Minister Van Nieuwenhuizen pleit voor veel meer groen in Nederland

26 mei 2021

Meer groen in de tuin, het is al langer een thema dat in Nederland veel aandacht krijgt. En nu is er de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wijst er op dat het dringend noodzakelijk is dat Nederland zich bekommert om een goede waterhuishouding. Als dat niet gebeurt dan leidt dit onherroepelijk tot problemen. Het klimaat in Nederland is al tientallen jaren in beweging. Warme, droge zomers, maar ook enorme plensbuien die zoveel water geven dat de grond het niet aankan. Als er niet wordt ingegrepen dan zijn de problemen over enkele decennia niet meer te overzien.

Terugdringing van verstening

Het is belangrijk, aldus minister Van Nieuwehuizen, dat de ‘verstening’ van Nederland wordt teruggedrongen. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, gemeenten en waterschappen maar ook van huiseigenaren. Steeds meer tuinen worden voorzien van uitsluitend bestrating. Want die planten of dat grasveld gaf zoveel werk. Maar daardoor ontstaan er wel steeds meer problemen, onder andere bij het afvoeren van hemelwater.

Minister Van Nieuwenhuizen pleit voor veel meer groen in Nederland

Een vervolg op de klimaatadaptie

In 2018 werd al een akkoord over klimaatadaptie gesloten tussen het Rijk, provincies en gemeenten. Het Rijk trok 400 miljoen euro uit om te waarborgen dat er overal in Nederland voldoende zoet water voorhanden is voor zowel de natuur als de landbouw. Daarnaast werd er 800 miljoen euro gereserveerd in het Deltafonds voor het opvangen van regenwater. Met het nu gepresenteerde programma voor meer groen in de tuin wil de overheid burgers bewust maken wat de gevolgen kunnen zijn van een ‘dichtgetegelde’ tuin. Wateroverlast en hittestress bijvoorbeeld. Het is niet de bedoeling dat de overheid zich nadrukkelijk gaat bemoeien met de inrichting van privé tuinen.

Goede voorbeelden zijn al beschikbaar

Zowel bedrijven als woningcorporaties kunnen een bijdrage leveren aan meer groen en minder tegels. Daken van bedrijfspanden kunnen van groen worden voorzien. Corporaties kunnen zorgen voor meer groen in de wijken. Woningcorporatie Trivire in Dordrecht geeft het goede voorbeeld. De wijken Lijnbaan en Bleijenhoek zijn in de afgelopen periode gerenoveerd en daarbij is rekening gehouden met een meer groen waardoor deze wijken nu klimaatbestendig zijn. Met de bewoners zijn afspraken gemaakt over het slechts gedeeltelijk bestraten van de tuinen.

De tuin van 2040 moet werken als een spons

Minister Van Nieuwenhuizen hoopt dat de tuinen bij Nederlandse woningen en bedrijven een soort sponzen worden. Ze moeten het regenwater opvangen en vasthouden. Dat voorkomt overstromingen bij hevige buien en een te lage grondwaterstand bij langdurige droogte. Samenwerking tussen verschillende organisaties is daarbij van groot belang. Zo moet een sneeuwbaleffect worden bereikt. Steeds meer mensen moeten gaan inzien dat een groene tuin belangrijk is voor een gezonde toekomst.

Bron: Stadszaken