Is er genoeg draagvlak voor De Grote Verbouwing van Nederland?

26 april 2023

Het kabinet heeft grote plannen met ons land. ‘De Grote Verbouwing van Nederland tot 2050 en verder’ is een nota waarin de regering de plannen uiteenzet om Nederland toekomstproof te maken. Maar het is de vraag of er onder de Nederlandse bevolking wel voldoende draagvlak is voor die plannen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek.

Meer ruimte voor de natuur of voor landbouw en wonen

De belangen onder Nederlanders zijn sterk verdeeld. Dit blijkt uit het Continue Onderzoek Burgerperspectieven dat het SCP 3 keer per jaar uitvoert. Veel mensen vinden dat Nederland ‘vol’ is en dat allerlei plannen die worden uitgevoerd het land er zeker niet mooier op maken. De stemming in Nederland is over het algemeen negatief. Zes op de tien Nederlanders is somber over de koers die het land en de politiek nu varen. De Grote Verbouwing van Nederland baart veel mensen zorgen. Dit blijkt duidelijk uit de uitkomsten van de enquête van het SCP. Deze werd gehouden in de periode juli tot en met oktober 2022. In deze maanden waren er in Nederland veel boerenprotesten en was er de discussie over de hoge energieprijzen en het prijsplafond daarvoor. Daarnaast speelden de problemen met immigratie een rol: Asielcentra hadden te weinig plaats, bij Ter Apel sliepen de mensen buiten.

Is er wel genoeg draagvlak voor De Grote Verbouwing van Nederland

Te weinig draagvlak

De algehele tendens is dat er te weinig draagvlak is onder de bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig vertrouwen is voor het oplossen van grote problemen waar het land anno 2023 voor staat. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de Nederlander vaak wel tevreden is met het eigen leven en de persoonlijke leefomgeving. De onvrede richt zich in veel gevallen op de algemene situatie van het land. De deelnemers aan het Continue Onderzoek Burgerperspectieven kunnen aan de hand van hun reacties worden onderverdeeld naar opleidingsniveau en stemgedrag. Mensen met een opleidingsniveau tot Mbo stemmen vaak rechts en zijn voorstander van voorrang voor de landbouw en woningbouw. Een andere groep, die meer links georiënteerd is, geeft de voorkeur aan het behoud van de natuur. Het SCP sprak en aantal deelnemers aan het onderzoek persoonlijk. Hieruit kwam vooral naar voren dat veel mensen vinden dat ze te weinig kennis hebben om over grote vraagstukken te kunnen oordelen. Voor de regering ligt er dus een belangrijke taak. Wil de overheid meer draagvlak creëren voor de Grote Verbouwing van Nederland dan moet de bevolking hier meer bij worden betrokken.

Bron: NRC