De ware reden waarom huizen in Nederland verzakken

27 maart 2019

Na de droge zomer van 2018 kwam begin 2019 het onheilspellende nieuws dat veel woningen in Nederland als gevolg van de droogte gaan verzakken. Het grondwaterpeil is ver beneden niveau als gevolg van een groot tekort aan neerslag. Maar is dit wel de belangrijkste oorzaak? De grond in Nederland, vooral veengrond, zakt met gemiddeld een meter per eeuw. Daarom staan er in vele dorpen en steden ook zoveel kerktorens scheef. Maar dit komt niet alleen omdat er te weinig regen valt. Het komt ook omdat de landbouw zoveel grondwater onttrekt dat de natuur dat niet kan aanzuiveren.

Grote CO2 uitstoot door afbrekende veenbodems

De veenbodem die verdroogt en inzakt wordt afgebroken. In deze bodem is CO2 opgeslagen. Die komt daardoor dus vrij. Volgens onderzoek gaat het om een CO2 uitstoot die vergelijkbaar is met de uitstoot van een kolencentrale of die van 2 tot 3 miljoen benzineauto’s. Jij en ik betalen uiteraard volop mee aan de kosten die hiermee gemoeid zijn. Herstel van wegen, dijken, leidingen, rioleringen en ga zo maar door worden immers betaald uit belastinggeld en bijdragen aan de waterschappen.

De ware reden waarom huizen in Nederland verzakken

Het beleid voor de landbouw moet drastisch veranderen

Om de afbraak van veengrond een halt toe te roepen zijn vergaande maatregelen noodzakelijk. De schade aan huizen, de economie, het klimaat en daarmee onze complete leefomgeving kan niet zo doorgaan. De onttrekking van grondwater voor de landbouw is honderden jaren toegestaan omdat niemand er gevaar in zag. Maar dit moet echt veranderen. Veengrond kan bijvoorbeeld worden gebruikt om lisdodde te kweken. Deze plant gedijt prima op zeer natte grond, is prima geschikt als isolatiemateriaal in de bouw en de wortels houden bovendien ook nog eens CO2 vast in plaats van dat dit vrijkomt. Daarnaast moet worden overwogen om veengrond terug te geven aan de natuur, zonder dat het voor de landbouw gedraineerd wordt.

De bodemdaling moet minimaal worden gehalveerd

Doelstelling is om de bodemdaling op zijn minst te halveren. Of dat haalbaar is, is nog maar zeer de vraag. Nieuwe drainagemethoden worden getest en ook andere maatregelen worden nader uitgewerkt. Maar of het voldoende is, dat is nog maar zeer de vraag. Willen we voor de generaties na ons de situatie leefbaar houden dan is het niet voldoende om halve maatregelen te nemen. Het veenlandschap moet op zeer korte termijn duurzamer gebruikt worden, met meer oog voor klimaat, milieu en economie. De verzakkende huizen in Nederland zijn niet alleen de schuld van de landbouwers, maar alle Nederlanders hebben hier een negatieve bijdrage aan. Dat moet veranderen, en snel ook.
Bron: NRC Next