Planbureau voor de Leefomgeving vindt klimaatplannen nieuw kabinet ‘ambitieus’

3 januari 2022

Het nieuwe kabinet heeft de klimaatdoelen die door de vorige regering al waren geformuleerd nog eens aangescherpt. Het doel is om tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% te verlagen ten opzichte van 1990. Het kabinet heeft zelfs voor de zekerheid de doelstelling op 60% gesteld. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vraagt zich af of deze doelen wel haalbaar zijn en niet ten koste gaan van bijvoorbeeld de prijs voor grond en materialen voor verduurzaming. In een persbericht stelt het PBL dat de ambities erg ambitieus zijn. Er zal tijd nodig zijn voor het uitwerken van de plannen en daarbij moet het kabinet waken voor te veel vrijblijvendheid. Als dat niet gebeurt is de kans groot dat de doelen niet worden gehaald.

Risico op weglekken van gelden

Het kabinet wil de woningbouw stimuleren om het huidige tekort sneller op te lossen. Maar de bouwsector kampt met een groot tekort aan personeel en ook een tekort aan materialen. Daardoor kunnen gelden weglekken richting de bouwsector. Zij berekenen hogere prijzen waar het subsidiegeld voor wordt gebruikt. Of er voldoende reductie van de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof wordt behaald is daarbij niet voldoende duidelijk, aldus het PBL.

Risico bij tijdelijke subsidies

Het kabinet wil werken met een subsidiepot voor bepaalde doelen. Als die leeg is, dan is het ‘helaas pindakaas’ voor iedereen die dan nog subsidie wil aanvragen. Als het nieuwe kabinet de klimaatdoelen op deze manier wil realiseren dan is de kans groot dat dit leidt tot oneerlijkheid, zo waarschuwt het Planbureau. Ook in de landbouwsector speelt dit een belangrijke rol. Subsidie kan leiden tot desinvestering en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een zeer goed doordachte strategie van het kabinet is dan ook nodig. Het is de vraag of die op tijd kan worden ontwikkeld om de doelen te realiseren.

Bron: Het Financieele Dagblad