Provincies vervullen voortrekkersrol bij de planning van nieuwbouw

3 april 2019

De woningnood is in grote delen van Nederland groot. En dan vooral als het gaat om sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Vooral kleine steden kampen met een groeiend probleem. Er wordt wel gebouwd maar dat zijn dan vooral duurdere koopwoningen die een hoog rendement opleveren. Senioren die in deze plaatsen wonen willen hier graag blijven maar doorstroom naar een betaalbare seniorenwoning is niet haalbaar. Hierdoor kunnen ook starters op de woningmarkt geen huis kopen waardoor die laatste groep genoodzaakt is zijn heil elders te zoeken. Het is nu aan de provincies om hier wat aan te doen.

De vitaliteit van kleine gemeenten komt in gevaar

Doordat de doorstroming op de woningmarkt stagneert heeft dit grote gevolgen voor de leefbaarheid in kleinere plaatsen. Zo werd in het Utrechtse dorp Kockengen onlangs de basisschool gesloopt. Door een gebrek aan kinderen wordt een feest als de Sinterklaasintocht niet meer georganiseerd. Ook andere voorzieningen verdwijnen omdat ze niet meer rendabel zijn. Een ongewenste ontwikkeling, aldus Provinciale Staten van Utrecht. Maar als het tij gekeerd moet worden dan moet er natuurlijk wel wat gebeuren.

700.000 nieuwe woningen nodig tot 2030

Om de groeiende vraag naar woningen aan te kunnen zullen er in Nederland tot 2030 zo’n 700.0000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Die moeten dan ook nog eens zo duurzaam mogelijk zijn. Tot nu toe hanteren provincies strenge regels voor bouwen buiten de bestaande kernen. Bouwen in het groen stuit op veel weerstand. Maar als de problemen opgelost zouden moeten worden dan moet deze houding toch echt veranderen. Provincies kijken daarbij verder dan alleen maar het simpelweg neerzetten van huizen. Voor welke doelgroep wordt er gebouwd, zijn er mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie?

Provincies vervullen voortrekkersrol bij de planning van nieuwbouw

Huisvesting voor arbeidsmigranten

In de provincie Gelderland wonen veel arbeidsmigranten. Deze mensen wonen vaak onder zeer slechte omstandigheden, zelfs in stallen en schuren. Ook verpauperde huisjes op vakantieparken worden vaak voor dit doel verhuurd. Er is dringend behoefte aan het opknappen van met name dit soort huisjes om ze geschikt te maken voor permanente bewoning. Daarnaast is er dringend behoefte aan nieuwbouw. Maar die wens wringt vaak met natuurbehoud. Een woningproject in Noord Holland strandde omdat op het stuk weidegrond waar gebouwd zou gaan worden weidevogels broeden. Er moeten steeds opnieuw keuzes worden gemaakt en belangen worden gewogen.

Provincies en gemeenten wijzen naar elkaar

Als je vraagt aan wie het ligt dat de bouwplannen stagneren dan wijzen gemeenten en provincies vooral naar elkaar. Gemeenten vinden dat ze belemmerd worden, provincies vinden dat dat wel meevalt en dat gemeenten gewoon sneller meer plannen moeten indienen. Er hoeft immers niet overal tegelijk te worden gebouwd. De toekomst zal leren hoe de woningmarkt zich gaat ontwikkelen. De onlangs gekozen nieuwe provinciale bestuurders staat nog een mooie taak te wachten.
Bron: Financieele Dagblad