Woningbouwdoelen 2030: Uitdagingen en Oplossingen

19 september 2023

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) benadrukt dat de ambitieuze doelstelling van 900.000 nieuwe woningen in Nederland tegen 2030 haalbaar is, maar er zijn fundamentele keuzes en integrale benaderingen vereist. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen en oplossingen uit het recente PBL-rapport.

Integrale Ruimteclaims Noodzakelijk

Om de doelstelling van 900.000 nieuwe woningen te bereiken, moet de overheid verschillende ruimteclaims zoals wonen, werken, groen en waterberging op één locatie combineren. Het PBL benadrukt het belang van integrale benaderingen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare ruimte.

Uitdagingen in de Huidige Woningbouwplannen

De bestaande afspraken tussen het rijk, provincies en gemeenten, zoals woon- en regiodeals, zijn onvoldoende om de gestelde woningbouwdoelen te halen. Deze afspraken bieden weliswaar richtlijnen, maar bieden weinig inzicht in de financiële haalbaarheid van specifieke projecten. Factoren zoals stijgende rentetarieven en bouwkosten hebben geleid tot een afname in het aantal verleende bouwvergunningen.

Woningcorporaties willen huizen blijven bouwen

Kritieke Knelpunten

Het PBL identificeert verschillende knelpunten die de huidige doelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar uitdagend maken. Er is een structureel tekort aan vakmensen, en zowel binnenstedelijke als buitenstedelijke projecten worden geconfronteerd met problemen. Binnenstedelijke gebieden moeten omgaan met uitdagingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgevingen, die soms conflicteren met grootschalige woningbouw. Op buitenstedelijke locaties kunnen stikstofproblemen en complexe bouwvereisten de kosten verhogen en de betaalbaarheid van nieuwbouw beïnvloeden.

Advies voor Fundamentele Veranderingen

Om de doelstellingen te behalen, adviseert het PBL de overheid om fundamentele veranderingen door te voeren. Het PBL pleit voor een integrale benadering van ruimteclaims en stelt voor dat de overheid ruimtelijke combinaties van wonen, werken, groen en waterberging mogelijk maakt. Hierbij moet het kabinet een visie ontwikkelen om deze ruimtelijke combinaties te ondersteunen.

Breken met Uitstelgedrag

Marko Hekkert, directeur van het PBL, benadrukt dat de overheid vaak pas actie onderneemt wanneer er een crisis ontstaat en dat het tijd is om dit patroon te doorbreken. Hij dringt er bij de volgende regering op aan om eerder aandacht te besteden aan vraagstukken over de leefomgeving om de samenleving beter te betrekken en doelen te bereiken.

Bron: Cobouw