Hoe gaat Nederland plaats bieden aan 20 miljoen inwoners in 2060?

1 april 2020

Volgens het CBS zal in de komende 40 jaar de  toename van de Nederlandse bevolking bijna 2 miljoen mensen bedragen. Naast de ruim 17 miljoen mensen die nu al in Nederland wonen stijgt het inwonersaantal daarmee naar tegen de 20 miljoen. De ruimte is nu al beperkt. Dus er is zeker sprake van een uitdaging om al deze mensen te huisvesten. Daar komt nog bij dat Nederland ook nog staat voor een verduurzamingsopdracht. Zomaar lukraak overal parken met zonnepanelen aanleggen is geen optie, zo blijkt. Zo wilde de gemeente Renkum toestemming geven voor de aanleg van een zonnepark op het landgoed Quadenoord, dat in particulier eigendom is. De provincie Gelderland stak hier echter een stokje voor. Het is namelijk niet zomaar toegestaan om zonnepanelen in een natuurgebied te plaatsen, ook al wordt er genoeg leefruimte voor planten en dieren gegarandeerd.

Ruimtegebrek zal tot meer problemen leiden

De situatie in Renkum staat niet op zichzelf. Gemeenten willen ruimte benutten om de toename van de Nederlandse bevolking op te vangen en tegelijk duurzaam energie op te wekken. De provincies hebben als taak beschermde natuurgebieden te behoeden voor de expansiedrift in Nederland. Alleen als kan worden aangetoond dat de natuur zal verbeteren mogen er zonneparken worden aangelegd. Maar hiervoor is onderzoek nodig wat veel tijd in beslag neemt.

Verduurzaming stuit op weerstand

Behalve de provincie zijn ook veel  bewoners niet heel enthousiast over verduurzamingsplannen. Het verzet tegen windmolens speelt al jaren, en grootschalige zonneparken zorgen volgens velen voor ‘vervuiling van het landschap’. Daar komt bij dat ook de infrastructuur in Nederland aandacht vraagt. Nu al zijn er steeds meer files en wordt het drukker op het spoor. Voor uitbreiding van wegen en spoorlijnen is ruimte nodig en die ruimte is er nauwelijks.

Hoe gaat Nederland plaats bieden aan 20 miljoen inwoners in 2060

Pleidooi voor de terugkeer van het ministerie van VROM

Steeds meer deskundigen pleiten ervoor om in een volgend kabinet het miniserie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) terug te laten keren. Dit ministerie werd in 2010 geschrapt. De taken werden verdeeld over meerdere ministeries. Het is volgens de deskundigen belangrijk dat de coördinatie van verduurzaming en de realisering van voldoende woningen bij één ministerie ligt. De decentralisatie, die het Rijk de afgelopen 20 jaar heeft doorgevoerd, heeft niet in alle gevallen positieve effecten opgeleverd.

Woningbouw buiten de stad wordt onvermijdelijk

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PbL) is het onvermijdelijk dat er huizen worden gebouwd buiten de huidige stedelijke gebieden. Dit vooral ingegeven door de toename van de Nederlandse bevolking in de komende decennia. Slechts een derde van de woningen die de komende decennia extra nodig zijn kan worden gerealiseerd binnen de huidige stedelijke grenzen. Het is volgens deskundigen dan ook niet realistisch om de woningbouw de komende jaren een verantwoordelijkheid van de gemeenten en provincies te laten zijn. Regie vanuit het Rijk is onvermijdelijk als er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt die gemeente- en provinciegrenzen overstijgen.

Bron: Het Financieele Dagblad