Aannemers vragen extern advies vanwege toenemende regeldruk

24 augustus 2023

Aannemers ervaren groeiende frustratie door de toenemende regeldruk en roepen op tot verandering van het beleid. Dit wordt duidelijk uit een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarbij de regeldruk voor het mkb in verschillende sectoren werd geanalyseerd.

Frustratie over onduidelijke en belastende regels

Uit het onderzoek blijkt dat aannemers 20% van de wettelijke verplichtingen als ontoereikend of onwerkbaar beschouwen. Ze hebben moeite om aan alle regels te voldoen, vooral vanwege onbekendheid met deze regels en de complexiteit van sommige verplichtingen. Naast de praktische uitvoering ervaren aannemers ook druk vanwege het groeiende aantal nieuwe en gewijzigde regels, waardoor ze onzekerheid voelen over de naleving.

Na bestaande koopwoningen wordt nu ook nieuwbouw goedkoper

Externe adviseurs en kosten

Het onderzoek wijst uit dat zowel aannemers als brancheorganisaties worstelen met het gevoel van onzekerheid over regelgeving en hierdoor in toenemende mate externe deskundigen moeten inschakelen. Maar liefst 61% van de regels heeft betrekking op werkgeversverplichtingen, zoals ontslag en vergoedingen, die als kostbaar en complex worden ervaren. Dit leidt tot de afhankelijkheid van experts om aan deze verplichtingen te voldoen.

Kosten van naleving en vereenvoudiging van beleid

Het naleven van alle regels kost een mkb-aannemer gemiddeld 130.000 euro per jaar, zowel vanwege doorlopende als incidentele verplichtingen. Deze kosten, die deels voortkomen uit verplichtingen zoals loondoorbetaling bij langdurige ziekte en het aanvragen van vergunningen, hebben invloed op het bedrijfsresultaat. Een deel van de wettelijke regels wordt echter als onderdeel van bedrijfsvoering beschouwd en leidt niet tot extra last. Deze omvangrijke regeldruk heeft brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland, AFNL VNO-NCW en MKB-Nederland ertoe aangezet om aan te dringen op vermindering van de regeldruk en meer ondersteunend beleid.

Oproep tot verandering

Het onderzoek bevestigt dat de regeldruk ook in andere sectoren toeneemt en dat steeds vaker extern advies nodig is om aan deze regels te voldoen. Vooral kleinere mkb-ondernemingen worden hard geraakt door deze kosten. Brancheorganisaties benadrukken de verstikkende impact van overmatige regelgeving op ondernemers en roepen op tot een heroverweging van het huidige beleid. Een omslag naar minder regeldruk en meer ondersteunend beleid wordt als essentieel gezien om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren.

Bron: cobouw.nl