Monitor Brede Welvaart: Het kan beter in en met Nederland

1 juni 2021

De Monitor Brede Welvaart die dit jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gepresenteerd geeft aan dat Nederland het goed doet als het gaat om de welvaart in ons land. Maar op bepaalde terreinen loopt ons land achter bij de rest van Europa. Het gaat dan vooral om het halen van klimaatdoelstellingen en het realiseren van verduurzaming. Er valt wel degelijk vooruitgang te bespeuren aldus het CBS. Zo steeg de werkgelegenheid in duurzame energie met bijna 1 procent ten opzichte van 2018. Ook het gebruik van ‘hernieuwbare energie’ nam toe, met iets meer dan 1%.

Gebruik van olie-equivalenten is hoog in Nederland

In Nederland verbruiken we jaarlijks 4.195 kilo olie-equivalenten. Dat is nog steeds één van de hoogste verbruiken in heel Europa. Slechts iets minder dan 9% daarvan bestaat uit hernieuwbare energie. Het coronajaar 2020 heeft gezorgd voor zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Volgens de Monitor Brede Welvaart is de filedruk afgenomen doordat er meer thuis werd gewerkt. Maar inwoners ervaren wel meer geluidsoverlast van de buren en ook van verkeer.

Monitor Brede Welvaart Het kan beter in en met Nederland

Tevreden over de woonomgeving, maar woonlasten zijn hoog

Bijna 90% van de Nederlanders is tevreden over zijn woonomgeving. Daar staat tegenover dat zo’n 10% de woonlasten te hoog vindt. Van alle Nederlanders heeft bijna 70% een koopwoning. Circa 5%v van de Nederlanders vindt dat ze te klein wonen. De hypotheekschuld loopt ook op, mede als  gevolg van de nog steeds fors stijgende huizenprijzen. Deze ligt nu gemiddeld op € 198.400. Het aantal beschikbare woningen in Nederland stijgt al een tijdje en ligt nu op 456 per 1.000 inwoners.

De leefomgeving gaat er langzaam op vooruit

Nederland scoort als dichtbevolkt land nog niet goed als het gaat om de uitstoot van fijnstof en de emissie van verzurende stoffen. Daar staat tegenover dat de Monitor Brede Welvaart wel laat zien dat slechts 1,4% van de Nederlanders zich onveilig voelt in de eigen woonomgeving. Iets meer dan 13% van de Nederlanders werd in 2020 het slachtoffer van enige vorm van misdaad. Ruim 18% van de Nederlanders ervaart ‘onaangenaamheden’ in de eigen buurt. Nederland staat daarmee op de 25e plaats van de 27 EU-landen.

Natuur blijft een groot knelpunt

De trends op het gebied van natuur zijn in 2020 vooral negatief. De Brede Welvaart Monitor geeft aan dat Nederland 176,4 kg stikstofoverschot per hectare cultuurgrond heeft. Dat is het hoogste van heel Europa. Daar komt bij dat nog geen 15% van het oppervlak van Nederland bestaat uit bos en andere natuurgebieden. Iedere Nederlander heeft iets meer dan 900 vierkante meter aan groen- en zoetwatergebied tot zijn beschikking. De totale oppervlakte die beschikbaar is per inwoner komt uit op 2.387 m2. Beide cijfers zijn gedaald ten opzichte van de vorige Brede Welvaart Monitor.

Bron: Stadszaken