Nederland kan zich weren tegen de zee, maar er zijn keuzes nodig

11 maart 2024

Zeespiegelstijging tot vijf meter mogelijk

Nederland kan zich beschermen tegen een zeespiegelstijging van vijf meter, maar dan moeten er wel tijdig keuzes gemaakt worden over ruimtegebruik. De kosten bedragen 200 miljard euro over tweehonderd jaar.

Onderzoek naar drie scenario’sWat doen we met Nederland als de zeespiegel 2 meter stijgt

Drie onderzoeksteams hebben in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Deltacommissaris drie scenario’s onderzocht:

  • Bescherming tegen overtollig water: Dit scenario richt zich op het versterken van dijken, het aanleggen van extra waterbergingen en het afsluiten van bepaalde rivierarmen.
  • Benutten van de ruimte op zee: Dit scenario behelst de aanleg van immense kustmeren voor de zuidwestelijke delta en het winnen van zand voor zandsuppleties.
  • Aangepast landgebruik: Dit scenario verkent de mogelijkheden van verhuizen van bebouwing en economische activiteiten naar hoger gelegen gebieden.

Historische keuzes over waterkeringen en riviersystemen

De meeste aandacht ging uit naar de primaire waterkeringen en riviersystemen. Moet de Rotterdamse haven aangepast worden? Behouden we de Randstad door er extra ringdijken omheen te bouwen? In welke rivieren en meren laten we in de toekomst het peil bewust stijgen?

200 miljard euro nodig

De kosten van de ingrepen bedragen 200 miljard euro over tweehonderd jaar. Er is tussen de vier en elf miljard kubieke meter zand nodig voor zandsuppleties.

Nu ruimte reserveren

De onderzoekers adviseren om nu alvast ruimte te reserveren voor extra bassins en het verbreden van keringen. Nieuwe woningen of belangrijke economische activiteiten vlak bij of buiten de dijken kunnen die ingrepen in de weg staan.

Verder onderzoek

De komende jaren wordt er nader onderzoek gedaan naar de toekomstscenario’s en hoe en waar er voldoende ruimte gereserveerd kan worden. In 2026 moet deze nieuwe kennis bijdragen aan het herijken van het Deltaprogramma en de strategie voor de Nederlandse delta op de lange termijn.

Bron: cobouw.nl