Provincies passen stikstofplannen aan vanwege financieel gebrek

19 oktober 2023

De ambitieuze plannen van provincies om het stikstofprobleem aan te pakken, krijgen mogelijk aanzienlijk minder financiële steun dan gehoopt. Waar minister Christianne van der Wal eerder een stikstoffonds van 24,3 miljard euro voorstelde, lijkt het beschikbare budget nu te worden beperkt tot 1 miljard euro. Provincies, geconfronteerd met een stikstofcrisis, moeten creatieve oplossingen vinden om met dit aanzienlijk kleinere budget te werken.

Financiële beperkingen voor provinciesMeer regie moet problemen met grote bouwprojecten beperken

De initiële verwachtingen werden getemperd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat nu slechts 1 miljard euro beschikbaar stelt voor stikstofmaatregelen op korte termijn. Dit staat in schril contrast met de oorspronkelijke 24,3 miljard euro die eerder werd voorgesteld en goedgekeurd door de Tweede Kamer. Provincies, die aanzienlijk meer geld hadden aangevraagd – 58 miljard euro in totaal – worden nu gedwongen tot scherpere keuzes.

Provincies in aanpassing: uitgeklede voorstellen

Provincies zoals Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, en Noord-Brabant, die te maken hebben met zowel stikstofproblemen als grote bouwopgaven, moeten hun plannen heroverwegen. De beschikbare middelen dwingen hen tot het maken van prioriteiten en het indienen van uitgeklede voorstellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin worden per natuurgebied de voorgestelde maatregelen en bijbehorende budgetten opgenomen.

Indirecte voordelen voor bedrijven en bouwprojecten

De herziening van stikstofplannen biedt indirect ruimte voor bedrijven en bouwprojecten. Verbeteringen aan de natuur in provincies kunnen gunstige stikstofberekeningen opleveren, wat gunstig is voor bouwvergunningen. Noord-Holland heeft recentelijk 80 miljoen euro aangevraagd voor experimenten met stikstofreductie en de aanleg van nieuwe natuur. Zuid-Holland en Gelderland dienden eveneens versoberde voorstellen in.

Onzekerheden en creatieve oplossingen

De onzekerheid over het beschikbare budget en de veranderingen in de nationale politiek creëren uitdagingen voor provincies. Noord-Brabant ervaart druk op bouwprojecten en hoopt op voldoende rijksbudget om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Terwijl provincies zich voorbereiden op langdurige maatregelen, zoeken ze naar creatieve oplossingen in afwachting van definitieve budgettoewijzingen.

Bron: cobouw.nl