Utrecht moet meer werk maken van woningen voor arbeidsmigranten

23 juni 2021

Onderzoek door Companen en Decisio wijst uit dat de provincie Utrecht meer moet doen om goede huisvesting van arbeidsmigranten te waarborgen. Vanwege de vergrijzing waar Nederland de komende jaren meer mee te maken gaat krijgen, zullen buitenlandse arbeidskrachten steeds belangrijker worden. Daardoor groeit ook het risico dat deze mensen onverantwoord worden gehuisvest. De belangrijkste conclusie van het rapport ‘Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten’ is dat er beter moet worden samengewerkt. Alle betrokken partijen, zoals gemeenten, werkgevers, uitzendbureaus en ook de provincie, moeten met elkaar om de tafel om goede afspraken e maken over verantwoorde huisvesting voor deze groep.

Utrecht moet meer werk maken van woningen voor arbeidsmigranten

32.000 arbeidsmigranten

In de Utrechtse gemeenten staan circa 24.000 arbeidsmigranten ingeschreven. Maar de schatting is dat het er circa 8.000 meer zijn. Een deel laat zich niet officieel inschrijven, vaak omdat ze wonen op een adres waar dat eigenlijk niet kan of mag. De meeste migranten zijn werkzaam in de bouw, in de landbouw en de vleesverwerkende industrie. Maar ook in de horeca en zakelijke dienstverlening zijn ze te vinden. Veel gemeenten hebben onvoldoende zicht op de huisvesting van arbeidsmigranten. Vaak wonen ze in niet-zelfstandige woningen. De woning wordt gehuurd door een werkgever en hier worden dan een aantal migranten geplaatst. Vaak ligt het aantal bewoners daardoor hoger dan wat voor het type woning wenselijk zou zijn. Daarnaast is er sprake van clustering, bepaalde wijken huisvesten veel migranten omdat er relatief goedkopere woningen te vinden zijn.

Ruim 11.000 extra woonplekken nodig

Berekeningen wijzen uit dat tot 2030 circa 11.000 extra arbeidsmigranten zich in Utrecht willen vestigen. Om deze mensen adequaat, veilig en leefbaar te huisvesten is ook voor deze groep extra woonruimte nodig. De provincie heeft als doelstelling om tot 2030 circa 10.000 extra woningen per jaar te bouwen. Een deel daarvan zal dus bestemd moeten worden voor de arbeidsmigranten. Bij de bouw van huizen moet hier dus volgens de aanbevelingen in het rapport rekening worden gehouden.

Bron: Stadszaken