Het Rijk als gebiedsontwikkelaar: nieuwe vinex-wijken op eigen grond

6 februari 2024

Inzet van Rijksvastgoed voor Woonwijken

Het Rijksvastgoedbedrijf neemt een actievere rol aan in de ontwikkeling van grote woonwijken, met name in Flevoland. Met ruime grond- en vastgoedbezittingen ziet het Rijk een kans om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort.

Van Noodzaak naar Realisatie: Rutte IV’s Initiatief

Onder het kabinet Rutte IV werd besloten om het Rijk actiever te laten participeren in gebiedsontwikkeling, als reactie op het verminderde vermogen van gemeenten en de opmars van projectontwikkelaars in het grondbeleid.

Flevoprojecten in Focus

Het Rijksvastgoedbedrijf zet in op drie grootschalige projecten in Flevoland, waarbij het uniek voordeel heeft dat het geen grond hoeft aan te kopen. Deze gronden zijn reeds in bezit van het Rijk, voornamelijk verkregen door inpoldering en voormalige defensieterreinen.

Strategische Regie in Ontwikkeling

In plaats van passief vastgoed te verkopen, kiest het Rijksvastgoedbedrijf voor een actievere rol door de ontwikkeling van vastgoedprogramma’s te sturen. Dit stelt het in staat om doelen zoals versnelde woningbouw en duurzame energieopwekking te bevorderen.

Concrete Plannen in Beweging

Ondanks uitdagingen zoals infrastructuurverbeteringen en agrarische verschuivingen, zijn de Flevoprojecten stevig in ontwikkeling. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft naar samenwerking met lokale overheden en instanties om haalbare en duurzame oplossingen te realiseren.

Een Nieuwe Rol: Rijk als Projectontwikkelaar

Het Rijksvastgoedbedrijf evolueert naar een actief projectontwikkelingsbedrijf, met een focus op realistische businesscases voor woningbouw. Dit betekent een verschuiving van het eerdere model van vastgoedverkoop naar een meer directe betrokkenheid bij grootschalige ontwikkelingen.

Toekomstige Uitdagingen en Samenwerking

Het Rijksvastgoedbedrijf streeft naar betere afstemming met marktpartijen en lokale overheden om interpretatieverschillen te voorkomen en ontwikkelingen vlotter te laten verlopen. Toekomstige plannen omvatten ook nieuwe taken, zoals huisvesting voor statushouders, die nog verder uitgewerkt moeten worden.

Bron: Cobouw