DNB: Ontwikkel verzekeringen tegen klimaatschade en cybercrime

13 december 2022

De Nederlandsche Bank (DNB) roept verzekeringsmaatschappijen op om nieuwe verzekeringen te ontwikkelen. Het moet in de toekomst mogelijk worden om je te verzekeren tegen bijvoorbeeld klimaatschade en cybercrime. Nu is dit soort schade bij een inboedelverzekering doorgaans uitgesloten. Bij een grote overstroming moet de overheid bijspringen om de schade te dekken. Als je slachtoffer wordt van cybercriminaliteit is er vaak helemaal geen dekking en draai je zelf op voor de kosten.

Snel actie ondernemen

Bij monde van toezicht directeur Maarten Gelderman pleit DNB ervoor dat verzekeraars en de overheid met elkaar in gesprek gaan. Als het gaat om klimaatschade moet worden gekeken naar schade door overstroming en noodweer. Maar ook langdurige droogte is een risico. Nu draait de eigenaar van het vastgoed op voor de schade. Vooral particuliere woningbezitters kunnen die meestal niet zelf opbrengen. Daardoor daalt de waarde van het vastgoed, wat een risico is voor de bank die hiervoor een hypotheek heeft verstrekt. DNB pleit er daarom voor dat dit soort schade verzekerd moet worden voor minimaal 75% van de kosten.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

In Nederland is een wet van kracht die schade bij rampen kan dekken, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wtsr). De minister van Justitie en Veiligheid beslist of de wet van toepassing is als er een ramp, zoals een overstroming, plaatsvindt. Maar hiervoor zijn geen harde criteria. Verzekeringen dekken dit soort schade vaak maar voor een klein deel. Bij de overstromingen in Limburg in 2021 was er veel onduidelijkheid over schadevergoeding. De overheid besloot uiteindelijk tot 90% van de schade te vergoeden. Deze houding leidt er volgens DNB toe dat bedrijven en consumenten rekenen op overheidssteun en zich niet meer verzekeren tegen dit soort schade. Daarom is het belangrijk dat de overheid vooraf duidelijk aangeeft welke schade er wordt vergoed.

DNB Ontwikkel verzekeringen tegen klimaatschade en cybercrime

Garantstelling

De schade als gevolg van een klimaatramp kan enorm oplopen. Zo kan er schade ontstaan aan de infrastructuur. Als deze schade door verzekeraars moet worden vergoed, zal dit leiden tot hoge premies. Dat kan weer tot gevolg hebben dat niemand zich wil verzekeren. Daarom is het volgens DEN belangrijk dat de overheid wel bijspringt. Zo kan er bijvoorbeeld worden geregeld dat de overheid de kosten boven een bepaald maximum vergoedt, op voorwaarde dat de aanvrager verzekerd is.

70% loopt risico

Maar liefst 70% van de huizen in Nederland staat in een risicogebied voor overstromingen. Veel huurders en huiseigenaren beseffen niet dat bij schade vaak lang niet alle schade gedekt is. Daarom vindt DNB dat een verzekering tegen overstromingsschade verplicht zou moeten zijn. Daarnaast ligt er bij verzekeraars een belangrijke taak. Zij kunnen hun verzekerden advies geven hoe ze schade kunnen voorkomen.

Cybercrime

Naast klimaatschade is ook cybercrime een nieuw aandachtspunt. Ook hier kunnen verzekeraars een rol spelen, aldus Maarten Gelderman. Zowel particulieren als bedrijven moeten zich kunnen verzekeren tegen de schade als gevolg van phishing of gijzelsoftware. De overheid kan hierbij helpen door een register bij te houden van risico’s. Hier is nog veel werk te doen. Zo moet onder andere worden bepaald wat precies een risico is.

Bron: NRC