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (ZZP4) op een plek.

TNO verwacht forse toename van vraag om verpleeghuiszorg

Praktijk loopt vooruit op nieuw beleid

Het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen is nog niet goed uitgewerkt, maar de praktijk is al aan het veranderen. Er zijn te weinig middelen om het verpleeghuisaanbod mee te laten groeien met de vergrijzing, dus meer ouderen moeten thuis blijven wonen met ondersteuning. De overgang naar zorg aan huis levert problemen op, zoals onduidelijkheid over wie recht heeft op zorg en wie niet. Hierdoor is het voor zorgorganisaties moeilijk om plannen te maken en te investeren. Dit leidt tot het risico dat de mensen die het meest behoefte hebben aan een verpleeghuisplek, deze niet krijgen, en dat mensen met een lage sociaal-economische status geen geschikte woningen met zorg kunnen vinden.

Toegankelijkheid van zorg voor ouderen moet verbeteren

Volgens de NZa is de toegankelijkheid van zorg voor ouderen niet goed geregeld. Het zorgaanbod is ingewikkeld en kwetsbare ouderen komen hierdoor niet goed uit de verf. De toezichthouder pleit voor duidelijke regels en afspraken om dit te verbeteren.

Zorgkantoren moeten nu al keuzes maken

De zorgkantoren die namens de minister de Wet langdurige zorg uitvoeren, moeten nu al beslissen wie wel en wie geen plek in het verpleeghuis krijgt. Dit kan leiden tot willekeurige beslissingen, omdat er nog geen duidelijk beleid is. De zorgkantoren ondersteunen de beweging naar thuiszorg, maar de overgang moet zorgvuldig gebeuren om de zorgplicht voor ouderen niet uit het oog te verliezen. Er is behoefte aan een helder kader en duidelijke politieke keuzes om de transitie naar thuiszorg goed te laten verlopen.

Bron: FD.nl