34 Partijen lanceren plannen voor de bouw van 1 miljoen woningen in 10 jaar

9 maart 2021

De aanpak van het woningtekort moet hoge prioriteit krijgen voor het kabinet dat na de verkiezingen van 17 maart 2021 zal aantreden. Hiervoor pleiten 34 partijen die te maken hebben met de woningmarkt in Nederland. Niet alleen het tekort aan woningen, maar het complete woonklimaat in het land moet meer aandacht krijgen, is hun standpunt. Onder andere Bouwend Nederland, Aedes, de overkoepelende organisatie voor woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en meerdere zorg- en welzijnsorganisaties steunen de Actieagenda Wonen die begin maart 2021 werd gepresenteerd.

Minister voor Wonen

In de Actieagenda Wonen wordt onder meer  gepleit voor een aparte minister voor Wonen. Dit is een portefeuille die nu is ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze nieuwe minister moet gaan zorgen voor meer financiële steun voor de woningbouw, maar ook voor beleidsaanpassingen om bouwen makkelijker en sneller te maken. De aanpak van het woningtekort vraagt volgens de initiatiefnemers om een actieve en sturende rol van het Rijk. In 2019 kondigde het kabinet de Woningimpuls aan met een eenmalige extra bijdrage van 1 miljard euro. In de Actieagenda Wonen wordt opgeroepen dit bedrag, dat bedoeld is voor de periode 2020-2023 flink te verhogen. Daarnaast wordt gepleit voor afschaffing van de verhuurdersheffing op sociale huurwoningen.

34 Partijen lanceren plannen voor de bouw van 1 miljoen woningen in 10 jaar

Passende woonruimte voor iedereen

Als de plannen voor de aanpak van het woningtekort doorgaan dan kunnen er in de komende tien jaar 1 miljoen nieuwe woningen bij komen door nieuwbouw en ombouw van bijvoorbeeld winkels en kantoren. Er moeten geschikte huur- en koopwoningen komen voor alle generaties, voor starters en doorstromers, zo luidt het pleidooi. Voor nieuwbouw moeten provincies en gemeenten passende locaties aanwijzen met aanvaardbare grondprijzen. De initiatiefnemers hopen dat een nieuw kabinet snel met concrete plannen komt die aansluiten op de nu voorliggende voorstellen.

Bron: Het Financieele Dagblad