Ontwikkeling van de buitengebieden van steden wordt onvermijdelijk

15 februari 2021

De beschikbare bouwruimte in Nederland is en blijft beperkt. Er moet voldoende ruimte zijn om te wonen, te werken en te ontspannen. En dan hebben we de natuur nog die moet worden beschermd. Omdat er tot 2030 ongeveer 1 miljoen extra woningen nodig zijn om het tekort dat er nu is en dat de komende jaren nog verder zal oplopen, op te lossen, moet er creatief met de beschikbare ruimte worden omgegaan. Steden en dorpen ontkomen er niet aan om ook de randen van hun gemeente op te zoeken om daar te bouwen.

Er is meer ruimte nodig vanwege klimaatdoelen en energietransitie

Het is niet alleen zo dat er meer ruimte nodig is voor woningen en bedrijven. De bouwruimte in Nederland moet worden gedeeld met ruimte die nodig is voor de energietransitie en in het verlengde daarvan de klimaatdoelen. Als er biomassa centrales moeten komen dan is daar ruimte voor nodig. Datzelfde geldt voor warmtenetten die gebruik maken van warm water van bijvoorbeeld nabijgelegen industrie. Er komt vandaag de dag veel kijken bij het ontwikkelen van bouwlocaties, het is allang geen kwestie meer van een stuk grond aanwijzen, dit bouwrijp maken en er zoveel mogelijk woningen neerzetten.

Ontwikkeling van de buitengebieden van steden wordt onvermijdelijk

Bouwen aan de stadsranden wordt onvermijdelijk

Voor veel gemeenten geldt dat de ruimte binnen de stad begint op te raken. Ze ontkomen er dan ook niet aan om de randen van de stad of het dorp op te zoeken om daar te bouwen. Dat mensen meer ruimte willen, bijvoorbeeld omdat ze vaker thuis werken, maakt het nodig om grotere woningen te bouwen. Daarnaast is er behoefte aan meer seniorenwoningen vanwege de toenemende vergrijzing. Bouwen buiten de stadscentra en bestaande wijken is echter complex. Er moeten niet alleen woningen worden neergezet, maar er moet ook worden geïnvesteerd in de infrastructuur. Er moeten wegen komen, rioleringen, leidingen voor stroom en water. Dat maakt het benutten van deze bouwruimte in Nederland duur en er moet van tevoren goed over nagedacht worden.

Samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk

Om de bouwruimte in Nederland optimaal te benutten is het nodig dat er wordt samengewerkt tussen gemeenten. Als er aan de stadsranden wordt gebouwd komt het al snel aan de orde dat gemeenten op elkaars grondgebied terechtkomen. Door vroegtijdig te overleggen over samenwerking kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden. Daarbij moet nadrukkelijk worden gewaakt voor het zonder terughoudendheid volbouwen van groene gebieden. Als een natuurgebied de Natura-2000 status heeft mag dit sowieso niet zomaar. De woningimpuls van 1 miljard euro die de regering in delen beschikbaar stelt biedt gemeenten mogelijkheden om woningbouwprojecten aan te melden voor subsidie. Dit kunnen gemeenten ook samen doen.

Bron: Stadszaken.nl