Tot 2040 tienduizenden extra woningen in Nieuwegein

20 februari 2022

De gemeente Nieuwegein heeft ambitieuze plannen voor de woningbouw de komende jaren. Tot 2030 zijn er plannen voor bijna 9.000 woningen. Na 2040 komen er als het aan het gemeentebestuur ligt nog minimaal 6.000 woningen bij, maar dit kan worden opgevoerd tot 12.000 huizen. Wethouder Hans Adriani begrijpt goed waarom mensen graag in Nieuwegein willen wonen. Het is een groeikern, maar wel met uitstekende voorzieningen op maximaal 500 meter afstand. De wachttijd voor een sociale huurwoning is dan ook langer dan gemiddeld. Daar komt bij dat Nieuwegein natuurlijk zeer centraal ligt, uitvalswegen naar alle regio’s zijn prima bereikbaar.

125.000 woningen in de regio

De regio Utrecht groeit hard. Steeds meer mensen willen er wonen en werken. Daarom heeft een aantal gemeenten samen afgesproken om in de komende jaren maar liefst 125.000 nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden bedrijven aangetrokken die voor minimaal 80.000 arbeidsplaatsen moeten gaan zorgen. Nieuwegein levert daar een belangrijke bijdrage aan. Niet alleen voor nieuwe bewoners wordt er gebouwd, de gemeente heeft ook oog voor jongeren die graag willen wonen in de stad waar ze zijn opgegroeid en voor het snel groeiend percentage senioren. De ambitie is om het woningbestand jaarlijks met 3% te laten toenemen.

Bouwen op bestaande locaties

Nieuwegein is voor de woningbouw aangewezen op de bestaande ruimte. De gemeente heeft geen buitengebieden waar gebouwd kan worden omdat de stad wordt begrensd door snelwegen en rivieren. Daarom moet er creatief naar mogelijkheden worden gezocht. Oude panden worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw en daarnaast worden braakliggende terreinen voor woningbouw ontwikkeld. Belangrijk is daarbij dat er niet wordt gemorreld aan het groen in de stad, want Nieuwegein is er trots op dat het de op 1 na groenste gemeente van Nederland is.

Tot 2040 tienduizenden extra woningen in Nieuwegein

Ontwikkeling voormalig bedrijventerrein

Er worden 2.100 woningen gerealiseerd in het centrum van Nieuwegein. Daarnaast wordt voormalig bedrijventerrein Rijnhuizen ontwikkeld tot woonwijk. Hier zijn al een paar honderd huizen gebouwd en de bedoeling is dat er daar nog heel wat gaan bijkomen de komende jaren. Daarnaast zijn er nog ongeveer 65 kleinere locaties beschikbaar waar enkele of soms tientallen woningen kunnen worden gerealiseerd. Omdat deze locaties zijn aangewezen in nauw overleg met de bewoners zijn er volgens wethouder Adriani ook vrijwel geen bezwaren aangetekend tegen de bouwplannen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte waardoor er meer mogelijk is dan eerder werd gedacht. Enkele jaren geleden werd er nog vanuit gegaan dat er in Nieuwegein ruimte was voor maximaal 5.000 nieuwe woningen.

Ruimte voor appartementen

Er is in Nieuwegein vooral behoefte aan appartementen. Omdat de stad in de jaren 70 als groeikern werd ontwikkeld werden er toen vooral eengezinswoningen gebouwd, bedoeld voor de jonge gezinnen die zich er vestigden. Vanwege de vergrijzing en meer een- en tweepersoonshuishoudens is er nu behoefte aan appartementen, en daar wordt dan ook volop op ingezet. Omdat Nieuwegein in de jaren 70 van de vorige eeuw als groeikern startte, is het aantal ouderen hoger dan gemiddeld in Nederland. De gemeenteraad maakt zich wel zorgen over de gevolgen van deze snelle groei van Nieuwegein.

Daarom is een aantal van de bouwplannen on hold gezet om eerst uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor de druk op voorzieningen, de doorstroming en de duurzaamheid van de stad. Zodra hierover duidelijkheid is kan een definitief besluit worden genomen over de woningbouw. Wethouder Adriani houdt er rekening mee dat er ook inwoners uit Nieuwegein zullen vertrekken, en dat het aantal daarom tot 2030 met zo’n 10.000 zal toenemen. De gemeente stelt voorwaarden aan de te bouwen woningen voor zover ze worden gerealiseerd op grond die de gemeente in eigendom heeft. Op die manier moet de betaalbaarheid van zowel koop- als huurwoningen worden gewaarborgd.

Bron: Cobouw