Europese overeenkomst voor emissievrije gebouwen vanaf 2030

12 december 2023

Europese lidstaten en het Europees Parlement hebben een voorlopige goedkeuring verleend aan een wet die bepaalt dat alle nieuwe gebouwen in 2030 emissievrij moeten zijn, met een strengere eis van 2028 voor nieuwe overheidsgebouwen. Deze wet, onderdeel van het “Fit for 55”-pakket, streeft ernaar in 2050 emissievrij te zijn voor alle bestaande gebouwen in de EU.

Klimaatneutrale gebouwenOverheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

Het akkoord herziet de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen (EPBD), waarbij de deadlines grotendeels met een jaar zijn verschoven om lidstaten meer tijd te geven om aan verplichtingen te voldoen. De EPBD bepaalt dat alle nieuwe gebouwen in 2030 emissievrij moeten zijn, met uitzonderlijk hoge eisen vanaf 2028 voor nieuwe overheidsgebouwen.

Uitzonderingen

Historische, agrarische, speciale architectonische gebouwen, defensiegebouwen en gebedshuizen kunnen uitzonderingen krijgen. Het akkoord moet nog formeel worden aangenomen door de Raad en het Parlement voordat het van kracht wordt.

Renovatie en energieprestaties

Om bestaande gebouwen emissievrij te maken, wordt ingezet op renovaties en het uitfaseren van slecht presterende gebouwen. Lidstaten moeten minimumnormen voor energieprestaties vaststellen voor bestaande gebouwen, met als doel een daling van het energieverbruik met 16% in 2030 en 20% tot 22% in 2035.

Renovatiepaspoort

Er is ook een vrijwillig renovatiepaspoort voor eigenaren van bestaande gebouwen, waarin deskundigen renovatiestappenplannen tot 2050 kunnen opstellen.

Zonne-energie en duurzame mobiliteit

De EPBD wordt in lijn gebracht met de Zonne-strategie en vereist dat nieuwe gebouwen optimaal zonne-energie kunnen opwekken. Vanaf 2027 moeten alle nieuwe publieke en commerciële gebouwen zonne-energie-installaties hebben, uitgebreid naar bestaande gebouwen vanaf 2028. Residentiële gebouwen volgen vanaf 2029.

Duurzame mobiliteitsinfrastructuur

De herziening verplicht ook duurzame mobiliteitsinfrastructuur in of bij gebouwen, waaronder laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen, bekabeling voor toekomstige infrastructuur en fietsparkeerplaatsen.

Context: Fit for 55

Het “Fit for 55”-pakket, gepresenteerd in juli 2021, streeft naar een verlaging van de broeikasgasemissies met 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Dit pakket omvat meer dan twintig voorstellen om deze ambitie te verwezenlijken, inclusief het recente REPowerEU-plan, dat de afhankelijkheid van Russisch gas wil verminderen.

Bron: nl-prov.eu