Hoe kan de invoering van de Omgevingswet probleemloos worden ingevoerd?

23 juni 2021

De nieuwe Omgevingswet staat al uitgebreid ter discussie nog voordat deze is ingevoerd. De startdatum is opnieuw opgeschoven, nu naar medio 2022. Vooral het DSO (digitaal systeem) moet nog verder worden doorontwikkeld. Maar deskundigen vragen ook aandacht voor de bestuurs-juridische aspecten moeten voldoende aandacht krijgen. Deze lijken nu onder te sneeuwen. Er is een drietal aspecten die daarbij de aandacht verdienen.

De overgangstermijn

Het is nu de bedoeling dat alle bestemmingsplannen vanaf 1 juli 2022 de status ‘voorlopig omgevingsplan’. Er geldt een overgangstermijn van een jaar waarbinnen een aanpassing van het omgevingsplan kan worden doorgevoerd me de ‘oude’ regels van het bestemmingsplan. Dat gaat sneller dan met de nieuwe regels. Het is aannemelijk dat een langere overgangsperiode nodig is. Met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan de overgangstermijn met nog eens een jaar worden verlengd.

Hoe kan de invoering van de Omgevingswet probleemloos worden ingevoerd

Meldpunt voor problemen

Bij het lanceren van een nieuw systeem wordt vaak de fout gemaakt dat de verantwoordelijken denken dat hun taak er nu op zit. Hier is de nieuwe Omgevingswet: succes ermee. Maar niets is minder waar. Veel problemen komen pas aan het licht op het moment dat er met het nieuwe systeem gewerkt gaat worden. Daarom is het belangrijk om een meldpunt in te richten waar partijen terechtkunnen met hun vragen en knelpunten.. Het gaat daarbij niet om telefonisten die de boodschap aannemen waarna de vraagsteller niets meer hoort. Dit team moet bestaan uit ter zake deskundige juristen die daadwerkelijk antwoord kunnen geven op prangende vragen.

Snelle beoordeling van omgevingsplannen

Het is belangrijk dat een omgevingsplan snel wordt beoordeeld door deskundigen en vervolgens doorgeleid naar de juiste partijen. Alleen dan kan ervoor worden gezorgd dat het traject vlot wordt doorlopen, wat immers de bedoeling is van de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast is snelle actie nodig als blijkt dat de Omgevingswet onbedoeld ongunstig uitpakt als regels voor bijvoorbeeld het spoor, vliegtuiglawaai of andere factoren worden aangepast.

Verder uitstel is zeer onwenselijk

Het draagvlak voor de Omgevingswet heeft het niet makkelijk. Als er begin 2022 opnieuw wordt besloten tot uitstel omdat ook 1 juli 2022 niet haalbaar blijkt dan zal dit draagvlak nog verder afbrokkelen. Niet in de laatste plaats bij alle direct betrokkenen die nu al zo lang keihard werken om een succes e maken van de Omgevingswet.

Bron: Stadszaken