‘Alle hens aan dek voor bouwopgave seniorenwoningen’

24 augustus 2023

Urgente behoefte aan seniorenhuisvesting

Binnen het reeds urgente thema van de woningnood rijst een nog nijpender probleem: het gebrek aan huisvesting, vooral voor zorgbehoevende ouderen. Het kabinet-Rutte IV heeft als doelstelling om tot 2030 maar liefst 290.000 woningen te bouwen die geschikt zijn voor ouderen. Deze behoefte omvat verschillende typen woningen, van toegankelijke nultredenwoningen tot geclusterde verpleegzorgplekken. Deze laatste categorie moet naast de reguliere geclusterde woonvormen worden gerealiseerd, waarin zelfstandig wonen wordt gecombineerd met gedeelde faciliteiten.

Geschikte huisvesting voor senioren geeft lucht aan de verhitte woningmarkt

Bouwplannen en uitdagingen

De huidige plannen voor ouderenhuisvesting schieten echter tekort. Dit wordt duidelijk in een alarmerend signaal van de zorgkantoren, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij waarschuwen dat de uitbreidingsplannen onvoldoende zijn om aan de groeiende vraag te voldoen. Deze bezorgdheid wordt breed gedeeld, aangezien het gebrek aan bouwresultaten de hele zorgketen kan verlammen. Er moeten beleidskeuzes worden gemaakt en dit vereist duidelijkheid, vooral rond wie recht heeft op verpleeghuiszorg en wie de extra kosten zal dragen.

Vergrijzing en zorgvraag

De vergrijzing plaatst een toenemende druk op de gezondheidszorg, terwijl er tegelijkertijd een afname is van het aantal werkenden om aan de zorgvraag te voldoen. Dit maakt de zoektocht naar oplossingen binnen het woondomein des te dringender. Concepten die sociale cohesie bevorderen, woningen waar mensen langer zelfstandig kunnen blijven en woningen die zorg kunnen faciliteren, zijn essentieel om aan deze vraag te voldoen.

Regionale bouwuitdagingen

De bouwuitdagingen variëren per provincie. Terwijl sommige regio’s al in een vergevorderd stadium zijn wat betreft bouwplannen, moeten andere provincies nog beginnen. Concrete plannen voor ouderenhuisvesting worden besproken op regionaal niveau tussen provincies, gemeenten en partijen die zorg en huisvesting bieden. De voortgangsrapportage laat zien dat een derde van de regio’s nog moet beginnen, een derde op weg is en een derde al ver is gevorderd.

Meerprijs en opbrengsten

Het bouwen van geclusterde woningen brengt extra kosten met zich mee, vooral door de benodigde aanpassingen voor zorgfaciliteiten. Adviesbureau KPMG biedt mogelijke oplossingen, zoals verhoging van de huren, huurtoeslagen en slim bouwen. Subsidies kunnen eveneens het financiële gat dichten, maar er is meer nodig om de onrendabele top te compenseren.

Lange termijn vereist actie

Het gebrek aan geschikte seniorenwoningen moet op de lange termijn worden aangepakt. Er is behoefte aan doortastendheid en samenwerking tussen lokale overheden, woning- en zorgpartijen. Deze uitdaging vergt daadkrachtige bestuurders die met nieuwe energie beslissingen durven te nemen. Onderhouden en bouwen voor de oudere generatie is cruciaal om de gezondheidszorg voor de toekomst te waarborgen.

Bron: cobouw.nl