Nederlandse waterkwaliteit in gevaar: dreigende watercrisis en politieke onwil

5 juli 2023

De waterkwaliteit in Nederland verslechtert door vervuiling, wat kan leiden tot boetes vanuit Brussel. De politiek heeft te lang gewacht met actie ondernemen, waardoor een scenario vergelijkbaar met de stikstofcrisis niet ondenkbaar is.

Noodzaak van geavanceerde zuiveringstechnologie

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft geïnvesteerd in een nieuwe zuiveringsinstallatie, maar het is jammer dat zulke filters nodig zijn om schoon drinkwater te produceren. Het gebruik van geavanceerde technologieën is noodzakelijk vanwege de verslechterende kwaliteit van drinkwaterbronnen. Dit brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee voor de waterbedrijven.

Een tekort aan water in een waterrijk land als Nederland, hoe kan dat

Verontreiniging van oppervlaktewater

Hoewel de drinkwaterkwaliteit verbetert met behulp van zuiveringstechnologieën, blijft de verontreiniging in het milieu aanwezig. Het afval van de membraanfilters wordt gezuiverd, maar komt grotendeels weer in het oppervlaktewater terecht. Dit heeft negatieve gevolgen voor boeren en het leven in de sloten.

Slechte waterkwaliteit in Nederland

Nederland staat onderaan de Europese lijst wat betreft waterkwaliteit. Ondanks de Europese richtlijn voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) heeft de Nederlandse regering al twee keer uitstel aangevraagd. Als de regels in 2027 van kracht worden, kunnen boetes uit Brussel volgen en kunnen rechters boeren verplichten om minder mest over hun land uit te rijden.

Politieke onwil en benodigde maatregelen

Politici hebben te lang te weinig gedaan om het probleem aan te pakken, vooral vanwege de sterke lobby van boeren en bedrijven. Nu moet Nederland moeilijke maatregelen nemen, zoals het verminderen van de veestapel en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is een politiek gevoelig vraagstuk, vergelijkbaar met de stikstofcrisis.

Aanpak bij de bron

Waterbedrijven pleiten voor een aanpak van het probleem bij de bron. Echter, het is moeilijk om precies te achterhalen wie wat loost in het Nederlandse water. Het op orde brengen van lozingsvergunningen is een complex en bureaucratisch proces dat achterloopt. Daarnaast duurt het lang voordat bewezen is of een stof giftig is, waardoor bedrijven lozingsvergunningen krijgen zonder bewijs van onschadelijkheid.

Gevecht tegen PFAS-vervuiling

Oasen heeft bijvoorbeeld de vergunningen van Chemours aangevochten vanwege de PFAS-vervuiling in Dordrecht. PFAS-stoffen zijn persistent en blijven lang in het milieu aanwezig. Nieuwe zuiveringsinstallaties, zoals die van Oasen, zijn essentieel, omdat het nog tientallen jaren kan duren voordat het.

Bron: FD.nl